Close

FPS Status Taluka Ashti

आष्टी तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार यांची माहिती

 

Sr. No FPS Code FPS Name Village Name Draft List (AAY, PHH, FARMER)
1 152301300002 म्हातारदेव निवृत्ती मराठे मराठवाडी-प.व्य. पिंपळगाव घाट Waiting
2 152301300005 म्हातारदेव निवृत्ती मराठे पिंळगाव घाट Waiting
3 152301300008 भास्कर नामदेव म्हस्के देऊळगाव घाट Waiting
4 152301300011 रावसाहेब सुर्यभान अडसरे शेडाळा Waiting
5 152301300012 उध्दव बन्सी मस्के सावरगाव Waiting
6 152301300017 गंगाधर म्हतारदेव शिरसाठ गंगादेवी Waiting
7 152301300018 गंगाधर म्हतारदेव शिरसाठ वेलतुरी-प.व्य. गंगादेवी Waiting
8 152301300022 ज्ञानदेव आनंदराव शेकडे अरणविहीरा प.व्य. गहुखेल Waiting
9 152301300025 अनिल हरीभाऊ पवार लमाणतांडा वाघळुज-प.व्य. वाघळुज Waiting
10 152301300027 मुर्लीधर चांगदेव वायभासे चिंचेवाडी Waiting
11 152301300032 भास्कर राजाराम थोरात बांदखेल Waiting
12 152301300036 प्रभाकर रामच्रद्र दळवी केळ Waiting
13 152301300043 महेमुद सुल्तान शेख दौलावडगाव-1 Waiting
14 152301300044 विलास वसंतराव कुलकर्णी दौलावडगाव-2 Waiting
15 152301300045 मुर्लीधर रंगनाथ फसले दौलावडगाव-3 Waiting
16 152301300046 चे.से.स.सो. सालेवडगाव तहद अंबेवाडी अंबेवाडी Waiting
17 152301300049 गंगाधर म्हतारदेव शिरसाठ कारखेल खुर्द-प.व्य. गंगादेवी Waiting
18 152301300054 ज्ञानदेव आनंदराव शेकडे गहुखेल Waiting
19 152301300055 बाबुराव रामसिंग जाधव लमाणतांडा कारखेल Waiting
20 152301300059 खुशालसिंग चरणसिंग बिसेन देवळाली-1 Waiting
21 152301300060 अजिनाथ तुकाराम तांदळे देवळाली-2 Waiting
22 152301300061 अजिनाथ तुकाराम तांदळे खरकटवाडी-प.व्य. देवळाली-2 Waiting
23 152301300063 अजिनाथ तुकाराम तांदळे म्हसोबाचीवाडी-प.व्य. देवळाली Waiting
24 152301300064 ताजोददीन मगबुल पठाण उंदरखेल-प.व्य. सुलेमानदेवळा-2 Waiting
25 152301300069 पांडुरंग नारायण हजारे सालेवडगाव Waiting
26 152301300073 सुनिल भागचंद माळशिखरे अंभोरा Waiting
27 152301300074 विश्वनाथ मोन घोडके सुलेमानदेवळा-1 Waiting
28 152301300078 ताजोददीन मगबुल पठाण सुलेमानदेवळा-2 Waiting
29 152301300080 ज्ञानदेव आश्रुबा खटके भोजेवाडी Waiting
30 152301300081 पांडुरंग साधु चव्हाण हिवरा Waiting
31 152301300086 विष्णु सुर्यभान चव्हाण पिंपरखेड Waiting
32 152301300089 रावसाहेब बाबासाहेब राऊत हाकेवाडी-प.व्य. धामणगाव-3 Waiting
33 152301300091 संभाजी रघुनाथ मस्के लमाणतांडा देऊळगाव घाट Waiting
34 152301300092 चंद्रभान परमेश्वर झिंजुर्के पांगरा-प.व्य.धामणगाव-1 Waiting
35 152301300094 रावसाहेब त्रिंबक दहिफळे महिंदा Waiting
36 152301300096 रविंद्र बाबासाहेब शेकडे मोराळा Waiting
37 152301300097 आप्पासाहेब बाबुराव वनवे वनवेवाडी-मातावळी Waiting
38 152301300099 भागीनाथ निवृत्ती गावडे खडकवाडी Waiting
39 152301300101 रविंद्र बाबासाहेब शेकडे नागताळा-प.व्य. मोराळा Waiting
40 152301300102 प्रमिला परमेश्वर गर्जे पाटसरा Waiting
41 152301300107 नाना साहेबराव गर्जे खलाटवाडी Waiting
42 152301300111 जगदीश नारायण नाकाडे हातोला Waiting
43 152301300113 साहेबा नाना मेरगळ धनगरवाडी पिंपळा Waiting
44 152301300118 नारायण हरीभाऊ गर्जे सुरुडी Waiting
45 152301300122 बाबुराव रामसिंग जाधव कारखेल बुद्रुक-प.व्य. लमाणतांडा कारखेल Waiting
46 152301300123 चे.से.स.सो. घाटा पिंपरी घाटा पिंपरी Waiting
47 152301300126 चे.से.स.सो. पिंपरी घाटा पिंपरी घाटा Waiting
48 152301300133 लक्ष्मण मारुती कर्डीले दादेगाव-1 Waiting
49 152301300134 दत्तु मारुती कर्डीले दादेगाव-2 Waiting
50 152301300137 गोविंद राणु शिंदे डोंगरगण-1 Waiting
51 152301300138 भाऊसाहेब धोंडीबा बुचुडे डोंगरगण-2 Waiting
52 152301300139 चे.से.स.सो. देविनिमगाव देविनिमगाव-1 Waiting
53 152301300141 मदनबाई मल्हारी कर्डिले देविनिमगाव-2 Waiting
54 152301300144 विजयाबाई आश्रुबा आंधळे लिंबोडी Waiting
55 152301300146 जमुना कैलास महाजन महाजनवाडी Waiting
56 152301300147 नाथकृपा महिला बचत गट धामणगाव धामणगाव-2 Waiting
57 152301300149 चंद्रभान परमेश्वर झिंजुर्के धामणगाव-1 Waiting
58 152301300150 रावसाहेब बाबासाहेब राऊत धामणगाव-3 Waiting
59 152301300155 सिताराम नाथा गर्जे खिळद Waiting
60 152301300157 रामराव नानाभाऊ जगताप पाटण सांगवी Waiting
61 152301300158 प्रयागाबाई भरतराव मरकड सांगवी पाटण Waiting
62 152301300161 नारायण हरीभाऊ गर्जे डोईठाण-प.व्य. सुरुडी Waiting
63 152301300169 चे.से.स.सो. बावी बावी Waiting
64 152301300172 शिवाजी चांगदेव भवर काहिणी Waiting
65 152301300174 बाबुराव दादा मोरे मोरेवाडी Waiting
66 152301300179 रमेश सर्जेराव शिंदे केरुळ-1 Waiting
67 152301300180 बाबुराव निवृत्ती सुर्यवंशी केरुळ-2 Waiting
68 152301300182 दादासाहेब आबासाहेब भवर भवरवाडी Waiting
69 152301300187 प्रल्हाद मारुती काकडे किन्ही Waiting
70 152301300189 नारायण निवृत्ती वनवे वेताळवाडी Waiting
71 152301300191 भागुबाई किसन काळोखे गणगेवाडी-प.व्य. बीडसांगवी-2 Waiting
72 152301300192 भागुबाई किसन काळोखे बीडसांगवी-2 Waiting
73 152301300202 संदीप सदाशिव कारंडे बीडसांगवी-1 Waiting
74 152301300203 विठ्ठल सुर्यभान वाघ साकत Waiting
75 152301300205 भाऊसाहेब बबन बेल्हेकर लोणी-1 Waiting
76 152301300211 सतिश निवृत्ती वाळके लोणी-2 Waiting
77 152301300216 बबन गोविंद गुंड खुंटेफळ वाटेफळ Waiting
78 152301300217 नवनाथ एकनाथ आमटे कोयाळ Waiting
79 152301300220 हरिश्चंद्र बाबु साके सुंबेवाडी Waiting
80 152301300225 तात्यासाहेब तुकाराम सायंबर पिंपळा-1-प.व्य. पारोडी Waiting
81 152301300226 जनार्धन कुंडलीक भवर पिंपळा-2 Waiting
82 152301300228 किाशिनाथ नामदेव ननवरे धनगरवाडी डोईठाण Waiting
83 152301300229 चंद्रभागा नारायण विधाते नांदुर Waiting
84 152301300234 अनिल हरीभाऊ पवार वाघळुज Waiting
85 152301300238 रोहिदास नामदेव बळे बळेवाडी Waiting
86 152301300240 ज्ञानदेव एकनाथ जंजीरे कुंभेफळ Waiting
87 152301300241 चे.से.स.सो. खुंटेफळ पुंडी खुंटेफळ पुंडी Waiting
88 152301300245 रामदास भानुदास वाडेकर खरडगव्हाण Waiting
89 152301300247 प्रभाकर रामराव गायकवाड ठोंबळसांगवी Waiting
90 152301300249 बालासाहेब सिताराम मिसाळ हातोळण Waiting
91 152301300252 तात्यासाहेब तुकाराम सायंबर पारोडी Waiting
92 152301300253 ईश्वर रामभाऊ गव्हाणे बोरोडी Waiting
93 152301300255 चे.से.स.सो. सोलापुरवाडी सोलापुरवाडी Waiting
94 152301300257 सुदाम माधवराव खांदवे पुंडी-1 Waiting
95 152301300259 आशोक लक्ष्मण बायकर पुंडी-2 Waiting
96 152301300260 भाऊसाहेब नानाभाऊ झांजे वाहीरा Waiting
97 152301300266 भिमराव भाऊ शेलार निमगाव बोडखा Waiting
98 152301300267 अनिल भिमराव माळशिकारे घोंगडेवाडी Waiting
99 152301300272 बबन जालु जगताप पिंपळगावदाणी-प.व्य. कानडी खुर्द Waiting
100 152301300274 बबन जालु जगताप कानडी खुर्द Waiting
101 152301300277 रामदास केरु परकाळे पिंपरी घुमरी Waiting
102 152301300279 भाऊसाहेब नारायण शेळके धानोरा Waiting
103 152301300281 भाऊसाहेब नारायण शेळके चिंचोली-प.व्य. धानोरा Waiting
104 152301300282 एकनाथ उमाजी जाधव साबलखेड Waiting
105 152301300286 बलभिम गुलाब दातीर शिरापुर Waiting
106 152301300287 चे.से.स.सो. कडा कडा-1 Waiting
107 152301300288 चे.गजानन महिला औद्यो. संस्था कडा-4 Waiting
108 152301300289 चे. तुळजाभवानी हिला बचत गट कडा कडा-2 Waiting
109 152301300290 चे. राजीव गांधी से. स. सो. कडा कडा-3 Waiting
110 152301300291 मनिषा संपत सांगळे कडा-6 Waiting
111 152301300297 राम बाळनाथ मधुरकर कडा-5 Waiting
112 152301300298 मोहीनी संजय ढोबळे कडा-7 Waiting
113 152301300300 मधुकर कोंडीबा ढोबळे शेरी खुर्द Waiting
114 152301300304 चंद्रकांत निळकंठ रायते शेरी बुद्रुक Waiting
115 152301300306 चे.से.स.सो. टाकळी अमिया टाकळी अमिया-1 Waiting
116 152301300312 रामचंद्र बाबुराव एकशिंगे टाकळी अमिया-2 Waiting
117 152301300313 समीर शमशुद्दीन शेख सराटेवडगाव Waiting
118 152301300317 साखर आप्पासाहेब सुंबरे आनंदवाडी Waiting
119 152301300321 सोपान रामभाऊ पवार रुईनालकोल Waiting
120 152301300323 श्रिधर आबाजी औटे नांदा Waiting
121 152301300331 आबासाहेब तात्याबा गिऱ्हे निमगाव चोभा Waiting
122 152301300332 चे.से.स.सो. खकाळवाडी खकाळवाडी Waiting
123 152301300334 भगवान मानिकराव शिनगीरे वटनवाडी Waiting
124 152301300335 बाबुराव हिराजी मुटकुळे मांडवा-2 Waiting
125 152301300338 राजेंद्र साधु धुमाळ मांडवा-1 Waiting
126 152301300345 नानासाहेब दुलबाजी लटपटे जळगाव Waiting
127 152301300346 संगिता ज्ञानदेव कोंडे पिंप्री आष्टी Waiting
128 152301300348 सुदाम सर्जेराव पडोळे केळसांगवी Waiting
129 152301300350 मंगल आजिनाथ रोडे धिर्डी-प.व्य. शिराळ-2 Waiting
130 152301300352 चे.व्हि.एम.यु.डी.संस्था फत्तेवडगाव फत्तेवडगाव Waiting
131 152301300356 नामदेव आजिनाथ खिळे कानडी बुद्रुक Waiting
132 152301300359 गणपत निवृत्ती आस्वर वाकी Waiting
133 152301300360 चे.से.स.सो. शिराळ शिराळ-1 Waiting
134 152301300365 मंगल आजिनाथ रोडे शिराळ-2 Waiting
135 152301300366 चे. लेबर से.स.सो. कासारी इमनगाव-प.व्य. कासारी Waiting
136 152301300368 आशोक कुंडलीक तोडकर मंगरुळ Waiting
137 152301300371 रामकृष्ण सिताराम वाळेकर चिखली Waiting
138 152301300372 चे. लेबर से.स.सो. कासारी खानापुर-प.व्य. कासारी Waiting
139 152301300373 शोभा चंद्रकांत राऊत हनुमंतगाव Waiting
140 152301300377 अजित संतराम लांबडे दैठणा Waiting
141 152301300378 चे.से.स.सो. हिंगणी हिंगणी Waiting
142 152301300380 चे.जगदंबा मजुर से.स.सो. बेलगाव बेलगाव-2 Waiting
143 152301300383 मधुकर सोनाजी पोकळे बेलगाव-1 Waiting
144 152301300384 चे. संतोषीमाता महिला बचत गट देसुर देसुर Waiting
145 152301300387 रमेश बाबुराव मुळे शेकापुर Waiting
146 152301300389 सुनंदा रमेश धोंडे चिंचाळा-प.व्य. आष्टी-4 Waiting
147 152301300390 चे. लेबर से.स.सो. कासारी कासारी Waiting
148 152301300395 ज्ञानदेव मारुती राऊत शिदेवाडी Waiting
149 152301300397 मनिषा राजेंद्र हराळ ब्रम्हगाव-1 Waiting
150 152301300398 मनिषा राजेंद्र हराळ ब्रम्हगाव-2-प.व्य. ब्रम्हगाव-1 Waiting
151 152301300402 भिमराव विठ्ठल सानप कासेवाडी Waiting
152 152301300405 दशरथ गणपत गिते पांगुळगव्हाण Waiting
153 152301300408 प्रेमराव मल्हारी नाकाडे वनवेवाडी मोराळा Waiting
154 152301300412 सिताराम बाबुराव वनवे मातावळी Waiting
155 152301300413 भगवान पाटीलबा सांगळे कऱ्हेवाडी-2 Waiting
156 152301300416 नामदेव पाटीलबा सांगळे कऱ्हेवाडी-1 Waiting
157 152301300419 समीर हैदर पठाण भाळवणी Waiting
158 152301300421 शहादेव विश्वनाथ राख करंजी-प.व्य. हाजीपुर Waiting
159 152301300423 शहादेव विश्वनाथ राख हाजीपुर Waiting
160 152301300424 नवनाथ भाऊराव भोगाडे पांढरी Waiting
161 152301300429 नानासाहेब दुलबाजी लटपटे मुर्शदपुर-1-प.व्य. जळगाव Waiting
162 152301300430 चंद्रकांत नारायण कानगुडे मुर्शदपुर-2 Waiting
163 152301300431 आशा आप्पासाहेब रेडेकर तवलवाडी-प.व्य. आष्टी-7 Waiting
164 152301300432 चे. लेबर से.स.सो. कासारी सोलेवाडी-प.व्य. कासारी Waiting
165 152301300433 मल्हारी सिताराम वधाते कऱ्हेवडगाव Waiting
166 152301300436 अनिल बाजिराव पाटील मातकुळी Waiting
167 152301300438 दत्तात्रय निवृत्ती आंधळे चिंचपुर-प.व्य. आंधळेवाडी Waiting
168 152301300443 मंदाकिनी गौरीशंकर तगवले आष्टा ह.ना.-2 Waiting
169 152301300444 रामभाऊ गणपत गळगटे आष्टा ह.ना.-1 Waiting
170 152301300446 दत्तात्रय निवृत्ती आंधळे आंधळेवाडी Waiting
171 152301300451 केराबाई बाबासाहेब धस जामगाव Waiting
172 152301300454 आशाबाई अरुण बळे वाळुंज Waiting
173 152301300455 चं.से.स.सो. टाकळसिंग टाकळसिंग-1 Waiting
174 152301300461 ज्ञानदेव धर्माजी जोगदंड टाकळसिंग-2 Waiting
175 152301300463 आत्माराम बंडोबा खेडकर सांगवी आष्टी Waiting
176 152301300464 विश्वंबर विठ्ठलराव कदम पारगाव जो-1 Waiting
177 152301300470 बारीकराव मुर्लीधर भोसले पारगाव जो-2 Waiting
178 152301300473 जानकु नामेव सांगळे बाळेवाडी Waiting
179 152301300479 विजय भाऊराव पाटील खडकत-1 Waiting
180 152301300480 वैशाली दत्तात्रय जेवे खडकत-2 Waiting
181 152301300481 चे. कर्मचारी भांडार आष्टी आष्टी-1 Waiting
182 152301300482 चे. व्हि.के.एस.से.स.सो. आष्टी आष्टी-6 Waiting
183 152301300487 मुर्लीधर गणपत भोसले आष्टी-2 Waiting
184 152301300488 आशोक साधु इंगळे आष्टी-3 Waiting
185 152301300489 सुनंदा रमेश धोंडे आष्टी-4 Waiting
186 152301300490 संतोष मारोतराव जंपलवार आष्टी-5 Waiting
187 152301300491 आशा आप्पासाहेब रेडेकर आष्टी-7 Waiting
188 152301300492 मनिषा साहेबराव धुमाळ आष्टी-8 Waiting
189 152301300493 रामदास महादेव वनवे पोखरी Waiting
190 152301300505 नानासाहेब नामदेव शेंडे माळेवाडी Waiting
191 152301300506 स्वाभिमानी महिला बचत गट राघापुर राघापुर Waiting
192 152301300165 छायाबाई रोहिदास गर्जे कापसी Waiting