बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०२३-२०२४ साठी जिल्ह्यातील नदीपात्र व पाणीसाठा क्षेत्रामधील वाळू उत्खनन करून, उत्खनन केलेल्या गाळमिश्रित वाळूची वाळूडेपोपर्यंत वाहतूक करणे व डेपोची निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठीची निविदा.

सन २०२३-२०२४ साठी जिल्ह्यातील नदीपात्र व पाणीसाठा क्षेत्रामधील वाळू उत्खनन करून, उत्खनन केलेल्या गाळमिश्रित वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक करणे व डेपोची निर्मिती तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठीची निविदा.

11/03/2024 18/03/2024 पहा (6 MB)
ए.आर.एम.एस(Account Related management services)लेखांकन करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांचेकडून दरपत्रक मागणी करिता सूचना आर्थिक वर्ष २०२३-२४ व २०२४-२५.

ए.आर.एम.एस(Account Related management services)लेखांकन करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांचेकडून दरपत्रक मागणी करिता सूचना आर्थिक वर्ष २०२३-२४ व २०२४-२५.

01/03/2024 07/03/2024 पहा (278 KB)
बीड जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदाम मध्ये शिल्लक उपयोगी/ निरुपयोगी/ तुकडा बारदान्याची विक्रीबाबत अल्प मुदती ई-निविदा सूचना प्रसिद्धीबाबत.

बीड जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदाम मध्ये शिल्लक उपयोगी/ निरुपयोगी/ तुकडा बारदान्याची विक्रीबाबत अल्प मुदती ई-निविदा सूचना प्रसिद्धीबाबत.

08/12/2023 15/12/2023 पहा (4 MB)
लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता बीड जिल्ह्यातील मतदार संघामध्ये मतदारांचे प्रशिक्षण व प्रचार प्रसिद्धीसाठी मोबाईल व्हॅन भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत.

लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता बीड जिल्ह्यातील मतदार संघामध्ये मतदारांचे प्रशिक्षण व प्रचार प्रसिद्धीसाठी मोबाईल व्हॅन भाडे तत्वावर पुरवठा करणे बाबत.

07/12/2023 13/12/2023 पहा (4 MB)
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक २०२४ साठी ई-निविदा बाबत शुद्धीपत्रक.

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक २०२४ साठी ई-निविदा बाबत शुद्धीपत्रक.

21/11/2023 28/11/2023 पहा (422 KB)
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणूक विविध कामांसाठी ई-निविदा सूचना.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणूक विविध कामांसाठी ई-निविदा सूचना.

06/11/2023 20/11/2023 पहा (51 KB)
शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

28/08/2023 28/10/2023 पहा (689 KB)
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२३-२०२४.

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२३-२०२४.

01/09/2023 07/09/2023 पहा (334 KB)
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२३-२०२४.

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२३-२०२४.

24/08/2023 31/08/2023 पहा (5 MB)
शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

14/08/2023 25/08/2023 पहा (895 KB)