Close

FPS Status Taluka Patoda

Sr. No FPS Code FPS Name Village Name Draft List (AAY, PHH, FARMER)
1 152301000001    एस.एम.उगलमुगले प व्य. बी.एम.राजगुरू सकुंडवाडी Waiting
2 152301000002    एम.वाय.सय्यद प.व्य. एम.के.सकुंडे  गांधन वाडी Waiting
3 152301000004    बी.एम.राजगुरू कोतन Waiting
4 152301000008    व्ही.डी.साबळे साबळेवाडी Waiting
5 152301000009    एस.ए.पवार  दौलतवाडी  Waiting
6 152301000010    डी.डी.इथापे पांढरवाडी Waiting
7 152301000011    व्ही.पी.सांगळे चिंचोली Waiting
8 152301000012    आर.एन.मिसाळ.प व्य. ए.जि.मिसाळ डागाचीवाडी  Waiting
9 152301000013    ए.जि.मिसाळ मिसाळवाडी Waiting
10 152301000015    एल.बी.पोकळे अमळनेर Waiting
11 152301000016    डी.एस.बेदरे प व्य. एल.बी.पोकळे अमळनेर Waiting
12 152301000028    चे.सेवा.सहकारी सोसायटी पिंपळवंडी पिंपळवंडी Waiting
13 152301000029    चे अश्वलिंग दुध संस्था पिंपळवंडी पिंपळवंडी Waiting
14 152301000033    एम.सी.जेधे धोपटवाडी Waiting
15 152301000034    जी.जे.पवार सरदवाडी Waiting
16 152301000035    एन.बी.शेळके पव्य. जि.जे.पवार चंद्रेवाडी Waiting
17 152301000036    एस.एन.सुळे  निवडूंगा Waiting
18 152301000038    व्ही.के लाड प.व्य.चे गहिनीनाथ सेवा.भावी.संस्था अंतापूर  चिखली Waiting
19 152301000041    चे गहिनीनाथ सेवा.भावी.संस्था अंतापूर अंतापूर Waiting
20 152301000043    ए.टी.मानमोडे  वाहली  Waiting
21 152301000046    ए.आर.सानप सावरगावघाट Waiting
22 152301000049    के.ए.खाडे  खाडेवस्ती Waiting
23 152301000050    एस.एस.मोरे  आंबेवाडी Waiting
24 152301000052    के.एन.जरे जरेवाडी Waiting
25 152301000053    वाय.ए. सातपुते  गायक वाडी Waiting
26 152301000054    टी.एस.जाधव  जाधववाडी Waiting
27 152301000055    एस.आर.घोळवे  घोळेवाडी Waiting
28 152301000056    चे सेवा सोसायटी डोंगरकिन्ही प.व्य.यु.एस.येवले डोंगरकिन्ही Waiting
29 152301000057    यु.एस.येवले डोंगरकिन्ही Waiting
30 152301000065    एस.डी.काठाळे प.व्य.सय्यद महेबूब हुसेन  कठाळवाडी Waiting
31 152301000067    सय्यद महेबूब हुसेन कारेगाव Waiting
32 152301000069    एस.बी.निंबाळकर प.व्य.सय्यद महेबूब हुसेन जन्नेवाडी Waiting
33 152301000073    एन.बी.राउत  नाळवंडी Waiting
34 152301000075    वाय.डब्लू.पन्हाळकर राउतवस्ती Waiting
35 152301000077    बी.बी.नवसारे  भाटेवाडी Waiting
36 152301000078    टी.बी.रायते मळेकरवाडी Waiting
37 152301000080    बी.बी.तुपे तुपेवाडी Waiting
38 152301000082    एस.ए.घाडगे प.व्य.वाय.डब्लू.पन्हाळकर मांडवेवाडी Waiting
39 152301000083    एस.आर.काकडे  बेदरवाडी Waiting
40 152301000087    व्ही.एम.पवार  कुसळब Waiting
41 152301000088    चे सेवा सोसायटी कुसळब कुसळब Waiting
42 152301000091    बी.डी.पवार प.व्य.जी.बी.गंडाळ सुप्पा  Waiting
43 152301000093    जी.बी.गंडाळ गंडाळवाडी Waiting
44 152301000094    बी.ए.लांबरवाडी लांबरवाडी Waiting
45 152301000096    ए.एस.शिरोळे प.व्य.ए.आर.सानप मुगगाव Waiting
46 152301000099    टी.एल.भवर जोगदंडवाडी Waiting
47 152301000100    के.एन.राख प.व्य.एस.आर.सोंडगे  गवळवाडी Waiting
48 152301000104    एस.आर.सोंडगे  नागेशवाडी Waiting
49 152301000106    एल.वाय.जाधवर कुटेवाडी Waiting
50 152301000107    बी.जे.भोपळे  पारनेर Waiting
51 152301000108    एस.वाय.येवले  वाणेवाडी Waiting
52 152301000109    ए.एस.पोले भुरेवाडी Waiting
53 152301000110    के.एस.शिंदे  सौताडा  Waiting
54 152301000116    एल.एन.नागरगोजे  येवलवाडी Waiting
55 152301000117    एस.एस.पवार प.व्य.बी.ए.मुळीक धनगरजवळका Waiting
56 152301000119    एच.डी.पवळ प.व्य.बी.ए.मुळीक चुंबळी Waiting
57 152301000120    बी.एम.नागरगोजे प.व्य.बी.ए.मुळीक चुंबळी Waiting
58 152301000124    एस.बी.तांबे  उंबरविहिरा Waiting
59 152301000127    चे सेवा सहकारी सोसायटी तांबाराजुरी  तांबाराजुरी Waiting
60 152301000134    यु.डी.निंबाळकर  गीतेवाडी  Waiting
61 152301000136    एन.एन.मिसाळ कवडवाडी Waiting
62 152301000137    एम.एस.गर्जे प.व्य. एन.एन.मिसाळ महासांगवी Waiting
63 152301000140    चे.सेवा.सहकारी सोसायटी पाटोदा  पाटोदा Waiting
64 152301000141    चे.खरेदी विक्री संघ पाटोदा  पाटोदा Waiting
65 152301000142    एस.एच.कांकरिया  पाटोदा  Waiting
66 152301000143    ए.एस.कांकरिया  पाटोदा  Waiting
67 152301000144    एस.एस.कांकरिया प.व्य.चे.खरेदी विक्री संघ पाटोदा पाटोदा  Waiting
68 152301000145    सय्यद हमीद महेबूब पाटोदा  Waiting
69 152301000146    यशवंत ग्राहक भंडार प.व्य.चे.खरेदी विक्री संघ पाटोदा पाटोदा  Waiting
70 152301000147    एन.बी जावळे  पाटोदा  Waiting
71 152301000164    डी.आर.काकडे  गंधनवाडी Waiting
72 152301000166    एम.एन.पाटोळे  बेलेवाडी Waiting
73 152301000168    जी.डी.पोटे मंगेवाडी Waiting
74 152301000170    एस.के.बडे  सावरगावसोने  Waiting
75 152301000171    सी.टी.कदम  सौदाना Waiting
76 152301000174    आर.एल.चौरे  सोनेगाव Waiting
77 152301000175    ए.डी.पवळ येवलवाडी Waiting
78 152301000177    ए.जी.सवासे नफरवाडी Waiting
79 152301000179    एम.के.सकुंडे ढाळेवाडी Waiting
80 152301000180    एस.आर.घुमरे पारगाव घुमारा  Waiting
81 152301000181    जी.सी.सरोदे  पारगाव घुमारा  Waiting
82 152301000187    पि.एन.भोसले अनपटवाडी Waiting
83 152301000190    एस.के.कोकाटे  दासखेड  Waiting
84 152301000191    व्ही.एस.कोकाटे प.व्य.ए.जी.शिंदे  दासखेड  Waiting
85 152301000195    ए.जी.शिंदे  बेडूकवाडी Waiting
86 152301000196    एन.बी.नांदे प.व्य. आर.एस. खाडे मंझरीघाट Waiting
87 152301000197    डी.ए.गायकवाड प.व्य.ए.सी. मुंढे  पांचग्री Waiting
88 152301000198    ए.सी.मुंढे पांचग्री Waiting
89 152301000205    चे.छत्रपती सेवा भावी संस्था महेंद्रवाडी प.व्य.एच.बी.सगळे  महेंद्रवाडी Waiting
90 152301000207    एच.बी.सगळे  सगळेवाडी  Waiting
91 152301000208    एम.एस.माने प.व्य.एच.बी.सगळे  तगारा  Waiting
92 152301000212    पी.बी.कचरे  पिंपळगावधस  Waiting
93 152301000215    चे.कानिफनाथ सु.प महिला विकास मंडळ खडकवाडी  खडकवाडी  Waiting
94 152301000218    जे.बी.आघाव काकडहिरा  Waiting
95 152301000221    चे सेवा भावी संस्था उखंडा उखंडा Waiting
96 152301000223    व्ही.बी.जागडे  पिठ्ठी Waiting
97 152301000226    टी.एस.मुथ्था प.व्य.जे.बी.आघाव  निरगुडी Waiting
98 152301000230    बी.बी.कवठेकर नायगाव Waiting
99 152301000231    बी.व्ही.मिसाळ नायगाव Waiting
100 152301000236    ए.पी.बेदरे बेदरवाडी Waiting
101 152301000237    डी.एम.माने  डोमरी Waiting
102 152301000242    एम.एस.रोंढे तिरमळवाडी Waiting
103 152301000244    एस.के.माने प.व्य.सि.बी.सदगर वडझरी Waiting
104 152301000245    एन.बी.सानप  वडझरी Waiting
105 152301000248    सी.बी.सदगर म्हाळपाचीवाडी Waiting
106 152301000249    एस.बी.दुरुंडे  वाघाचावाडा Waiting
107 152301000250    एस.के.सुसलादे तळेपिंपळगाव Waiting
108 152301000253    के.आर.खाडे प.व्य.एन.डी.खाडे करंजवन Waiting
109 152301000254    एन.डी.खाडे  करंजवन Waiting
110 152301000256    बी.व्ही.राख थेरला Waiting
111 152301000259    टी.ए.वनवे रोहतवाडी Waiting
112 152301000262    बी.बी.नागरगोजे भक्ताचागोठा Waiting
113 152301000263    जी.व्ही.झनझने प.व्य.टी.ए.वणवे घाटेवाडी Waiting
114 152301000264    व्ही.ए.वायकर प.व्य.व्ही.डी.आरसूळ रामवाडी Waiting
115 152301000265    व्ही.डी.आरसूळ बेनसुर Waiting
116 152301000267    एस.डी.कोठुळे जवळाला Waiting
117 152301000268    एस.जी.बांगर प.व्य. के.ए.बांगर भायाळा Waiting
118 152301000269    के.ए.बांगर भायाळा Waiting
119 152301000272    एस.बी.बांगर वाघीरा Waiting
120 152301000273    आर.आर.बांगर  वाघीरा Waiting
121 152301000277    एन.एम.जगदाळे मेंगडेवाडी Waiting
122 152301000278    ए.व्ही.कुलकर्णी वैद्यकिन्ही Waiting
123 152301000280    एम.आर.भराटे वैजाळा Waiting
124 152301000283    व्ही.बी.गिरे  पाचेगाव Waiting
125 152301000286    एन.डी.सोनवणे प.व्य.ए.सी.मुंढे बोडखेवाडी Waiting
126 152301000288    एच.सी.काळे  बांगरवाडी Waiting
127 152301000289    आर.एस.खाडे ब्राहमनवाडी Waiting
128 152301000292    ए.एम.घुले  घुलेवाडी Waiting
129 152301000293    एस.टी.सानप सानपवस्ती Waiting
130 152301000295    बी.ए.मुळीक शिखरवाडी Waiting
131 152300300230    एल.एन.थोरवे प.व्य. वाय.ए.सातपुते भराटवाडी Waiting