बंद

रुग्णालये


जिल्हा रुग्णालय , बीड

जिल्हा रुग्णालय बार्शी रोड , बीड-431122

ईमेल : cs_beed[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02442-222618


जिल्हा स्त्री रुग्णालय , नेकनूर

मेन रोड , नेकनूर तालुका केज जिल्हा बीड ४३११२५


दूरध्वनी : 02442-250061


स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय रुग्णालय , अंबाजोगाई

अंबाजोगाई जिल्हा बीड - 431517


दूरध्वनी : 02446-247060
वेबसाइट दुवा : http://www.srtrmca.org/