Close

FPS Status Taluka Parli (Vaijnath)

Sr. No FPS Code FPS Name Village Name Draft List (AAY, PHH, FARMER)
1 152300900001 वसंत रखमाजी कावळे कावळयाचीवाडी Waiting
2 152300900002 देविदास मारोती कवचाळे कावळयाचीवाडी Waiting
3 152300900004 आशाबाई तुकाराम गडदे बोधेगांव Waiting
4 152300900005 श्रीधर रामराव शिंदे जो देविदास मारोती कवचाळे बोधेगांव Waiting
5 152300900007 नमाजी गडदे जो. तलाठी मार्फत गडदेवाडी Waiting
6 152300900011 विजयकुमार दत्तात्रय कराड वाका Waiting
7 152300900012 किसन ज्योतीबा कराड वाका Waiting
8 152300900016 देवीदास गणपती कांदे रेवली Waiting
9 152300900017 सुभाष रामराव बिडकर पिंपळगावगाढे Waiting
10 152300900022 चेअरमन से.स. सोसायटी नाथ्रा नाथ्रा Waiting
11 152300900024 रामराव गंगाराम कराड इंजेगाव Waiting
12 152300900026 गोविंद श्रीराम शिंदे टाकळीदेशमुख Waiting
13 152300900028 अंगद रामभाऊ मुंडे सबदराबाद सबदराबाद Waiting
14 152300900029 वैजनाथ निवृत्ती साबळे सेलू Waiting
15 152300900033 शिवांजली अर्जुन माने मलनाथपूर Waiting
16 152300900034 गुणवंत शामराव माने भिलेगांव Waiting
17 152300900038 मोतीराम बेलाजी उपाडे वाघाळा (प) Waiting
18 152300900039 चिमाजी तातेराव सलगर वाघाळा Waiting
19 152300900041 सखाराम महादेव कराड गोपाळपूर Waiting
20 152300900044 बालासाहेब भागोजी डिघोळे माळहिवरा Waiting
21 152300900046 रामचंद्र  बापुराव सातभाई तडोळी Waiting
22 152300900047 जयसिंग रेवा चव्हाण वडखेल तांडा Waiting
23 152300900049 सिद्राम मुकुंदराव देवकते वडखेल Waiting
24 152300900051 भिमराव रुपनर परचूंडी Waiting
25 152300900052 भाउराव चव्हाण जो अनुसया नागरगोजे पांगरी तांडा Waiting
26 152300900053 धोंडीराम मुंडे तलाठी मार्फत द्वारपोच योजना पांगरी Waiting
27 152300900054 सरपंच ग्राम पंचायत कौठळी जो सुभाष राम चव्हाण कौठळी Waiting
28 152300900057 सुभाष राम चव्हाण कौठळी तांड Waiting
29 152300900059 संतोष रावण राठोड लिंबुटा तांडा Waiting
30 152300900060 देविदास तुकाराम कराड लिंबुटा Waiting
31 152300900061 बालाजी श्रीहरी सावजी नागापुर Waiting
32 152300900067 चे से सोसायटी नागापुर जोडुन तानाजी व्हावळे , मांडेखेल नागापुर Waiting
33 152300900070 दगडु पंढरी मुंडे बहादुरवाडी Waiting
34 152300900074 रामधन तुकाराम घुगे मांडेखेल Waiting
35 152300900075 तानाजी काशीनाथ व्हावळे मांडेखेल Waiting
36 152300900078 लक्ष्मण मुंजाजी भोसले नागप्रिंपी Waiting
37 152300900079 स ग्रा.प.सोनहिवरा  जो तानाजी व्हावळे सोनहिवरा Waiting
38 152300900081 सौ. सुनिता मोहन जाधव आस्वलंबा तां. Waiting
39 152300900082 रामभाऊ ढाकणे जो सौ. सुनिता मोहन जाधव आस्वलंबा Waiting
40 152300900085 गंगाधर सुरवसे वानटाकळी वानटाकळी Waiting
41 152300900086 खिरु रामराव राठोड वानटाकळी तां Waiting
42 152300900087 रामसिंग घेना राठोड जो भास्कर नागरगोजे दौनापूर तांडा Waiting
43 152300900090 हरिश्चंद्र नरहरी आघाव जो भास्कर नागरगोजे दौनापुर Waiting
44 152300900091 काशीनाथ घाडगे जो भास्कर नागरगोजे दौनापुर Waiting
45 152300900092 वकृतुंड प्रतिष्ठाण तळेगांव तळेगाव Waiting
46 152300900093 चेअरमन सेवा सोसायटी तळेगाव Waiting
47 152300900094 च से सोसायटी जो बेलंबा Waiting
48 152300900096 कालीदास अंबादास गित्ते लोणारवाडी Waiting
49 152300900097 मालु सदाशिव सुरवसे दाउतपुर Waiting
50 152300900100 चेअरमन सेवा सोसायटी  जो. अनुसया नागरगोजे संगम Waiting
51 152300900101 श्रीमती शोभाबाई सुरेश गित्ते वाघबेट Waiting
52 152300900103 सौ. मंगल अनंत कराड टोकवाडी परि. Waiting
53 152300900104 बालाजी प्रभु मुंडे टोकवाडी Waiting
54 152300900105 अनुसयाबाई ज्ञानोबा नागरगोजे टोकवाडी Waiting
55 152300900109 रुकमीनबाई मदन नागरगोजे टोकवाडी Waiting
56 152300900110 राम सिताराम मुंडे इंदपवाडी Waiting
57 152300900113 मारोती नागोराव मुंडे डाबी Waiting
58 152300900116 दत्तु उमाजी पवार जो संतोष रावण राठोड डाबी तांडा Waiting
59 152300900118 मधुकर पांडुरंग कांदे जिरेवाडी Waiting
60 152300900119 गोविंद संभाजी कांबळे जिरेवाडी Waiting
61 152300900122 दत्ताञय प्रभाकर ढाकणे ब्रम्हवाडी Waiting
62 152300900125 व्यंकट बापुराव सानप वैजवाडी Waiting
63 152300900126 वसंत शेती संस्था वसंतनगर Waiting
64 152300900129 काशीनाथ सुखदेव राठोड धारावती तांडा Waiting
65 152300900131 आरुण गित्ते मलकापूर  जो कालीदास गित्ते मलकापुर Waiting
66 152300900134 संजय फुलचंद मुंडे कन्हेरवाडी Waiting
67 152300900135 गंगाधर बळीराम रोडे कन्हेरवाडी Waiting
68 152300900136 अमृत हरीभाउ मुंडे भोपळा Waiting
69 152300900140 सरपंच ग्रा.प. सेलू सेलु (प) Waiting
70 152300900141 भास्कर राजाभाऊ शिंदे लोणी Waiting
71 152300900142 लक्ष्मण धोंडिबा केदारे लोणी Waiting
72 152300900146 चंद्रभान दशरथा शिंदे दा. वडगांव Waiting
73 152300900148 दत्ता महादु यमगर दगडवाडी Waiting
74 152300900149 रामभाऊ भिमराव पवार मिरवट Waiting
75 152300900150 चे.से.सो. मिरवट जो. बाबुराव दहिफळे मिरवट Waiting
76 152300900152 रामभाऊ  दहिफळे कासारवाडी Waiting
77 152300900154 योगीराज विठ्ठल गुट्टे नंदनज Waiting
78 152300900155 शिवाजी यदू घनघाव सारडगांव Waiting
79 152300900161 चे.से.सो. सारडगांव सारडगांव Waiting
80 152300900162 मच्छिंद्र श्रिपती बोबडे सारडगांव Waiting
81 152300900163 सविता देहू आघाव सारडगांव Waiting
82 152300900166 संजीवन संभाजी चाटे मांडवा (प) Waiting
83 152300900167 प्रभाकर पिराजी फड मांडवा (प) Waiting
84 152300900169 नरहरी मानाजी फड  जो. योगीराज विठ्ठल गुट्टे मरळवाडी Waiting
85 152300900171 गोरख  लक्ष्मण  गित्ते चांदापूर Waiting
86 152300900173 सरपंच ग्राम पंचायत तलाठी मार्फत द्वारपोच नंदागौळ Waiting
87 152300900174 चे.से.सोसायटी तलाठी मार्फत द्वारपोच नंदागौळ Waiting
88 152300900177 गंपु हरीसींग चव्हाण लेंडेवाडी तांडा Waiting
89 152300900178 बळीराम गणपती दौंड लेंडेवाडी Waiting
90 152300900179 इंदुमती कालीदास होळंबे मैंदवाडी Waiting
91 152300900182 विक्रम विनायक होळंबे मैंदवाडी Waiting
92 152300900183 वामन दौंड जो विक्रम विनायक होळंबे दौंडवाडी Waiting
93 152300900184 चेअरमन सेवा सो. हेळंब हेळंब Waiting
94 152300900187 सिताराम धर्माजी लांडगे जो बाबुराव दहीफळे हेळंब Waiting
95 152300900190 बाबुराव दहीफळे खो. सावरगांव Waiting
96 152300900191 दामोधर दहीफळे जो बाबुराव दहीफळे खो. सावरगांव Waiting
97 152300900192 यशश्री महिला बचत गट दैठनाघाट Waiting
98 152300900196 दत्तु यमाजी माने हाळंब Waiting
99 152300900197 बी.पी.गुट्टे जो भास्कर नागरगोजे हाळंब Waiting
100 152300900198 भास्कर नागरगोजे नागदरा Waiting
101 152300900201 व्ही.के. नागरगोजे  नागदरा नागदरा Waiting
102 152300900202 मुंजाजी नारायण निळे जो  भास्कर नागरगोजे आनंदवाडी Waiting
103 152300900204 एम.एन. मुंडे जो तलाठी मार्फत लाडझरी Waiting
104 152300990003 स.ग्रा.प.धर्मापुरी  जो. सिताराम लांडगे हेळंब धर्मापूरी Waiting
105 152300900210 चे से.सो. धर्मापूरी  जो सिताराम लांडगे हेळंब धर्मापूरी Waiting
106 152300900212 पंढरी सटवा गुट्टे गुट्टेवाडी Waiting
107 152300900213 अरुण चिरंजीवीलाल अग्रवाल रेल्वे स्ट. परळी वै Waiting
108 152300900214 अरुण शंकरराव जोशी, पदमावती परळी वै Waiting
109 152300900215 श्री. एस.व्ही.आमले, सुभाष चौक परळी वै Waiting
110 152300900216 श्रीमती सुनिता जगतकर परळी वै Waiting
111 152300900217 श्री. बी. एन धाटे भिमवाडी परळी वै Waiting
112 152300900218 सय्यद जावेद स. हबीब राज बंगला परळी वै Waiting
113 152300900219 श्री अविनाश विठ्ठल अदोडे परळी वै Waiting
114 152300900220 श्रीमती.सुमनबाई कमलाकर अर्धापुरे परळी वै Waiting
115 152300900221 श्री. यु. के. मुंडे, गुरुकृपा नगर, परळी वै Waiting
116 152300900222 एम.टी. स्वामी,  जों के.एम.परदेशी परळी वै Waiting
117 152300900223 के.एम. परदेशी, शिवाजी नगर परळी वै Waiting
118 152300900224 श्री. जी बी केंद्रे, विद्यानगर परळी वै Waiting
119 152300900225 श्री. हर्षद सखराम अदोडे साठेनगर परळी वै Waiting
120 152300900226 श्री. धनराज पुनमचंद कुरील,टावर परळी वै Waiting
121 152300900227 सुरेश अंगद फड, नाथनगर परळी वै Waiting
122 152300900228 सौ. एस.एस. खान, बरकत नगर परळी वै Waiting
123 152300900229 आर. आर. दहिवाळ,इंडस्ट्रीयल एरिया परळी वै Waiting
124 152300900230 आर. डी. वाघमारे, इंदिरा नगर परळी वै Waiting
125 152300900231 सौ. अनुसयाबाई विरभद्र कसबे, मिलिंद नगर परळी वै Waiting
126 152300900232 सौ. मिना महालिंग सुगरे,गुरुकृपानगर परळी वै Waiting
127 152300900233 लक्ष्मीबाई पिंपळे परळी वै Waiting
128 152300900234 श्री पद्माकर व्ही.भंडारे वडसाविञी नगर परळी वै Waiting
129 152300900235 गुमस्ता ज्ञानेश्वर जो परळी रिटेलर्स मोंढा परळी वै Waiting
130 152300900362 श्री. वैद्यनाथ ग्राहक संस्था, गणेशपार परळी वै Waiting
131 152300900363 श्री. वैद्यनाथ ग्राहक संस्था, सुभाष चौक परळी वै Waiting
132 152300900364 परळी रिटेलर्स गुडस सप्लायर्स, गणेपार परळी वै Waiting
133 152300900365 परळी रिटेलर्स गुडस सप्लायर्स, मोंढा परळी वै Waiting
134 152300900366 श्री.कृष्णा ग्राहक स. संस्था,मांेढाविभाग परळी वै Waiting
135 152300900367 श्री.कृष्णा ग्राहक स. संस्था,आझादनगर परळी वै Waiting
136 152300900368 श्री. कृष्णा ग्राहक सं. तळ विभाग परळी वै Waiting
137 152300900369 श्री. कृष्णा ग्राहक सं. पेठ विभाग परळी वै Waiting
138 152300900370 महाराष्ट्र गाहक सं. आझाद नगर परळी वै Waiting
139 152300900371 महाराष्ट्र गाहक सं. मलिकपुरा परळी वै Waiting
140 152300900372 चिल्लर भुसार व्यापारी संघ,गणेशपार परळी वै Waiting
141 152300900373 भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विकास महामंडळ परळी वै Waiting
142 152300900374 रामभाऊ मुन्ना पवार परळी वै Waiting
143 152300900389 रंजित विठ्ठल मुंठाळ डिग्रस Waiting
144 152300900392 विक्रम देवजी घाटे जो अरुण बाबुराव भद्रे पोहनेर Waiting
145 152300900393 अरुण बाबुराव भद्रे पोहनेर Waiting
146 152300900395 उत्तम नामदेव पवार तेलसमुख Waiting
147 152300900396 आत्माराम साहेबराव वानखेडे बोरखेड Waiting
148 152300900399 आर.के. पौळ रामेवाडी Waiting
149 152300900400 चे.से.सेवा सोसायटी जळगव्हान  जो यमुनाबाई ज्ञानोबा कदमे. जळगव्हाण Waiting
150 152300900404 ज्ञानेश्वर माऊली सेवा भावी संस्था हिवरा गो हिवरा (गो.) Waiting
151 152300900406 यमुनाबाई ज्ञानोबा कदम ममदापुर Waiting
152 152300900409 हिरा पुन्ना चव्हाण हिरामणतांडा Waiting
153 152300900410 लक्ष्मण राजाराम गव्हाणे  जो हिरा पुन्ना चव्हाण कौडगांव हुडा Waiting
154 152300900411 गोपीनाथ सिताराम पवार कौ. हुडा तांडा Waiting
155 152300900412 उत्तम यशवंत माने पिंप्री (बु) Waiting
156 152300900413 विष्णु नरहरी पौळ पिंप्री (बु) Waiting
157 152300900417 गणपत सिताराम राठोड गोवर्धन इ.ता. Waiting
158 152300900418 भगवान भिकाजी पवार  जो. चिमाजी सलगर वाघाळा पांढरी तांडा Waiting
159 152300900419 बन्सी लक्ष्मण राठोड खारी तांडा Waiting
160 152300900422 भाऊसाहेब नायबळ जयगांव Waiting
161 152300900424 आर.डि.सलगर हसनाबाद Waiting
162 152300900425 मोहन व्यंकटराव बडे पाडोळी Waiting
163 152300900427 मधुकर के. कराड तपोवन Waiting
164 152300900429 पांडुरंग रामभाऊ लहाने औरंगपूर Waiting
165 152300900431 गणपत चंद्रभान पवार आचार्य टा.तां. Waiting
166 152300900432 शिवाजी रामभाऊ घोडके आचार्य टा. Waiting
167 152300900436 देवराव सोपान कोळेकर कौडगांव घोडा Waiting
168 152300900438 श्रीराम कुंडलिक कराड कौडगांव सा. Waiting
169 152300900439 गणपत साहेबराव उजगरे कानडी Waiting
170 152300900440 एस.बी. किरवले सिरसाळा Waiting
171 152300900441 डि.एम.किरवले सिरसाळा Waiting
172 152300900442 अ.भी. गायसमुद्रे सिरसाळा Waiting
173 152300900443 एम.एल. चोपडे सिरसाळा Waiting
174 152300900444 सौ. नुरजहॉ बेगम सिरसाळा Waiting
175 152300900452 बळीराम नागोराव अनुसे करेवाडी Waiting
176 152300900455 विठ्ठल दादासाहेब देशमुख मोहा Waiting
177 152300900456 अनुसया जगन्नाथ दराडे वंजारवाडी Waiting
178 152300900457 चे.सेवा.सो. मोहा  जो विठ्ठल देशमुख मोहा मोहा Waiting
179 152300900460 रावसाहेब निवृत्ती जाधव गोवर्धन हिवरा Waiting
180 152300900463 रामदास निवृत्ती काळे सरफराजपूर Waiting
181 152300900127 भगवान उमाजी राठोड मोहदरा तांडा Waiting
182 152300900209 स ग्रा प भोजनकवाडी जो तलाठी मार्फत व्दारपोच भोजनकवाडी Waiting
183 152300400211 भागवत प्रभाकर बदने मालेवाडी Waiting
184 152300400294 बाबु मेघोजी राठोड मालेवाडी तांडा Waiting