आस्थापना

नायब तहसिलदार गट-ब संवर्ग अधिकारी यांची दिनांक 01-01-2019 रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्टता सूची

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 नायब तहसिलदार गट-ब संवर्ग अधिकारी यांची दिनांक 01-01-2019 रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्टता सूची (प्रसिद्धी दि 16/08/2019) डाऊनलोड[पीडीएफ, 2.6 MB]

अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी यांच्या सन १९८२ पासून सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 अव्वल कारकून संवर्ग आक्षेप दि.०३/१०/२०१७ ते १०/१०/२०१७ (प्रसिद्धी दि ०३/१०/२०१७) डाऊनलोड[पीडीएफ, 3 MB]

2 मंडळ अधिकारी संवर्ग आक्षेप दि.०३/१०/२०१७ ते १०/१०/२०१७ (प्रसिद्धी दि ०३/१०/२०१७) डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]

अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी 

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 अव्वल कारकून संवर्ग (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 7 MB] 
2 मंडळ अधिकारी संवर्ग (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 6 MB] 
3 विभागीय स्तरावरील अव्वल कारकून संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 8MB] 
4 विभागीय स्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB] 

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०१७ पर्यंतची एकत्रित प्राथमिक सुधारित यादी. (प्रसिद्धी दि.१२/०१/२०१८) डाऊनलोड [पीडीएफ,  7 MB] 
2 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.०१/०१/२०१६. डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
3 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.०१/०१/२०१७ डाऊनलोड [पीडीएफ, 899 KB] 

अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी 

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1

दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची सामायिक व महसूल  विभागाची प्रतीक्षासूची दि. ०१/०७/२०१९ गट-क व गट-ड  प्रसिद्धी बाबत जिल्हाधिकारी कार्यलयाचे पत्र

डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]  
2 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची सामायिक प्रतीक्षासूची दि. ०१/०७/२०१९ गट-क डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB] 
3 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची सामायिक  प्रतीक्षासूची दि. ०१/०७/२०१९ गट-ड  डाऊनलोड [पीडीएफ, 1 MB]
4 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची महसूल विभागाची प्रतीक्षासूची दि. ०१/०७/२०१९ गट-क  डाऊनलोड [पीडीएफ, 265KB]
5 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची महसूल विभागाची प्रतीक्षासूची दि. ०१/०७/२०१९ गट-ड  डाऊनलोड [पीडीएफ, 241 KB]