Close

FPS Status Taluka Shirur (Kasar)

Sr. No FPS Code FPS Name Village Name Draft List (AAY, PHH, FARMER)
1 152300300002 एम.डी गायकवाड आनंदवाडी Waiting
2 152300300005 एम.व्ही.जरे नारायणवाडी Waiting
3 152300300006 सौ.आय.बी.इंगोले वरंगळवाडी Waiting
4 152300300008 प.व्य.एल.डी हिंगे बोरगाव चकला Waiting
5 152300300010 एन.बी खेडकर उखंडा चकला Waiting
6 152300300013 श्रीम.व्ही.के खेडकर सावरगाव चकला Waiting
7 152300300016 एल.डी.हिंगे खामकरवाडी Waiting
8 152300300017 बी.बी. आंधळे राळेसांगवी Waiting
9 152300300019 डी.एन थोरवे(प.व्य) निमगाव मा. Waiting
10 152300300020 जी.व्ही. थिटे नांदेवली Waiting
11 152300300022 आर.एस कातखडे माळेवाडी Waiting
12 152300300024 बी.पी. सुपेकर ब्र.येळंब Waiting
13 152300300027 बी.एस ढाकने बावी Waiting
14 152300300029 व्ही.ए पवार झापेवाडी Waiting
15 152300300031 चे.जा.म.से संस्था शिरूर कासार Waiting
16 152300300033 पी.आर देसारडा शिरूर कासार Waiting
17 152300300034 जी.एल पाटील शिरूर कासार Waiting
18 152300300044 एम.ए आघाव दहिवंडी Waiting
19 152300300045 व्ही.के फुंदे वारणी Waiting
20 152300300046 एस एस. केदार वारणी Waiting
21 152300300050 रद्या-प.व्य. सौ. एस एस केदार वारणी मांगेवाडी Waiting
22 152300300051 निलंबित प.व्य. एन .के ढाकने- घा. पारगाव श्रीपतवाडी Waiting
23 152300300052 बी.के खेडकर घा.पारगाव Waiting
24 152300300053 एन .के ढाकने घा.पारगाव Waiting
25 152300300059 निलंबित प.व्य. सौ. आर. एम बारगजे बारगजवाडी टेंभुर्णी Waiting
26 152300300061 श्रीम. एस आर शिंदे मानूर  Waiting
27 152300300069 डी.बी. बडे जाटवड Waiting
28 152300300070 बी. एस भोंडवे बहिरवाडी Waiting
29 152300300072 डी.एल बडे बडेवाडी Waiting
30 152300300074 श्रीम. आर एम . बारगजे  बारगजवाडी Waiting
31 152300300075 आर. आर बडे लोणी Waiting
32 152300300076 एस एम बडे लोणी Waiting
33 152300300079 जी.एन बडे उंबरमुळी Waiting
34 152300300080 एस के महारनोर शेरेवाडी Waiting
35 152300300081 बी.के यमपुरे कोळवाडी Waiting
36 152300300083 आर.बी कदम कान्होबाचीवाडी Waiting
37 152300300086 आर.बी सवासे विघनवाडी Waiting
38 152300300087 सौ. के.डी खोले राक्षसभुवन Waiting
39 152300300089 बी.टी येवले रुपूर Waiting
40 152300300090 प.व्य. श्रीम ए.के जेधे गोमळवाडा Waiting
41 152300300091 एल व्ही काकडे गोमळवाडा Waiting
42 152300300098 ए.बी जायभाये पिंपळनेर Waiting
43 152300300099 श्रीम.जं.पी पालवे पिंपळनेर Waiting
44 152300300106 श्रीम. ए के जेधे हिंगेवाडी Waiting
45 152300300110 डी.एन थोरवे(प.व्य) पिंपळेवाडी Waiting
46 152300300112 एम जी. बिनवडे खोलेवाडी Waiting
47 152300300114 एन टी वीर सवसवाडी Waiting
48 152300300116 एस एन जाधव (प.व्य. चाहुरवाडी) वडाळी Waiting
49 152300300119 पी.व्ही नलावडे मदमापुरी Waiting
50 152300300120 एस एस आहेर भडकेल Waiting
51 152300300121 चे. अश्रवलिंग म.ब.ग खोपटी Waiting
52 152300300123 चे.स्वप्नील  खरमाटवाडी Waiting
53 152300300125 श्रीम.एस एन जाधव चाहुरवाडी Waiting
54 152300300127 जी.एन मोरे उखळवाडी Waiting
55 152300300129 श्रीम.टी. डी सातपुते मोरजळवाडी Waiting
56 152300300131 प.व्य. एन डी. जेधे जाटनांदुर Waiting
57 152300300133 एन .डी जेधे जेधेवाडी Waiting
58 152300300134  अ.संत भगवानबाबा पु.ब पांगरी Waiting
59 152300300135 बी.जी. सोनवणे फूलसांगवी Waiting
60 152300300136 के.एक तळेकर फूलसांगवी Waiting
61 152300300141 ए.आर मगर हाजीपूर Waiting
62 152300300143 एस के शिंगाडे मार्कडवाडी Waiting
63 152300300145 एस एल जोगदंड क.धानोरा Waiting
64 152300300147 व्ही. डी.गात शिरापुर गात Waiting
65 152300300149 एम .एस उगले गाजीपूर Waiting
66 152300300150 एस.डी आघाव तरडगव्हण Waiting
67 152300300151 ए.टी बारगजे तरडगव्हण Waiting
68 152300300154 श्रीम.एस बी मुळे आर्वी Waiting
69 152300300155 के आर वाघवाले आर्वी Waiting
70 152300300156 एस डी नागरगोजे जांब Waiting
71 152300300158 निलंबित प.व्य.एस डी. नागरगोजे  जांब खांबा Waiting
72 152300300159 आर ए नन्नवरे पौडुळ Waiting
73 152300300161 डी.एम नागरगोजे  लिंबा  Waiting
74 152300300163 ए.बी परजणे खालापुरी Waiting
75 152300300166 चे.से.स.सो पाडळी Waiting
76 152300300167 श्रीम के.व्ही.हांगे पाडळी Waiting
77 152300300174 ए.डी.नागरे नागरेवाडी Waiting
78 152300300176 एस .एन सानप तागडगाव Waiting
79 152300300179 व्ही.बी मिसाळ खोकरमोहा Waiting
80 152300300185 श्रीम.जी.बी. सानप हिवरसिंगा Waiting
81 152300300187 बी.डी जाधव औरंगपूर Waiting
82 152300300189 के .आर पिंगळे शिरापुर धुमाळ Waiting
83 152300300190 श्रीम एस ई बहिर शिरापुर धुमाळ Waiting
84 152300300191 एस पी बोरा शिरापुर धुमाळ Waiting
85 152300300195 बी.जी गायकवाड आनंदवाडी Waiting
86 152300300197 ए के घुगे घुगेवाडी Waiting
87 152300300200 एस यू जाधव रायमोहा Waiting
88 152300300201 एन डी जाधव रायमोहा Waiting
89 152300300202 एन यू सानप रायमोहा Waiting
90 152300300211 व्ही एम सांगळे सांगळवाडी Waiting
91 152300300212 एल एस ढाकने डोळेवाडी Waiting
92 152300300214 मयत प.व्य.ए. ए सानप वंजारवाडी येवलवाडी Waiting
93 152300300216 ए ए सानप वंजारवाडी Waiting
94 152300300218 चे आदर्श मत्सय व्यवसाय टाकळवाडी Waiting
95 152300300220 डी.एस मुळीक बरगवाडी Waiting
96 152300300222 ए आर तुपे रुपेवाडी Waiting
97 152300300223 जी.डी साबळे मलकाचीवाडी Waiting
98 152300300225 चे.जालेन्दर ग्रा. भा भानकवाडी Waiting
99 152300300226 शेख महेमुद हाटकरवाडी Waiting
100 152300300228 व्ही बी नागरगोजे आव्हाळवाडी Waiting
101 152300300231 डी.जी भिलारे भिलारवाडी Waiting
102 152300300232 मयत प.व्य.शे. महेमूद हाटकरवाडी ढोरकरवाडी Waiting
103 152300300233 पी बी केसकर नरोटवाडी Waiting
104 152300300234 निलंबित (प.व्य.व्ही ए पवार झापेवाडी) व्हरकटवाडी Waiting
105 152300300235 ए बी वारे घो.पारगाव Waiting
106 152300300236 सौ. जी आर बडे घो.पारगाव Waiting
107 152300300241 डी.के दहिफळे माळेगाव चकला Waiting
108 152300300244 श्रीमती डी के माने मातोरी Waiting
109 152300300247 बी आर भारती तिंतरवणी Waiting
110 152300300252 राजू महादेव बाचकर शिंगारवाडी Waiting
111 152300300253 श्रीराम म.ब.गट धनगरवाडी Waiting
112 152300300254 श्रीम.पी आर विघ्ने आनंदगाव Waiting