बंद

जिल्हा रुग्णालय , बीड

जिल्हा रुग्णालय बार्शी रोड , बीड-431122

ईमेल : cs_beed[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02442-222618