बंद

आस्थापना

     

महसूल आस्थापना विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड

आस्थापना विभागातील जेष्ठतासूची.

  नायब तहसिलदार गट-ब संवर्ग अधिकारी यांची दिनांक 01-01-2019 रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्टता सूची

  अ.क्र  पद  डाऊनलोड
  1 नायब तहसिलदार गट-ब संवर्ग अधिकारी यांची दिनांक 01-01-2019 रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्टता सूची (प्रसिद्धी दि 16/08/2019) डाऊनलोड[पीडीएफ, 2.6 MB]
  अ.क्र  पद  डाऊनलोड
  महसूल सहाय्यक संवर्गाची प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी दि. ०१ /०१/२०२४ जि.बीड. (प्रसिद्धी दि १२ /०२/२०२४)

  डाऊनलोड [पीडीएफ]

  भाग १

  भाग २

  बीड जिल्हा आस्थापने वरील लिपिक – टंकलेखक संवर्गाची सन १९८२ ते २०१९ या कालावधीतील कर्मचार्‍यांची अंतिम  जेष्ठता यादी  (प्रसिद्धी दि ३०/०६/२०२०) डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB]
  कोतवाल अंतिम सेवा जेष्ठता सूची जि.बीड ०१.०१.२०२१ डाऊनलोड [पीडीएफ, 10  MB]
  लघुटंकलेखक अंतिम सेवा जेष्ठता सूची ०१/०१/२०२२ डाऊनलोड [पीडीएफ, 1 MB]
  शिपाई संवर्ग दि.०१/०१/२०२२ रोजची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची जि.बीड(प्रसिद्धी दि ०७/०६/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 3 MB]
  वाहनचालक संवर्ग दि.०१/०१/२०२२ रोजची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची जि.बीड(प्रसिद्धी दि ०७/०६/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
  कोतवाल संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजची स्थिती दर्शक जिल्हास्तरीय एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी (प्रसिद्धी दि १५/११/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB]
  कोतवाल संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्राथमिक जेष्ठता सूची (प्रसिद्धी दिनांक ३०-०८-२०२३) डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB]
  महसूल सहायक संवर्गाची दिनांक 01.01.1975 ते दिनांक 31.12.2023 पर्यंतची म्हणजेच दिनांक 01.01.2024 रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. डाऊनलोड [पीडीएफ, 7 MB]
  १० महसूल सहाय्यक संवर्गातील दिव्यांग कर्मचारी यांची दिनांक 01.01.2024 रोजीची प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी
  डाऊनलोड [पीडीएफ , १ MB]
  ११ अव्वल कारकून संवर्गातील दिव्यांग कर्मचारी यांची दिनांक 01.01.2024 रोजीची प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी डाऊनलोड [पीडीएफ , १ MB]

  अव्वल कारकून यांच्या सन १९८२ पासून सेवा जेष्ठता यादी

  अ.क्र  पद  डाऊनलोड
  1 अव्वल कारकून संवर्ग आक्षेप दि.०३/१०/२०१७ ते १०/१०/२०१७ (प्रसिद्धी दि ०३/१०/२०१७) डाऊनलोड[पीडीएफ, 3 MB]

  अव्वल कारकून संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी

  अ.क्र  पद  डाऊनलोड
  1 अव्वल कारकून संवर्ग (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 7 MB] 
  2 विभागीय स्तरावरील अव्वल कारकून संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 8MB] 
  3 औरंगाबाद विभागाची अव्वल कारकुन संवर्गाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी सन 2022 (प्रसिद्धी दि २८ /०९/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 8MB]  
  4 अव्वल कारकून संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ रोजची स्थितिदर्शक सेवाजेष्ठता यादी जि.बीड. (प्रसिद्धी दि  ०२ /०६/२०२१) डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB]
  5 अव्वल कारकून संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ रोजची स्थितिदर्शक अंतिम सेवाजेष्ठता यादी जिल्हा-बीड (प्रसिद्धी दि ०९ /०७/२०२१) डाऊनलोड [पीडीएफ, 5.76 MB]
  6 अव्वल कारकून सेवाजेष्ठता यादी (दि.०१/०१/१९९८ ते ३१/१२/२०१३) औरंगाबाद विभाग डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB]
  7 अव्वल कारकून संवर्गाची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची स्थितिदर्शक प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी जि.बीड. (प्रसिद्धी दि  ११ /०३/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 1 MB]
  8 अव्वल कारकून संवर्गाची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची स्थितिदर्शक अंतिम सेवाजेष्ठता यादी जि.बीड. (प्रसिद्धी दि ०२ /०५/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
  9 अव्वल कारकून संवर्गाची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची स्थितिदर्शक प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी जि.बीड. (प्रसिद्धी दि १५ /०७/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
  10 अव्वल कारकून संवर्गाची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची स्थितिदर्शक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी जि.बीड. (प्रसिद्धी दि २५/०७/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
  11 अव्वल कारकून संवर्गाची सुधारित अंतिम सेवाजेष्ठता यादी दि. १९ /०९/२०२२ जि.बीड. (प्रसिद्धी दि २३ /०९/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB]
  12 विभागीय अव्वल कारकून संवर्गाची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी.(प्रसिद्धी दि २१ /१०/२०२२)  डाउनलोड [पीडीएफ, 9 MB]
  13 अव्वल कारकून संवर्गाची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी दि. ०१ /०१/२०२३ जि.बीड. (प्रसिद्धी दि ०५ /०४/२०२३) डाउनलोड [पीडीएफ, 4 MB]
  14 अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.०१/०१/१९९८ ते दि. ३१/१२/२०२३ रोजी पर्यंत म्हणजेच दि.०१/०१/२०२४ रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्ठता यादी. (प्रसिद्धी दि १२ /०५/२०२४) डाउनलोड [पीडीएफ, 5 MB]

   

  तलाठी संवर्ग विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा २०२० दि.१५/१२/२०२० ते १७/१२/२०२० निकाल घोषित करणेबाबत. (प्रसिद्धी दि-२०/०१/२०२१)[पी.डी.एफ. ३ MB] 

  मंडळ अधिकारी यांच्या सन १९८२ पासून सेवा जेष्ठता यादी

  अ.क्र  पद  डाऊनलोड
  जिल्हा स्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची  दि. ०१/०१/२०२२ (प्रसिद्धि दि.११/०३/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB]
  मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची  दि. ०१/०१/१९९८ ते दि.३१/१२/२०२० म्हणजेच दि.०१/०१/२०२१  (प्रसिद्धि दि.०५/०७/२०२१) डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB]
  3 जिल्हा स्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता सूची  दि. ०१/०१/२०२३(प्रसिद्धि दि.०३/०४/२०२३) डाऊनलोड [पीडीएफ, 6 MB]
  4 बीड जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची अंतिम  जेष्ठता सूची दिनांक ०१-०१-२०२३. डाऊनलोड [पीडीएफ, 1 MB]
  5 जिल्हा स्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची प्रारूप ज्येष्ठता सूची दि.०१/०१/२०२४(प्रसिद्धि दि.०१/०४/२०२४). डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]

  मंडळ अधिकारी संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी

  अ.क्र  पद  डाऊनलोड
  1 विभागीय स्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्ग  ज्येष्ठता यादी शुद्धिपत्रक डाऊनलोड [पीडीएफ,1 MB]
  2 विभागीय स्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB]
  3 औरंगाबाद विभागाची  मंडळ  अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.१९९८ ते ३१.१२.२०१३ पर्यंतची अंतिम  ज्येष्ठता यादी  डाऊनलोड [पीडीएफ , २ MB]
  4 विभागीय स्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्ग एकत्रीत अंतिम ज्येष्ठता  यादी (दि.०१/०१/१९९८ ते ३१/१२/२०२०) (प्रसिद्धी दि.२०/१०/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 6 MB]

  तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी

  अ.क्र  पद  डाऊनलोड
  1 बीड जिल्हा तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक 01-01-1973 ते 31-12-2019 म्हणजेच दि. 01-01-2020 रोजीची एकत्रित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. डाऊनलोड [पीडीएफ,  4 MB] 
  2 बीड जिल्हा आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचीदिनांक 01-01-1973 ते 01-01-2020 पर्यंतची प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी. डाऊनलोड [पीडीएफ,  8 MB]
  3 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०१७ पर्यंतची एकत्रित प्राथमिक सुधारित यादी. (प्रसिद्धी दि.१२/०१/२०१८) डाऊनलोड [पीडीएफ,  7 MB] 
  4 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.०१/०१/२०१६. डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
  5 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.०१/०१/२०१७ डाऊनलोड [पीडीएफ, 899 KB] 
  6 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची एकत्रित प्रार्थमिक ज्येष्ठता सूची दि.०१/०१/२०२१. डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
  7 तलाठी संवर्गाची दिनांक 01-01-1973 ते 31-12-2020 म्हणजेच दि. 01-01-2021 अखेरची अंतिम जेष्ठता सुची. डाऊनलोड [पीडीएफ, 2.17 MB]
  8 तलाठी संवर्गाची दिनांक 01-01-1973 ते 31-12-2021 म्हणजेच दि. 01-01-2022 अखेरची अंतिम जेष्ठता सुची. (प्रसिद्धी दि-१४/०७/२०२२) डाऊनलोड [पीडीएफ, 7 MB]
  9 तलाठी संवर्गाची दिनांक 01-01-1967 ते 31-12-2022 म्हणजेच दि. 01-01-2023  अंतिम जेष्ठता सुची. (प्रसिद्धी दि-१४/०२/२०२३) डाऊनलोड [पीडीएफ, 7 MB]
  10 बीड जिल्हा महसूल आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची अंतिम  जेष्ठता सूची दिनांक ०१-०१-२०२३. डाऊनलोड [पीडीएफ, 1 MB]
  11 तलाठी संवर्गाची दिनांक 01-01-1967 ते 31-12-2023 म्हणजेच दि. 01-01-2024 रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची. (प्रसिद्धी दि-३१-०५-२०२४) डाऊनलोड [पीडीएफ, 1 MB]
  अ.क्र  पद  डाऊनलोड
  1 नगरपरिषदा / नगरपंचायत मधील अनुकंपा नियुक्ती योजने अंतर्गत जिल्हास्तरीय प्रतिक्षा सूची गट-क व गट- ड. डाऊनलोड [पीडीएफ, 3 MB]
  2 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची जिल्हास्तरीय सामायिक गट-क संवर्गाची माहे जानेवारी-२०२३ ची प्रारूप प्रतिक्षासूची जिल्हा बीड प्रसिद्ध करणे बाबत डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB]
  3 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची जिल्हास्तरीय सामायिक प्रतिक्षासूची माहे माहे जुलै-२०२२ ची गट-ड संवर्गाची प्रतीक्षासूची जिल्हा बीड प्रसिद्ध करणे बाबत. डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB]
  4 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची जिल्हास्तरीय महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची माहे जुलै-२०२२ ची गट-क संवर्गाची प्रतीक्षासूची जिल्हा बीड प्रसिद्ध करणे बाबत. डाऊनलोड [पीडीएफ,247 KB]
  5 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची जिल्हास्तरीय महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची माहे जुलै-२०२२ ची गट-ड संवर्गाची प्रतीक्षासूची जिल्हा बीड प्रसिद्ध करणे बाबत. डाऊनलोड [पीडीएफ, 695 KB]
  6 शासन निर्णय दि. २१/०९/२०१७ परिशिष्ट अ मधील ३(२) आ नुसार प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावत असताना मयत झालेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची प्रतिक्षायादी ( महसूल विभाग गट क ) सन २०२२ जि.बीड प्रसिध्द करणेबाबत. डाऊनलोड [पीडीएफ, 842 KB]
  7 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची जिल्हास्तरीय सामाईक प्रतिक्षासूची व महसूल विभागाची माहे जानेवारी २०२३ गट क व गट ड संवर्गाची अंतिम प्रतीक्षासूची जिल्हा बीड प्रसिद्ध करणे बाबत. डाऊनलोड [पीडीएफ, 10 MB]
  8 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक  उमेदवारांची  गट-क व गट-ड संवर्गाची जिल्हास्तरीय सामायिक अंतिम प्रतिक्षासूची माहे जुलै-२०२३  जिल्हा बीड . डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
  9 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची गट-क व गट-ड संवर्गाची जिल्हास्तरीय महसूल विभागाची अंतिम प्रतिक्षासूची माहे जुलै-२०२३ जिल्हा बीड . डाऊनलोड [पीडीएफ, 1 MB]
  १० दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची जिल्हास्तरीय महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची माहे जानेवारी-२०२४ ची गट-ड संवर्गाची प्रारूप प्रतीक्षासूची जिल्हा बीड प्रसिद्ध करणे बाबत. डाऊनलोड [पीडीएफ, 1 MB]
  ११ दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची गट-क व गट-ड संवर्गाची जिल्हास्तरीय सामायिक अंतिम प्रतिक्षासूची माहे जानेवारी-२०२४ जिल्हा बीड. डाऊनलोड [पीडीएफ,7 MB]
  १२ दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची जिल्हास्तरीय महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची माहे जानेवारी-२०२४ ची गट-क व ड संवर्गाची अंतिम प्रतीक्षासूची जिल्हा बीड प्रसिद्ध करणे बाबत. डाऊनलोड [पीडीएफ,1MB]