Close

FPS Status Taluka Majalgaon

Sr. No FPS Code FPS Name Village Name Draft List (AAY, PHH, FARMER)
1 15230080001 तौर अण्णासाहेब रामराव  टाकरवन  Waiting
2 15230080002 पट्टेकर कुशाबा हरिभाऊ  टाकरवन  Waiting
3 15230080003 चव्हाण इंदर दगडूबा  टाकरवन  Waiting
4 15230080004 राठोड प्रभाकर होनाजी  टाकरवन  Waiting
5 15230080005 राठोड लिंबा फुला  टाकरवन  Waiting
6 15230080011 तौर अण्णासाहेब रामराव  सं तौर अण्णासाहेब रामराव   शेलगावथडी  Waiting
7 15230080012 गवते आनद रखमाजी  रीधोरी  Waiting
8 15230080014 मत्रे निवृत्ती त्रिंबक  कवडगावथडी  Waiting
9 15230080016 पाटेकर उद्धवराव नागनाथ  गव्हाणथडी  Waiting
10 15230080018 ठाकूर नितीन वसंतराव स तौर ए आर  हिवरा बु  Waiting
11 15230080019 गिरी रामबुवा भिमबुवा स तौर ए आर  हिवरा बु  Waiting
12 15230080021 दिगंबर रामभाऊ तौर  डूबाथडी  Waiting
13 15230080023 जगन्नाथ ज्ञानोबा तौर सं दिगंबर रामभाऊ तौर  काळेगावथडी  Waiting
14 15230080025 सरपंच ग्रामपंचायत सुर्डी नजीक सं बादाडे वाचीष्ट प्रकाश  सुर्डी नजीक  Waiting
15 15230080026 साळवे श्रीधर बाबुराव सं उषा श्रीहरी मोरे  राजेगाव  Waiting
16 15230080028 चव्हाण विठ्ठल रूपसिंग  बाराभाई तांडा  Waiting
17 15230080029 जाधव दगडू रामभाऊ  पिरुभाई तांडा  Waiting
18 15230080030 तौर काशिनाथ गंगाराम सं तौर रखमाजी मनोहर  वारोळा  Waiting
19 15230080031 तौर रखमाजी मनोहर  वारोळा  Waiting
20 15230080032 राठोड उत्तम लालू  वारोळा  Waiting
21 15230080036 चेअरमन सेवा सो श्रंगारवाडी  श्रंगारवाडी Waiting
22 15230080038 प्रकाश काशिनाथ वाकणकर  जायकोचीवाडी  Waiting
23 15230080039 उजगरे मल्हारी सावळाराम  हरकी लिमगाव  Waiting
24 15230080041 कुरे योगीराज आत्याबा  शहापूर मजरा  Waiting
25 15230080043 मोरे दिलीप मचीन्द्र  तालखेड  Waiting
26 15230080044 जाधव लक्ष्मण मोतीराम  तालखेड  Waiting
27 15230080050 पवार गोवर्धन दगडू  तालखेड  Waiting
28 15230080052 भोसले शिवाजी सटवा सं कुरे योगीराज अत्याबा  खेर्डा खुर्द  Waiting
29 15230080054 यादव मचीन्द्र बाबाराव  जजीद जवळा  Waiting
30 15230080056 चेअरमन सेवा सो रामपिंपळगाव   रामपिंपळगाव Waiting
31 15230080058 जगताप व्रन्दावणी राजेंद्र सं आगे भगवान बापूराव  सावरगाव   Waiting
32 15230080059 फंडे अमोल सत्यप्रेम  सावरगाव   Waiting
33 15230080062 सरपंच ग्रामपंचायत मंगरूळ क्र १  मंगरूळ क्र १  Waiting
34 15230080063 चेअरमन सेवा सो मंगरूळ क्र १  मंगरूळ क्र १  Waiting
35 15230080065 गोंडे बापूसाहेब विश्वनाथ  मंगरूळ क्र २ Waiting
36 15230080066 घाटूळ सुरेश नरहरी सं देशमुख वाय ए  मंगरूळ  Waiting
37 15230080069 ए एस मते सं एम बी यादव  फुल पिंपळगाव  Waiting
38 15230080070 सरगर गोविंद रानबा  एकदरा  Waiting
39 15230080073 सजगने सुरेश सीताराम  तेलगाव खुर्द  Waiting
40 15230080076 सौंदर त्रिंबक सं गोविंद रानबा सरगर  पुंगणी  Waiting
41 15230080077 लाखे सी आर सं सजगने सुरेश सीताराम  डूबा मजरा  Waiting
42 15230080078 रामप्रसाद धुळूक सं सजगने सीताराम  इर्ला मजरा  Waiting
43 15230080079 शिंदे अशोक माणिकराव  महातपुरी  Waiting
44 15230080080 मोरे उषा श्रीहरी  पुरोषोत्तमपुरी  Waiting
45 15230080082 नाडे पांडुरंग वामन  जयकोवाडी  Waiting
46 15230080084 चे सेवा सो सादोळा  सादोळा  Waiting
47 15230080086 सोळंके सुभाष पंडितराव  सादोळा  Waiting
48 15230080089 जाधव जगन्नाथ भगवान  छत्र बोरगाव  Waiting
49 15230080091 निलावती भगवान वाघमारे सं डोंगरे भगवान  मंजरथ  Waiting
50 15230080092 डोंगरे सखाराम हरिभाऊ  मंजरथ  Waiting
51 15230080095 तिडके लता संजय सं उत्तम हाचू राठोड  सुलतानुर  Waiting
52 15230080096 बादाडे रावसाहेब यशवंत  वाघोरा  Waiting
53 15230080098 बादाडे प्रकाश वचीष्ट  शहजानपूर  Waiting
54 15230080100 जाधवर विठ्ठल गंगाराम  गोविंदवाडी  Waiting
55 15230080101 जाधवर दशरथ जालिंदर  गोविंदवाडी  Waiting
56 15230080103 आगे नामदेव निवृत्ती  कित्ती आडगाव  Waiting
57 15230080104 आगे भगवान बापूराव  कित्ती आडगाव  Waiting
58 15230080107 गंगाधर अप्पाराव गिरी  देपेगाव  Waiting
59 15230080109 हरी विनायक चंदनशिव  सांडस चिंचोली  Waiting
60 15230080111 कुंडकर उमाजी विठोबा सं हमीद खा पठाण  गोविंदवाडी  Waiting
61 15230080113 हमीद खा अब्दुल खा पठाण  लुखेगाव  Waiting
62 15230080115 गोपाळ मधुकर बापूराव  मनुर  Waiting
63 15230080117 पवार आसाराम पाटीलबुवा  मनुरवाडी  Waiting
64 15230080119 रमेश गुणाजी साळवे  भटवाडगाव  Waiting
65 15230080121 चे सेवा सो केसापुरी सं शिवाजी इचके  केसापुरी  Waiting
66 15230080122 बाभाडे पद्मिनबाई फकीरा  केसापुरी  Waiting
67 15230080123 इचके शिवाजी खंडूजी  केसापुरी  Waiting
68 15230080128 शेख नसीर शेख मिया  फुले पिंपळगाव  Waiting
69 15230080129 सवने कमल हरिभाऊ  फुले पिंपळगाव  Waiting
70 15230080131 काळे पंडित भागुजी सं आगे नामदेव निवृत्ती  धनगरवाडी / पायतळवाडी  Waiting
71 15230080132 मुळे शारदा श्रीकृष्ण  मालीपारगाव  Waiting
72 15230080135 शेजूळ ज्ञानोबा माणिक  आबेगाव  Waiting
73 15230080137 अब्दुल कदीर खा पठाण  सर्वर पिंपळगाव  Waiting
74 15230080139 सटाले महारुद्र अश्रुबा  सोमठाना  Waiting
75 15230080141 जाधव रामराव बाबासाहेब सं सटाले महारुद्र अश्रुबा   आडोळा  Waiting
76 15230080142 चे सेवा सो गंगा मसला   गंगामसला Waiting
77 15230080143 स्वामी सुरेश राजेश्वरराव  गंगामसला Waiting
78 15230080146 चे सेवा सो मोठीवाडी  मोठीवाडी  Waiting
79 15230080148 सोळंके कालिदास देवराव  नागडगाव  Waiting
80 15230080150 टाकट सुखदेव बळीराम  रोषणपुरी  Waiting
81 15230080152 राठोड मदन विनायक  रामनगर तांडा  Waiting
82 15230080154 चे सेवा सो छोटीवाडी  छोटीवाडी Waiting
83 15230080156 माने बी जी सं सोळंके सी आर  सुरुमगाव  Waiting
84 15230080158 नायबळ यशवंत दगडूबा  गुंज थडी  Waiting
85 15230080160 मुंडकर केरबा मुकुंद  शिपे टाकळी  Waiting
86 15230080162 जोशी दत्तात्रय कोंडदेव  खरात आडगाव  Waiting
87 15230080164 चे सेवा सो सोन्नाथडी  सोन्नाथडी  Waiting
88 152300800167 सोळंके चत्रभुज रामभाऊ  निपाणी टाकळी  Waiting
89 152300800169 राठोड बाळू रामचंद्र  वसंतनगर  Waiting
90 152300800171 सरपंच ग्रा प शु ती लिमगाव  शु ती लिमगाव  Waiting
91 15230080173 शिंदे दिलीपकुमार लिंबाजी  मोगरा  Waiting
92 15230080174 लक्ष्मीबाई लालू राठोड  मोगरा  Waiting
93 15230080177 डाके गोपाल गंगाधर  पिपरी खुर्द  Waiting
94 15230080179 पायघन विठ्ठल तुकाराम  खतगव्हाण  Waiting
95 15230080181 उगले रामभाऊ अगाजी सं पी बी खराडे  चिंचगव्हाण  Waiting
96 15230080183 घड्से शिवाजी चंद्रभान  शेलापुरी  Waiting
97 15230080185 सौंदरमल कांताबाई सोपान  नांदूर  Waiting
98 15230080187 मस्के पांडुरंग बाबासाहेब  देवखेडा  Waiting
99 15230080189 जाधव बाजीराव सं गणपत पवार  पवारवाडी  Waiting
100 15230080191 पवार गणपत किसन सं मुंजाबा किसन पवार  घळाटवाडी  Waiting
101 15230080194 शिंदे बाबासाहेब नानासाहेब  हिंगणवाडी  Waiting
102 15230080196 छगन सरवदे  ढोरगाव  Waiting
103 15230080198 नाईकनवरे सुभद्राबाई पंडित सं सौंदरमल कांताबाई सोपान  रेनापुरी  Waiting
104 15230080199 खंडागळे ज्ञानोबा सं एन आर घोडके  पुनंदगाव  Waiting
105 15230080200 कांबळे मधुकर सीताराम  ब्र्म्हगाव  Waiting
106 15230080201 खराडे परमेश्वर भानुदास  ब्र्म्हगाव  Waiting
107 15230080204 एन.आर. घोडके  खानापूर  Waiting
108 15230080207 वाहिद्दोदिन अन्सारी  पात्रुड  Waiting
109 15230080208 महंमद इसा प्यारेमिया  पात्रुड  Waiting
110 15230080209 शेख  युसुफ शेख इब्राहीम   पात्रुड  Waiting
111 15230080210 प्रशांत श्रीरंग चंदमारे  पात्रुड  Waiting
112 15230080211 मधुकर महादेव वाघमारे  पात्रुड  Waiting
113 15230080212 शिंदे माणिकराव बाबासाहेब  पात्रुड  Waiting
114 15230080220 बालासाहेब सोनवणे सं शिंदे माणिकराव बाबासाहेब  लहामेवाडी  Waiting
115 15230080221 भारत महादेव माने  शिंदेवाडी  Waiting
116 15230080223 शिंदे सोपान भिमराव सं राधाकिसन सोपान शिंदे  लवुळ  Waiting
117 15230080224 राधीकासन सोपान भीमराव  लवुळ  Waiting
118 15230080228 पोटभरे लक्सिमन केरबा   राजेवाडी  Waiting
119 15230080230 टाले गोकर्ण क्षीरसागर  टालेवाडी  Waiting
120 15230080232 बोरचाटे माणिकराव बजीराव नित्रुड  Waiting
121 15230080233 बोरचाटे वचिष्ट बाजीराव नित्रुड  Waiting
122 15230080234 राठोड दिगांबर हारीशचंद्र  नित्रुड तांडा  Waiting
123 15230080237 बडे शिवाजी दादाराव अंनदवाडी  Waiting
124 15230080238 धिरडे श्रीमंत शेषेराव सुलतानपूर  Waiting
125 15230080241 डाके गोखार्ण थावरे  टकारवाडी  Waiting
126 15230080242 मीनाक्षी रमेश थावरे अनंदगाव  Waiting
127 15230080244 चव्हाण अनिता साहेबराव गोदावरी तांडा  Waiting
128 15230080245 कुलकर्णी विठ्ठल आनंतराव लोनगाव  Waiting
129 15230080246 कोळसे अशोक धोंडीराम  लोनगाव  Waiting
130 15230080250 कदम संदीपन भानुदास  कोथ्रूळ  Waiting
131 15230080252 शंकर लालसिंग राठोड  साळेगाव  Waiting
132 15230080253 सचिन शंकर राठोड  नाथनगर तांडा  Waiting
133 15230080254 चव्हाव लालू गणपत  जीवनापूर  Waiting
134 15230080256 भोसले नंदकीशोर मारोतीराव शीमरीपारगाव  Waiting
135 15230080258 राठोड होनाजी गेमा  ऐकबुर्जी तांडा  Waiting
136 15230080259 घायतिडक सुधाकर श्रीरंग उमरी बु  Waiting
137 15230080260 घायतिडक आसाराम सुखदेव  उमरी बु  Waiting
138 15230080263 शिंगणे पांडुरंग गणपती  देवळा खु  Waiting
139 15230080265 फपाळ एस. आर  बेलुरा  Waiting
140 15230080266 फुलवारे रामभाऊ मोहन  बेलुरा  Waiting
141 15230080269 फपाळ एस. वाय   आलापूर  Waiting
142 15230080271 झोडगे जनार्धन गणपत  नाखालगाव Waiting
143 15230080273 मायकर रामेश्वर पंढरीनाथ  पिपलंगाव नाखले  Waiting
144 15230080275 लाटे शीला भारत  बाभळगाव  Waiting
145 15230080276 सोनवणे शंकर शंभु  बाभळगाव  Waiting
146 15230080279 शिंदे विठ्ठल नारयण  शिंदेवाडी  Waiting
147 15230080281 रेनगडे दत्तात्रय माहारुद्र  दिंद्रुड  Waiting
148 15230080282 कोमटवारअशोक हरिनाथ   दिंद्रुड  Waiting
149 15230080283 गणपत सोपान ठोंबरे  दिंद्रुड  Waiting
150 15230080287 वणवे अर्जुन सं सोनवणे शंकर  चोपनवाडी  Waiting
151 15230080288 जाधव रामराव सुदामराव  वांगी बु  Waiting
152 15230080289 गरड सुखदेव मुंजाजी  वांगी बु  Waiting
153 15230080292 खाडे माहादेव नाना  खाडेवाडी  Waiting
154 15230080293 मुंडे बाबासाहेब नामदेव  भगवान नगर  Waiting
155 15230080295 सिद्धेश्वर प्राथमिक ग्राहक संस्था  माजलगाव  Waiting
156 15230080296 कर्मचारी संगठना माजलगाव  माजलगाव  Waiting
157 15230080297 चेरमन तालुका कॉ ऑ सो माजलगाव सं चे मा ता को सो माजलगाव  माजलगाव  Waiting
158 15230080298 मोरेश्वर प्राथमिक ग्रा संस्था सं एम एच काझी  माजलगाव  Waiting
159 15230080299 चेअरमन सेवा सो माजलगाव  माजलगाव  Waiting
160 15230080300 तलाठी संघठ्ना मजलगाव  माजलगाव  Waiting
161 15230080301 अलझेंडे भारत मारीबा सं व्ही टी पौळ  माजलगाव  Waiting
162 15230080302 वापटे नवनाथ रंगनाथ  माजलगाव  Waiting
163 15230080303 सुनंदा जोशी सं कर्मचारी संघठना  माजलगाव  Waiting
164 15230080304 देशमुख युवराज आनंदराव  माजलगाव  Waiting
165 15230080305 पौळ विठ्ठल तुकाराम  माजलगाव  Waiting
166 15230080306 चाऊस सहाल आमेर सं देशमुख अब्दुल साहिब  माजलगाव  Waiting
167 15230080307 एम एच काझी  माजलगाव  Waiting
168 15230080308 देशमुख अब्दुल साहिब सार्दार्मिया  माजलगाव  Waiting
169 15230080309 जयश्री शिनगारे सं व्ही टी पौळ  माजलगाव  Waiting
170 15230080310 घाडगे दत्तात्रय मुंजाबा सं मुंजाबा किसन पवार   माजलगाव  Waiting
171 15230080311 चे माजलगाव ता कॉ सोसायटी  माजलगाव  Waiting
172 15230080312 पवार मुजाबा किसन  माजलगाव  Waiting
173 15230080349 हुंबे रामप्रसाद गंगाधर  धर्मेवाडी  Waiting
174 15230080351 चव्हाण विठ्ठल रामभाऊ  हनुमान नगर तांडा  Waiting
175 15230080353 उत्तम हाचू राठोड  रेखा नाईक तांडा  Waiting
176 15230080354 शेळके शारदा जयप्रकाश  काडीवडगाव न 02 Waiting
177 15230080356 अंभुरे  सत्यप्रेम महादेव  कल्याणनगर  Waiting
178 15230080357 राठोड होनाजी गेमा  होनाजी गेमा  Waiting