बंद

आस्थापना

अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी यांच्या सन १९८२ पासून सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 अव्वल कारकून संवर्ग आक्षेप दि.०३/१०/२०१७ ते १०/१०/२०१७ (प्रसिद्धी दि ०३/१०/२०१७) डाऊनलोड[पीडीएफ, 3 MB]

2 मंडळ अधिकारी संवर्ग आक्षेप दि.०३/१०/२०१७ ते १०/१०/२०१७ (प्रसिद्धी दि ०३/१०/२०१७) डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]

 

अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी 

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 अव्वल कारकून संवर्ग (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 7 MB] 
2 मंडळ अधिकारी संवर्ग (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 6 MB] 
3 विभागीय स्तरावरील अव्वल कारकून संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 8MB] 
4 विभागीय स्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB] 

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०१७ पर्यंतची एकत्रित प्राथमिक सुधारित यादी. (प्रसिद्धी दि.१२/०१/२०१८) डाऊनलोड [पीडीएफ,  7 MB] 
2 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.०१/०१/२०१६. डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
3 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.०१/०१/२०१७ डाऊनलोड [पीडीएफ, 899 KB] 

अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी 

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 सन २००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची प्रतीक्षासूची प्रसिद्धी बाबत जिल्हाधिकारी कार्यलयाचे पत्र दि. ०३/०२/२०१८ डाऊनलोड [पीडीएफ, 628 KB] 
2 सन २००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची सामायिक प्राथमिक प्रतीक्षासूची (गट-क) प्रसिद्धी दिनांक ०१/०१/२०१८ (प्रसिद्धी दि ०३/०२/२०१८) डाऊनलोड [पीडीएफ, 239 KB] 
3 सन २००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची सामायिक प्राथमिक प्रतीक्षासूची (गट-ड) प्रसिद्धी दिनांक ०१/०१/२०१८ (प्रसिद्धी दि ०३/०२/२०१८) डाऊनलोड [पीडीएफ, 131 KB]
4 सन २००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची महसूल विभागाची प्राथमिक प्रतीक्षासूची (गट-क) प्रसिद्धी दिनांक ०१/०१/२०१८ (प्रसिद्धी दि ०३/०२/२०१८) डाऊनलोड [पीडीएफ, 62 KB] 
5 सन २००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची महसूल विभागाची प्राथमिक प्रतीक्षासूची (गट-ड) प्रसिद्धी दिनांक ०१/०१/२०१८ (प्रसिद्धी दि ०३/०२/२०१८) डाऊनलोड [पीडीएफ, 29 KB]