Close

FPS Status Taluka Ambajogai

अंबाजोगाई तालुक्यातील कार्ड धारकांची यादी RCMS प्रणालीमधील दि.18/06/2020 रोजी उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेली आहे.

Sr. No FPS code FPS Name Village Name Draft List (AAY, PHH, FARMER)
1 152300400002  सिदलिंग गंगाराम लुंगारे  कोदरी Waiting
2 152300400004  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी   सनगाव  Waiting
3 152300400006  तुळशीराम सीताराम मुंडे सनगाव  Waiting
4 152300400008  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी  डीघोळ आंबा Waiting
5 152300400010  श्रीमती. अल्का रमेश आराध्ये  डीघोळ आंबा Waiting
6 152300400012  शिवाजी बाजीराव शितोळे  तटबोरगाव  Waiting
7 152300400014  चेअरमन सेवा स. सो. सोनवळा सोनवळा Waiting
8 152300400015  शाहूराव मुकुंदराव पतंगे  सोनवळा Waiting
9 152300400016  राधाकिसन यदा मस्के सोनवळा Waiting
10 152300400019  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी चिंचखंडी चिंचखंडी  Waiting
11 152300400021  आबासाहेब हरिभाऊ गडदे  चिंचखंडी  Waiting
12 152300400023  विनायक मुकुंदराव  काचगुंडे  राजेवाडी  Waiting
13 152300400024  हरिभाऊ बदाजी  राठोड  राजेवाडी  Waiting
14 152300400027  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी  भावठाणा  Waiting
15 152300400028  खंडू शंकर मस्के  भावठाणा  Waiting
16 152300400029  दिवाकर भावठाणकर भावठाणा  Waiting
17 152300400033  बाबू पाटलोबा केंद्रे केंद्रेवाडी  Waiting
18 152300400034  विजय पंढरी केंद्रे  केंद्रेवाडी  Waiting
19 152300400037  उत्तम बापूराव तरकसे  धावडी  Waiting
20 152300400039  शिवकांता व्यंकटी केंद्रे  उमराई Waiting
21 152300400040  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी .  लोखंडी सा. Waiting
22 152300400042  आनंदराव आबासाहेब देशमुख  लोखंडी सा. Waiting
23 152300400043  संभाजी  किसन बनसोडे  लोखंडी सा. Waiting
24 152300400046  नारायण गुंडीबा तारळकर श्रीपतरायवाडी  Waiting
25 152300400048  सिद्राम जोतीराम जाधव  वरपगाव Waiting
26 152300400050  लक्ष्मण पांडुरंग उजगरे  हिवरा खु. Waiting
27 152300400052  भगवान पांडुरंग भन्साळी  सोमनाथ बो. Waiting
28 152300400054  पठाण मोईन रहीमखान कोळकानडी  Waiting
29 152300400056  सरपंच ग्रामपंचायत कुंबेफळ  कुंबेफळ Waiting
30 152300400058  चंद्रकांत शेषेराव वाघमारे  नांदडी  Waiting
31 152300400060  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी   माकेगाव Waiting
32 152300400061  सरपंच ग्रामपंचायत धानोरा खु. धानोरा खु. Waiting
33 152300400062  चंद्रकांत ज्ञान पुरी धानोरा खु. Waiting
34 152300400063  श्रीहरी दत्ता शिंदे आपेगाव Waiting
35 152300400064  बालासाहेब हरिश्चंद्र तट आपेगाव Waiting
36 152300400070  बंकट व्यंकटराव देशमुख  कोपरा  Waiting
37 152300400072  शीलाबाई संदीपान  देशमुख  अंजनपूर  Waiting
38 152300400075  श्याम त्रिंबक झीरमिरे पाटोदा म. Waiting
39 152300400077  सरपंच ग्रामपंचायत देवळा देवळा Waiting
40 152300400078 भानुदास नामदेव देवरवाडे देवळा Waiting
41 152300400080 सरपंच ग्रामपंचायत राक्षसवाडी  राक्षसवाडी Waiting
42 152300400082  सरपंच ग्रामपंचायत  ममदापूर परळी  ममदापूर प. Waiting
43 152300400083  चेअरमन सेवा सहकारी  सोसायटी  मांडवा प.  Waiting
44 152300400085  सरपंच ग्रामपंचायत मांडवा पठाण  मांडवा पठाण  Waiting
45 152300400088  सरपंच ग्रामपंचायत येल्डा येल्डा  Waiting
46 152300400090  सखाराम नरहरी कुंडगर कुरणवाडी  Waiting
47 152300400092  शेख नूर शेख उमर  साकुड Waiting
48 152300400093 राहुल उद्धव चाटे  साकुड Waiting
49 152300400095  अंकुश तुळशीराम जाधव  वरवटी Waiting
50 152300400096  गंगाधर निवृत्ती चाटे  वरवटी Waiting
51 152300400099  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी   शेपवाडी Waiting
52 152300400101  योगीराज सोपान पवार  डोंगर पिंपळा  Waiting
53 152300400104  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी चनई चनई Waiting
54 152300400106  रमेश प्रल्हाद कदम  चनई Waiting
55 152300400108  रमाकांत श्रीहरी मोरे  मोरेवाडी  Waiting
56 152300400111  पंडित सीताराम माने  मगरवाडी  Waiting
57 152300400113  जनार्धन लक्ष्मण घाडगे  जोगाईवाडी  Waiting
58 152300400115  सरपंच ग्रामपंचायत सातेफळ  सातेफळ  Waiting
59 152300400116  शिवाजी दगडू सोनवणे  सातेफळ  Waiting
60 152300400118  कचरू तुकाराम मस्के  वाघाळराडी  Waiting
61 152300400120  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी .  सेलुआंबा  Waiting
62 152300400122  महादेव प्रभाकर नेवल पोखरी  Waiting
63 152300400123  आत्माराम बाबुराव  नांदुरकर  पोखरी  Waiting
64 152300400126  सय्यद कलीमोद्दिन गौस मोहियोद्दीन सायगाव Waiting
65 152300400127  हाश्मी फताउल्ला अहमदउल्ला  सायगाव Waiting
66 152300400131  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी राडी राडी Waiting
67 152300400132  सरपंच ग्रामपंचायत राडी राडी Waiting
68 152300400134  हरिश्चंद्र गुणाजी आडे राडी तांडा  Waiting
69 152300400135  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी  धानोरा बु. Waiting
70 152300400137  सरपंच ग्रामपंचायत धानोरा बु. धानोरा बु. Waiting
71 152300400139  सरपंच ग्रामपंचायत अकोला  अकोला  Waiting
72 152300400141  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी तडोळा  तडोळा  Waiting
73 152300400142  सरपंच ग्रामपंचायत मुडेगाव मुडेगाव Waiting
74 152300400143  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी  दैठणा राडी Waiting
75 152300400145  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी सुगाव सुगाव Waiting
76 152300400146  नानासाहेब नागोराव पवार  सुगाव Waiting
77 152300400147  महेताबखान बलवंडखान पटेल  सुगाव Waiting
78 152300400150  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी   नांदगाव Waiting
79 152300400152  महेमूद बाबामिया मणियार  बर्दापूर  Waiting
80 152300400153  रामराव शेषेराव जोगदंड बर्दापूर  Waiting
81 152300400154  श्रीरंग द्वारकादास बजाज  बर्दापूर  Waiting
82 152300400160  सरपंच ग्रामपंचायत लिंबगाव  लिंबगाव  Waiting
83 152300400162  सरपंच ग्रामपंचायत  चंदनवाडी  चंदनवाडी  Waiting
84 152300400164  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी हातोला हातोला  Waiting
85 152300400165   सुर्यांकांत सोपान चव्हान  हातोला  Waiting
86 152300400167  सरपंच ग्रामपंचायत पिंप्री पिंप्री Waiting
87 152300400168  हरिभाऊ रावसाहेब यादव तळेगाव घाट  Waiting
88 152300400171  अर्चना विठ्ठल सिरसाट  वालेवाडी  Waiting
89 152300400173  चेअरमन सेवा स. सो. अंबलवाडी अंबलवाडी  Waiting
90 152300400174  केरुबाई व्यंकटी काळे अंबलवाडी  Waiting
91 152300400176  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी  गिरवली आ. Waiting
92 152300400179  सरपंच ग्रामपंचायत गिरवली बावणे  गिरवली बा. Waiting
93 152300400182  चेअरमन सेवा स.  सोसायटी पिंपळा धायगुडा पिंपळा धायगुडा Waiting
94 152300400184  सरपंच ग्रामपंचायत पिंपळा धायगुडा पिंपळा धायगुडा Waiting
95 152300400187  सरपंच ग्रामपंचायत गीत्ता गीत्ता Waiting
96 152300400188  कल्याण नारायण शिंदे  गीत्ता Waiting
97 152300400190  उषाताई दत्तात्रय शिंदे  भारज Waiting
98 152300400192  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी  जवळगाव Waiting
99 152300400194  सरपंच ग्रामपंचायत जवळगाव  जवळगाव Waiting
100 152300400200  रावसाहेब आबासाहेब देशमुख  पूस  Waiting
101 152300400204  सुग्रीव रकमाजी गित्ते  तळणी  Waiting
102 152300400206  सरपंच ग्रामपंचायत दत्तपूर दत्तपूर Waiting
103 152300400207  लक्ष्मीबाई कुंडलिक सिरसाट  तेलघना Waiting
104 152300400209  मारुती श्रीपती नागरगोजे  आंबलटेक  Waiting
105 152300400213  दैवशाला महेश्वरअप्पा शेटे घाटनांदूर  Waiting
106 152300400214  बाबू ग्यानाबुवा पुरी  घाटनांदूर  Waiting
107 152300400215  अरविंद  शंकरराव आर्य  घाटनांदूर  Waiting
108 152300400216  सुधीर प्रभूअप्पा  गारठे  घाटनांदूर  Waiting
109 152300400221  पंडित  सोनपीर हनुमंतवाडी  Waiting
110 152300400223  बिभीषण नामदेव माने  मुरंबी  Waiting
111 152300400225  धारबा विठ्ठल घुले  नवाबवाडी  Waiting
112 152300400227  वैजनाथ विश्वनाथ चौंडे घोलपवाडी  Waiting
113 152300400228  कचरू बाळू निळे  चौथेवाडी  Waiting
114 152300400230  परमेश्वर मनोहर माले  साळुंकवाडी  Waiting
115 152300400232  फुलचंद सोपानराव कराड  चोपणवाडी  Waiting
116 152300400234  रामकृष्ण मानाजी  कांदे वाकडी  Waiting
117 152300400236  सरपंच ग्रामपंचायत मूर्ती  मूर्ती  Waiting
118 152300400237  महादेव माणिक लव्हारे  पट्टीवडगाव  Waiting
119 152300400238  हरिश्चंद्र मारुती मडके  पट्टीवडगाव  Waiting
120 152300400241  बिभीषण सिद्राम करपे  बाभळगाव  Waiting
121 152300400243  चेअरमन कामधेनु दुध संस्था   सोमणवाडी  Waiting
122 152300400245  सरपंच ग्रामपंचायत निरपणा  निरपणा  Waiting
123 152300400246  सरपंच ग्रामपंचायत बागझरी बागझरी Waiting
124 152300400247  इंद्रजीत दत्ता मुंडे  कुसळवाडी  Waiting
125 152300400249  सामिन्द्राबाई परमेश्वर चाटे  खापरटोन Waiting
126 152300400251  संभू वैजनाथ फड सौन्दना  Waiting
127 152300400253  शिवाजी वामन मुरकुटे  मुरकुटवाडी  Waiting
128 152300400255  सरपंच ग्रामपंचायत दरडवाडी  दरडवाडी  Waiting
129 152300400256  अशोक नरहरी दराडे  जोडवाडी Waiting
130 152300400258  प्रभावती फुलचंद कातकडे  कातकरवाडी Waiting
131 152300400260  बामाजी पाटलोबा फड  भतानवाडी  Waiting
132 152300400261  सीताराम ज्ञानोबा भताने  भतानवाडी  Waiting
133 152300400262  अशोक लिंबाजी भताने  भतानवाडी  Waiting
134 152300400266  चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी   उजनी Waiting
135 152300400268  कल्पना ब्रिजलाल धूत  उजनी Waiting
136 152300400272  शेख रज्जाक इब्राहीम धसवाडी  Waiting
137 152300400274  मारुती तुकाराम खांडेकर  दगडवाडी  Waiting
138 152300400275  राघू विठ्ठल बिडवे  वाघाळवाडी  Waiting
139 152300400277  सरपंच ग्रामपंचायत काळवटी तांडा  काळवटी तांडा  Waiting
140 152300400279  राजाभाऊ नारायण खांडेकर चतुरवाडी  Waiting
141 152300400280  अशोक जीजराम हजारे मंगाईवाडी  Waiting
142 152300400281  साहेबराव संतराम मुंडे  वांगदरवाडी  Waiting
143 152300400283  सरपंच ग्रामपंचायत दस्तगीरवाडी दस्तगीरवाडी  Waiting
144 152300400284  लक्ष्मण गंगाराम कांगणे  कांगणेवाडी  Waiting
145 152300400286  ज्ञानेश्वर सहकारी ग्राहक भांडार   अंबासाखर Waiting
146 152300400289  हरिभाऊ बालाराम राठोड  नांदगाव तांडा  Waiting
147 152300400296  विश्वनाथ देवराव कांदे  कांदेवाडी  Waiting
148 152300400298  ज्ञानोबा शेषेराव हाडबे  हाडबेवाडी  Waiting
149 152300400300  भाग्योदय कोलुघना तेली संस्था  अंबाजोगाई  Waiting
150 152300400301  समता मागासवर्गीय स. ग्राहक भांडार   अंबाजोगाई  Waiting
151 152300400302  इंदिरा महिला सहकारी ग्राहक संस्था अंबाजोगाई अंबाजोगाई  Waiting
152 152300400303  तालुका फेअर प्राईज शॉप डीलर्स    अंबाजोगाई  Waiting
153 152300400304  तालुका खरेदी विक्री संघ अंबाजोगाई अंबाजोगाई  Waiting
154 152300400305  तालुका खरेदी विक्री संघ (२) अंबाजोगाई  Waiting
155 152300400310  प्रकाश संतराम भुसारे अंबाजोगाई  Waiting
156 152300400311  मोहम्मद अब्दुल हमीद  अंबाजोगाई  Waiting
157 152300400312  अरुणकुमार रामप्रसाद वर्मा अंबाजोगाई  Waiting
158 152300400313  शेख निस्सार शेख इसामिया अंबाजोगाई  Waiting
159 152300400314  सगीरोद्दिन नाझीमोद्दिन काझी  अंबाजोगाई  Waiting
160 152300400315  सुरेखा राजेन्द्रप्रसाद परदेशी अंबाजोगाई  Waiting
161 152300400316  ओमप्रकाश मानधने अंबाजोगाई  Waiting
162 152300400317  सुभाष त्रिंबक स्वामी  अंबाजोगाई  Waiting
163 152300400318  नरसिंग बाबासाहेब शिंदे  अंबाजोगाई  Waiting
164 152300400319  कौशल्याबाई पांडुरंग लोमटे अंबाजोगाई  Waiting
165 152300400320  प्रताप गोपीनाथराव लोमटे  अंबाजोगाई  Waiting
166 152300400321  उदय व. वारकरी अंबाजोगाई  Waiting
167 152300400322  श्रीकिशन रुपलाल मोदी अंबाजोगाई  Waiting
168 152300400323  उत्तमराव पंडितराव पाटील  अंबाजोगाई  Waiting
169 152300400324  श्रीमती चंद्रकला  हिरामण गर्जे  अंबाजोगाई  Waiting
170 152300400325  रवींद्र मुन्नालाल  परदेशी  अंबाजोगाई  Waiting
171 152300400411  बन्सी नागोराव जोगदंड  ममदापूर पा. Waiting
172 152300400412  अशोक सुभान अदमाने जवळगाव Waiting
173 152300400413  ए. डी. विर्धे अंबाजोगाई  पाहा