बंद

निवडणूक विभाग

फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी

अ.क्र मतदार संघाचे नाव  फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी
228-गेवराई, 230-बीड, 232-केज ता. बीड   येथे क्लिक करा (पी.डी.एफ -4 MB)

पाटोदा नगरपंचायत सार्वत्रीक निवडणूक २०२१ ची प्रारूप यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. (प्रसिद्धी दि.१७/०२/२०२१)

नगर पंचायत आष्टी सार्वत्रीक निवडणूक २०२१ ची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत .(प्रसिद्धी दि.१६/०२/२०२१)

केज नगर पंचायत सार्वत्रीक निवडणूक ची प्रारूप मतदार यादी प्रभाग निहाय. (प्रसिद्धी दि.१६/०२/२०२१)

नगर पंचायत वडवणी सार्वत्रीक निवडणूक २०२१ ची प्रारूप यादी .(प्रसिद्धी दि.१५/०२/२०२१)

नगर पंचायत शिरूर कासार ची सार्वत्रीक निवडणूक २०२१ ची प्रारूप यादी .(प्रसिद्धी दि.१५/०२/२०२१)

बीड नगर परिषद प्रभाग क्र.१५ जागा-अ पोट निवडणूक साठी होणाऱ्या मतदाना करिता तयार केलेली प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.(प्रसिद्धी दि.१५/०२/२०२१)

नगर पंचायत आष्टी,वडवणी,पाटोदा आणि शिरूर कासार सार्वत्रिक निवडणूक – २०२० अंतिम प्रभाग रचना परिशिष्ट – ७ अ व ७ ब प्रसिद्ध करणे बाबत.

आष्टी (पी.डी.एफ – 2 MB )

वडवणी (पी.डी.एफ – 3 MB )

पाटोदा (पी.डी.एफ – 2 MB )

शिरूर कासार (पी.डी.एफ – 2 MB )

 

01 जानेवारी 2020 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीची अंतिम प्रसिद्धी बाबत. प्रेस नोट.

५ – औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक -२०२० मतदारांच्या ओळखपत्राबाबत प्रेस नोट प्रसिद्ध करण्याबाबत.

0५  औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ अंतीम मतदान केंद्र यादी व सूचना पत्र – मराठी

 

नगर पंचायत आष्टी,पाटोदा, शिरूर कासार,वडवणी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना,आरक्षण सोडतीचा अंशत: सुधारित कार्यक्रम २०२०.(प्रसिध्दी दिनांक १८/११/२०२०) (पी.डी.एफ.-223 KB)

 

बीड जिल्हा वडवणी,शिरूर कासार,आष्टी,पाटोदा निवडणूक प्रारूप प्रभाग आरक्षण परिशिष्ट – 6 ब व अनुसूची – 6 ब.(प्रसिध्दी दिनांक १८/११/२०२०)

वडवणी (पी.डी.एफ.-1 MB)

शिरूर कासार (पी.डी.एफ.-1 MB)

आष्टी (पी.डी.एफ.-2 MB)

पाटोदा (पी.डी.एफ.-1 MB)

 

प्रभागरचना आरक्षण सोडतीची नोटिस आष्टी, शिरूर कासार, वडवणी, पाटोदा नगर पंचायत.  (प्रसिध्दी दिनांक ०३/११/२०२०)

पदवीधर मतदान संघ निवडणूक २०२० प्रारुप मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्दी दिनांक ०६ ऑक्टोबर २०२०

पहा – पान क्र. १ ते २५ (पी.डी.एफ.-10 MB)

पहा – पान क्र. २६ ते ५० (पी.डी.एफ.-9 MB)

पहा – पान क्र. ५१ ते ७८ (पी.डी.एफ.-10 MB)

 

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९-दर सूची (उमेदवारांच्या खर्चाची परिगणना करणेसाठी दरसूची) (प्रसिद्धी दि. १८/१०/२०१९)

लोकसभा निवडणूक २०१९ – दर सूची (प्रसिद्धी दि. ०१/०४/२०१९)

प्रेस कॉन्फरन्स भारत निवडणूक आयोग १०/०३/२०१९ @ 5:00 PM

Youtube 

Facebook

ECI YouTube channel

बीड नगर परिषद प्रभाग क्र.११ जागा-अ. पोट निवडणूक साठी होणाऱ्या मतदाना करिता तयार केलेली अंतिम मतदार यादी (प्रसिद्धी दि.२९/१२/2०१८)

दिनांक ०१.०९.२०१८ रोजीची प्रारूप मतदार यादी

अनु.क्रमांक  मतदारसंघ मतदार यादी 
२२८- गेवराई  येथे क्लिक करा 
२२९- माजलगाव  येथे क्लिक करा
२३०-बीड येथे क्लिक करा
२३१-आष्टी येथे क्लिक करा
२३२-केज (SC) येथे क्लिक करा
२३३-परळी येथे क्लिक करा

विभागाविषयी

 • शासकिय विभागाचे नांव – महसुल विभाग
 • कार्यालय प्रमुख- जिल्हाधिकारी,बीड
 • विभाग प्रमुख- उपजिल्हा निवडणुक अधिकारी ,बीड
 • कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त़ – सामान्य़ प्रशासन विभाग,मंत्रालय मुंबई-32
 • कार्यक्षेत्र – बीड जिल्हा
 • कार्य – भारत निवडणुक आयोगाच्या निवडणुक संबंधातील सर्व कामे करणे

शासकिय विभागाचे नांव – महसुल विभाग

 • शाखेचे नाव – ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड
 • मंत्रालयीन खातेअंतर्गत – राज्य़ निवडणूक आयोग, महाराष्ट़ ( ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग अंतर्गत )
 • विभाग प्रमुख- जिल्हाधिकारी बीड
 • विभाग अधिकारी – प्रभारी अधिकारी, ग्रामंपचायत ( नि.ऊ.जि.)
 • शाखेची माहिती – ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक विभाग, निवडणुक विषयी घेण्यात येणारे सर्वे कामे या विभागात पार पाडली जातात.
 • शाखा अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल -ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुका
 • ग्रामपंचायत पोट निवडणुका
 • जि.प.पं.स सार्वत्रिक निवडणुका
 • जि.प.पं.स. पोट निवडणुका
 • महाराष्ट़ ग्रामपंचायत अधिनियम 1958, महाराष्ट़ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार निवडणूकीचे कामकाज पार पाडले जातात.

मतदार यादी

उमेदवारांची शपथपत्रे

महत्वाची संकेतस्थळे

विभागांतर्गत कामे

शाखा / विभागा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचा तपशिल

लोकसभा , विधानसभा, विधानपरिषद, अमरावती शिक्षक मतदार संघ, पदवीदर मतदार संघ व जिल्हा नियोजन समिती यांच्या निवडणुका घेणे.भारत निवडणुक आयोगाकडील कामे, मतदार यादया तयार करणे, मतदार ओळखपत्र देणे इत्यादी.