बंद

नगरपालिका


अंबाजोगाई नगरपरिषद

मोहन टोकिजच्या समोर, परळी रोड, अंबाजोगाई जिल्हा बीड- ४३१५१७

ईमेल : coambajogai[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02446-247032
वेबसाइट दुवा : https://ambajogaimahaulb.maharashtra.gov.in/


आष्टी नगर पंचायत

आष्टी नगर पंचायत शिवाजी चौक जुने तहसील कार्यालय समोर आष्टी, पिनकोड- ४१४२०३

ईमेल : coaashti[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02441-282880
वेबसाइट दुवा : https://ashtimahaulb.maharashtra.gov.in/


केज नगर पंचायत

केज नगर पंचायत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक , ता.केज जि. बीड - ४३११२३

ईमेल : cokaij[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02442-251024
वेबसाइट दुवा : https://kejmahaulb.maharashtra.gov.in/


गेवराई नगरपरिषद

गेवराई नगरपरिषद, शास्त्री चौक, गेवराई बीड -४३११२७

ईमेल : mcgeorai[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02447-262015
वेबसाइट दुवा : https://gevraimahaulb.maharashtra.gov.in/


धारूर नगरपालिका

धारूर नगरपालिका , बाजार रोड , ता. धारूर जिल्हा बीड - ४३११२४

ईमेल : mc_dharur[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02445-274167
वेबसाइट दुवा : https://dharurmahaulb.maharashtra.gov.in/


परळी वैजनाथ नगरपालिका

वैजनाथ मंदिराजवळ , परळी जिल्हा बीड -४३१५१५

ईमेल : pmcparlivaijnath[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02446-222006
वेबसाइट दुवा : https://parlivaijnathmahaulb.maharashtra.gov.in/


बीड नगरपारिषद

बीड नगरपारिषद कार्यालय, करंजा रोड, बीड, महाराष्ट्र 431122

ईमेल : npbeed[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02442-222423
वेबसाइट दुवा : https://beedmahaulb.maharashtra.gov.in/


माजलगाव नगरपालिका

माजलगाव नगरपालिका ता .माजलगाव जि . बीड ,-431131

ईमेल : mmagalgaon[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02443-235107
वेबसाइट दुवा : https://majalgaonmahaulb.maharashtra.gov.in/


वडवणी नगर पंचायत

वडवणी नगर पंचायत, मेन रोड बस स्टँड जवळ वडवणी. पिनकोड- ४३११४४

ईमेल : nagarpanchyatwadwani[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02442-257596
वेबसाइट दुवा : https://wadwanimahaulb.maharashtra.gov.in/