Close

FPS Status Taluka Dharur

Sr. No FPS Code FPS Name Village Name Draft List (AAY, PHH, FARMER)
1 152300500001 मुंडे शिरीष नारायण पहाडी दहिफळ Waiting
2 152300500003 अंडील अर्जुन गणपतराव पहाडी दहिफळ Waiting
3 152300500006 मुंडे आबासाहेब बाबासाहेब चारदारी Waiting
4 152300500008 महिपती गणपती पालकर चारदारी Waiting
5 152300500009 लागड रोहिदास सर्जेराव तेलगाव बु. Waiting
6 152300500010 पाईक गंगाधर सखाराम तेलगाव बु. Waiting
7 152300500014 पोपळे विष्णू तुळशीराम भोपा Waiting
8 152300500016 बोबडे मिनाक्षी गणपत कोतीम्बीरवाडी Waiting
9 152300500018 आंधळे बाबासाहेब दगडू संगम Waiting
10 152300500019 केकाण पांडुरंग शेषेराव चाटगाव Waiting
11 152300500021 बडे नरहरी शहाजी देवदहीफळ Waiting
12 152300500022 साबळे त्रिंबक बप्पासाहेब फकीरजवळा Waiting
13 152300500024 दराडे राजेभाऊ नारायण जैतापूर Waiting
14 152300500026 सोळुंके अण्णासाहेब जिजासाहेब  देवठाणा Waiting
15 152300500027 चव्हाण पांडुरंग शेषेराव देवठाणा Waiting
16 152300500029 शिंदे पांडुरंग शेषेराव चिकली Waiting
17 152300500030 बडे अंगद खिराजी कासारी Waiting
18 152300500031 बडे शामसुंदर व्यंकटराव कासारी Waiting
19 152300500035 कांदे शांताबाई नवनाथ कांदेवाडी Waiting
20 152300500037 तिडके मधुकर अच्युत बोडखा Waiting
21 152300500039 बि. जी. मोरे (राजीनाम प.व्या.एस.बी.गोरे काठेवाडी कारी Waiting
22 152300500041 निरडे सुभाष रावण कचारवाडी Waiting
23 152300500043 सोळुंके कमलबाई सर्जेराव हिंगणी बु. Waiting
24 152300500044 सोळुंके तात्यासाहेब दिगंबर हिंगणी बु. Waiting
25 152300500047 रोहिणी.मधुकर  सोळुंके प.व्य. बी. डी चव्हाण देवठानातांडा हिंगणी खु. Waiting
26 152300500048 सोळुंके सावळाराम दिगंबर हिंगणी खु. Waiting
27 152300500051 नरवटे केरबा अश्रुबा निमला Waiting
28 152300500053 सोळंके कृपाकर बाबासाहेब आमला Waiting
29 152300500054 सोळंके सरस्वती ज्ञानोबा आमला Waiting
30 152300500057 मुंडे बाबुराव मायाजी कोयळ Waiting
31 152300500058 सौंदनकर विनायक दगडू कोयळ Waiting
32 152300500060 डुबे सुनंदा ओमप्रकाश प.व्य. भावठंकर मोहखेड Waiting
33 152300500061 सोळुंके भाऊसाहेब कोंडीबा प.व्य.भावठंकर मोहखेड Waiting
34 152300500062 स्त्री शक्ती महिला बचत गट मोहखेड Waiting
35 152300500064 व्हरकटे अश्रुबा बळीराम वारकरवाडी Waiting
36 152300500067 करे सखाराम मुक्ताजी सूरनारवाडी Waiting
37 152300500068 माचवे व्यंकटेश भानुदास शिंगणवाडी Waiting
38 152300500070 गव्हाणे रामदास भागवत वाघोली Waiting
39 152300500071 चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी खोडस प.व्य डी.बी.देशमुख खोडस Waiting
40 152300500073 आर. पी. कुलकर्णी .पव्य.अंडील धूनकवड Waiting
41 152300500076 चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी, अंबेवडगाव अंबेवडगाव Waiting
42 152300500078 चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी, गावंधरा गावंधरा Waiting
43 152300500080 गोरे श्रीमंत बिरुबा काटेवाडी Waiting
44 152300500082 सेवा सहकारी सोसायटी, भोगालवाडी भोगालवाडी Waiting
45 152300500084 कचारे बापू ग्यानबा भोगालवाडी Waiting
46 152300500085 वाव्हळकर भारत बन्सी भोगालवाडी Waiting
47 152300500086 तिडके ज्ञानोबा भाऊराव भोगालवाडी Waiting
48 152300500087 मुंडे देविदास श्रीपती भोगालवाडी Waiting
49 152300500092 मुंडे उषा मचींद्र चोंडी Waiting
50 152300500094 कोकाटे श्रीमंत साहेबराव जहागीरमोहा Waiting
51 152300500095 मंडे संभाजी सोनाजी जहागीरमोहा Waiting
52 152300500096 सिरसट बी.बी. जहागीरमोहा Waiting
53 152300500100 शेख शब्बीर शेख निझाम.प.व्य बी.के शेळके थेटेगव्हाण Waiting
54 152300500102 चव्हाण बि. एन. चोरांबा Waiting
55 152300500106 सेवा सहकारी सोसायटी, सोनीमोहा सोनीमोहा Waiting
56 152300500108 गुळवे बापूअप्पा शिवलींगअप्पा सोनीमोहा Waiting
57 152300500109 तिडके मोहन रघुनाथ पिंपरवाडा Waiting
58 152300500110 तिडके पार्वती मचींद्र पिंपरवाडा Waiting
59 152300500111 तिडके रघुनाथ पंढरी पिंपरवाडा Waiting
60 152300500113 जायभाये रामभाऊ किसन प.व्य पी.एम.तिडके जायभायचीवाडी Waiting
61 152300500115 नखाते शिवाजी दत्तोबा रेपेवाडी Waiting
62 152300500117 सेवा सहकारी सोसायटी, अंजनडोह अंजनडोह Waiting
63 152300500118 सोळुंके शिवाजी श्रीकिसन अंजनडोह Waiting
64 152300500120 सोळुंके शिला मोहन अंजनडोह Waiting
65 152300500123 एस.बी.वाव्हळ प.व्य बी.बी.सिरसाट अस्वला Waiting
66 152300500124 कारंडे तारामती रामराव अस्वला Waiting
67 152300500127 मुंडे मारुती रंगनाथ गोपाळपूर/लमाणतांडा Waiting
68 152300500129 मुंडे धनराज सखाराम भायजळी Waiting
69 152300500131 शिनगारे भैरोनाथ नागोराव आरणवाडी Waiting
70 152300500134 नागरगोजे यु. व्ही. घागरवाडा Waiting
71 152300500135 चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी, घागरवडा घागरवाडा Waiting
72 152300500136 चेअरमन तालुका खरेदी विक्री संघ धारूर शहर Waiting
73 152300500137 चे. विद्या लक्ष्मी म.ब.गट धारूर शहर Waiting
74 152300500140 गावस्कर पुरुषोत्तम किसन धारूर शहर Waiting
75 152300500141 शेळके बिरुबा कारभारी धारूर शहर Waiting
76 152300500142 तांबवे वसंत काशिनाथ धारूर शहर Waiting
77 152300500143 भावठाणकर आनंद लिंबाजी धारूर शहर Waiting
78 152300500144 लक्ष्मण हनुमंत सिरसट धारूर शहर Waiting
79 152300500145 फावडे शेषेराव अश्रुबा धारूर शहर Waiting
80 152300500146 डुबे सुभाष नागनाथ धारूर शहर Waiting
81 152300500147 शेटे लक्ष्मन गणपती धारूर शहर Waiting
82 152300500148 लोकरे बिबीषन भारत धारूर शहर Waiting
83 152300500149 दिक्खत एस. सी. धारूर शहर Waiting
84 152300500150 शिनगारे सुदाम वसंतराव धारूर शहर Waiting
85 152300500151 चे. प्रेमादेवी सेवा भावी संस्था  धारूर शहर Waiting
86 152300500152 चिद्रवार दिपक सुधाकर धारूर शहर Waiting
87 152300500177 साक्षी महिला बचत.गट  सारूकवाडी Waiting
88 152300500179 मैंद शेषेराव सटवा मैंदवाडी Waiting
89 152300500181 नखाते एस. डी. हसनाबाद Waiting
90 152300500183  टी.एम.जगताप आवरगाव Waiting
91 152300500184 सरपंच ग्रामपंचायत आवरगाव आवरगाव Waiting
92 152300500187 चेरमन सेवा सहकारी सोसायटी, तांदळवाडी तांदळवाडी Waiting
93 152300500189 साखरे टी. जी. तांदळवाडी Waiting
94 152300500192 लांब एच. एम.प.व्य करांडे चिंचपूर Waiting
95 152300500193 विटेकर एन. जी. गांजपूर Waiting
96 152300500195 लोखंडे बी. एम. प.व्य खुळे पांगरी Waiting
97 152300500198 खुळे एस. आर. कोळपिंपरी Waiting
98 152300500199 यादव इ. एम.प.व्य खुळे कोळपिंपरी Waiting
99 152300500202 चेअरमन सेवा सहकारी सोसायटी, रुई-धारूर रुई-धारूर Waiting
100 152300500204 सोळुंके एस. एम. रुई-धारूर Waiting
101 152300500205 राठोड एस. आर. रुई-धारूर Waiting
102 152300500209 राठोड के. एस. उमरेवाडी Waiting
103 152300500211 देशमुख डी. बी. आसरडोह Waiting
104 152300500215 वाय. एम. राठोड आसरडोह Waiting
105 152300500216 आर. डी. पवार आसरडोह Waiting
106 152300500218 गडदे आर. एस. मोरफळी Waiting
107 152300500220 रुपनर एन. व्ही. म्हतारगाव Waiting
108 152300500222 देशमुख टी. के. कान्नापूर Waiting
109 152300500224 इखे व्ही. बी. मुंगी Waiting
110 152300500225 व्ही. एस. मोरे मुंगी Waiting
111 152300500227 झोडगे डी. आर. सुकळी Waiting
112 152300500229 टी. आर. बडे खामगाव Waiting
113 152300500231 जायभये एस. बी. कुंडी Waiting
114 152300500233 जाधव यू. एल. आड-हिंगणी Waiting
115 152300500234 डी. बी. शेख प.व्य ए.जे.सोळंके देवठाणा आड-हिंगणी Waiting
116 152300500237 राठोड एस. के.प.व्य के.एस.राठोड  चांबरतांडा Waiting
117 152300500239 अंडील आर. के. ढगेवाडी Waiting
118 152300500241 काळे एन. एस. प.व्य चे.भोगलवाडी काळेचीवाडी Waiting
119 152300500243 आडे यु. पी.प.व्य एस.आर.रुईतांडा पाचीपिंपळतांडा Waiting
120 152300500245 चे. गजानन महिला बचत गट धारूर शहर Waiting