बंद

आस्थापना

महसूल आस्थापना विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड

आस्थापना विभागातील जेष्ठतासूची.

नायब तहसिलदार गट-ब संवर्ग अधिकारी यांची दिनांक 01-01-2019 रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्टता सूची

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 नायब तहसिलदार गट-ब संवर्ग अधिकारी यांची दिनांक 01-01-2019 रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्टता सूची (प्रसिद्धी दि 16/08/2019) डाऊनलोड[पीडीएफ, 2.6 MB]
अ.क्र  पद  डाऊनलोड
बीड जिल्हा आस्थापने वरील लिपिक – टंकलेखक संवर्गाची सन १९८२ ते २०१९ या कालावधीतील कर्मचार्‍यांची अंतिम  जेष्ठता यादी  (प्रसिद्धी दि ३०/०६/२०२०) डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB]
बीड जिल्हा आस्थापने वरील लिपिक – टंकलेखक संवर्गाची सन १९८२ ते २०१९ पासून प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी  (प्रसिद्धी दि २७/०२/२०२०) डाऊनलोड [पीडीएफ, 1.28 MB]
3 बीड जिल्हा आस्थापने वरील महसूल सहाय्यक संवर्गाची सन १९८२ ते २०२० पासून प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी  (प्रसिद्धी दि १०/०५/२०२१) डाऊनलोड [पीडीएफ, 7 MB]
4 वाहनचालक सेवा जेष्ठता सूची जि.बीड प्रारूप ०१.०१.२०२१ डाऊनलोड [पीडीएफ, 1  MB]
कोतवाल अंतिम सेवा जेष्ठता सूची जि.बीड ०१.०१.२०२१ डाऊनलोड [पीडीएफ, 10  MB]
6 शिपाई सेवा जेष्ठता सूची जि.बीड प्रारूप ०१.०१.२०२१ डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB]

अव्वल कारकून यांच्या सन १९८२ पासून सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 अव्वल कारकून संवर्ग आक्षेप दि.०३/१०/२०१७ ते १०/१०/२०१७ (प्रसिद्धी दि ०३/१०/२०१७) डाऊनलोड[पीडीएफ, 3 MB]

अव्वल कारकून संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 अव्वल कारकून संवर्ग (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 7 MB] 
2 विभागीय स्तरावरील अव्वल कारकून संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 8MB] 
3 अव्वल कारकून संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ रोजची स्थितिदर्शक सेवाजेष्ठता यादी जि.बीड. (प्रसिद्धी दि  ०२ /०६/२०२१) डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB]

 

तलाठी संवर्ग विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा २०२० दि.१५/१२/२०२० ते १७/१२/२०२० निकाल घोषित करणेबाबत. (प्रसिद्धी दि-२०/०१/२०२१)[पी.डी.एफ. ३ MB] 

मंडळ अधिकारी यांच्या सन १९८२ पासून सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची  दि. ०१/०१/१९९८ ते दि.३१/१२/२०२० म्हणजेच दि.०१/०१/२०२१  (प्रसिद्धि दि.०५/०७/२०२१) डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB]

मंडळ अधिकारी संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
3 विभागीय स्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्ग सुधारित ज्येष्ठता यादी (दि.०१/०१/१९८२ ते ३१/१२/२०१५) डाऊनलोड [पीडीएफ, 5 MB]

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 बीड जिल्हा तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक 01-01-1973 ते 31-12-2019 म्हणजेच दि. 01-01-2020 रोजीची एकत्रित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. डाऊनलोड [पीडीएफ,  4 MB] 
2 बीड जिल्हा आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचीदिनांक 01-01-1973 ते 01-01-2020 पर्यंतची प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी. डाऊनलोड [पीडीएफ,  8 MB]
3 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ०१/०१/२०१७ पर्यंतची एकत्रित प्राथमिक सुधारित यादी. (प्रसिद्धी दि.१२/०१/२०१८) डाऊनलोड [पीडीएफ,  7 MB] 
4 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.०१/०१/२०१६. डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
5 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित व अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.०१/०१/२०१७ डाऊनलोड [पीडीएफ, 899 KB] 
6 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची एकत्रित प्रार्थमिक ज्येष्ठता सूची दि.०१/०१/२०२१. डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]
7 तलाठी संवर्गाची दिनांक 01-01-1973 ते 31-12-2020 म्हणजेच दि. 01-01-2021 अखेरची अंतिम जेष्ठता सुची. डाऊनलोड [पीडीएफ, 2.17 MB]

 

 

अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी

अ.क्र  पद  डाऊनलोड
1 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची जिल्हास्तरीय सामायिक व महसूल  विभागाची प्रतीक्षासूची गट-क व गट-ड  माहे जानेवारी-२०२१ प्रसिद्धी बाबत जिल्हाधिकारी कार्यलयाचे पत्र डाऊनलोड [पीडीएफ, 1 MB]
2 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची जिल्हास्तरीय सामायिक प्रतीक्षासूची गट-क माहे जानेवारी-२०२१ जिल्हा बीड  डाऊनलोड [पीडीएफ, 9 MB]
3 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची जिल्हास्तरीय सामायिक  प्रतीक्षासूची गट-ड माहे जानेवारी-२०२१ जिल्हा बीड डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB]
4 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची महसूल विभागाची प्रतीक्षासूची  गट-क माहे जानेवारी-२०२१ जिल्हाधिकारी कार्यलय बीड डाऊनलोड [पीडीएफ, 426 KB]
5 दि.२२/०८/२००५ नंतरची अनुकंपाधारक उमेदवारांची महसूल विभागाची प्रतीक्षासूची  गट-ड माहे जानेवारी-२०२१ जिल्हाधिकारी कार्यलय बीड डाऊनलोड [पीडीएफ, 373 KB]