बंद

निवडणूक विभाग

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९-दर सूची (उमेदवारांच्या खर्चाची परिगणना करणेसाठी दरसूची) (प्रसिद्धी दि. १८/१०/२०१९)

लोकसभा निवडणूक २०१९ – दर सूची (प्रसिद्धी दि. ०१/०४/२०१९)

प्रेस कॉन्फरन्स भारत निवडणूक आयोग १०/०३/२०१९ @ 5:00 PM

Youtube 

Facebook

ECI YouTube channel

बीड नगर परिषद प्रभाग क्र.११ जागा-अ. पोट निवडणूक साठी होणाऱ्या मतदाना करिता तयार केलेली अंतिम मतदार यादी (प्रसिद्धी दि.२९/१२/2०१८)

दिनांक ०१.०९.२०१८ रोजीची प्रारूप मतदार यादी

अनु.क्रमांक  मतदारसंघ मतदार यादी 
२२८- गेवराई  येथे क्लिक करा 
२२९- माजलगाव  येथे क्लिक करा
२३०-बीड येथे क्लिक करा
२३१-आष्टी येथे क्लिक करा
२३२-केज (SC) येथे क्लिक करा
२३३-परळी येथे क्लिक करा

विभागाविषयी

 • शासकिय विभागाचे नांव – महसुल विभाग
 • कार्यालय प्रमुख- जिल्हाधिकारी,बीड
 • विभाग प्रमुख- उपजिल्हा निवडणुक अधिकारी ,बीड
 • कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनस्त़ – सामान्य़ प्रशासन विभाग,मंत्रालय मुंबई-32
 • कार्यक्षेत्र – बीड जिल्हा
 • कार्य – भारत निवडणुक आयोगाच्या निवडणुक संबंधातील सर्व कामे करणे

शासकिय विभागाचे नांव – महसुल विभाग

 • शाखेचे नाव – ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड
 • मंत्रालयीन खातेअंतर्गत – राज्य़ निवडणूक आयोग, महाराष्ट़ ( ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग अंतर्गत )
 • विभाग प्रमुख- जिल्हाधिकारी बीड
 • विभाग अधिकारी – प्रभारी अधिकारी, ग्रामंपचायत ( नि.ऊ.जि.)
 • शाखेची माहिती – ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक विभाग, निवडणुक विषयी घेण्यात येणारे सर्वे कामे या विभागात पार पाडली जातात.
 • शाखा अंतर्गत करण्यात येणा-या कामाचा तपशिल -ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुका
 • ग्रामपंचायत पोट निवडणुका
 • जि.प.पं.स सार्वत्रिक निवडणुका
 • जि.प.पं.स. पोट निवडणुका
 • महाराष्ट़ ग्रामपंचायत अधिनियम 1958, महाराष्ट़ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार निवडणूकीचे कामकाज पार पाडले जातात.

मतदार यादी

उमेदवारांची शपथपत्रे

महत्वाची संकेतस्थळे

विभागांतर्गत कामे

शाखा / विभागा अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचा तपशिल

लोकसभा , विधानसभा, विधानपरिषद, अमरावती शिक्षक मतदार संघ, पदवीदर मतदार संघ व जिल्हा नियोजन समिती यांच्या निवडणुका घेणे.भारत निवडणुक आयोगाकडील कामे, मतदार यादया तयार करणे, मतदार ओळखपत्र देणे इत्यादी.