बंद

भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत

 

अनु .क्र पदाचे नाव कौशल्य चाचणीस पात्र उमेदवारांची यादी मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
1 ANM  डाउनलोड [पीडीएफ,39 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,43 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,35 KB]
2 ANM  डाउनलोड [पीडीएफ,35 KB]    
3 Staff Nurse  डाउनलोड [पीडीएफ,22 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,37 KB] डाउनलोड [पीडीएफ,28 KB]
4 LHV  डाउनलोड [पीडीएफ,17 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,35 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,26 KB]   
5 SI      डाउनलोड [पीडीएफ,29 KB]
6 Accountant    डाउनलोड [पीडीएफ,46 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,27 KB]  
08/03/2018 23/06/2018 डाउनलोड (34 KB) सुचना 2018 (21 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक या पदाची जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत तालुका लेखापाल व तालुका समूह संघटक या पदाची जाहिरात सन २०१८

20/06/2018 20/09/2018 डाउनलोड (1 MB)
पुराभिलेख