बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
15% अपसेट प्राईज कमी केलेल्या वाळू घाटांचे जाहीर लिलाव सन 2020-21.

15% अपसेट प्राईज कमी केलेल्या वाळू घाटांचे जाहीर लिलाव सन 2020-21.

19/04/2021 18/05/2021 पहा (5 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-अंतर्गत-सनदी लेखापाल(C.A) यांची नियुक्ती करण्यासाठी ई.निविदा(दरपत्रके)(ARMS Audit).

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-अंतर्गत-सनदी लेखापाल(C.A) यांची नियुक्ती करण्यासाठी ई.निविदा(दरपत्रके)(ARMS Audit).

12/04/2021 20/04/2021 पहा (3 MB)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-अंतर्गत-सनदी लेखापाल(C.A) यांची नियुक्ती करण्यासाठी ई.निविदा(दरपत्रके)(संवैधानिक लेखापरीक्षण).

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-अंतर्गत-सनदी लेखापाल(C.A) यांची नियुक्ती करण्यासाठी ई.निविदा(दरपत्रके)(संवैधानिक लेखापरीक्षण).

12/04/2021 20/04/2021 पहा (3 MB)
बीड जिल्ह्यातील २१ वाळूघाटांचा जाहीर लिलाव सन २०२०-२१

बीड जिल्ह्यातील २१ वाळूघाटांचा जाहीर लिलाव सन २०२०-२१

28/01/2021 31/03/2021 पहा (7 MB)
पिण्याचे पाणी पुरवठा करणेसाठी टँकर पुरवठा करणे बाबत.

शुद्धीपत्रक -1 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2021 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

18/03/2021 25/03/2021 पहा (632 KB)
टंचाईग्रस्त भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेस्तव फेर ई-निविदा बाबत.  

टंचाईग्रस्त भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेस्तव फेर ई-निविदा बाबत.  

22/02/2021 16/03/2021 पहा (9 MB)
सन २०२१ साठी पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ टँकर पुरविणेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता ई-निविदा रद्द आदेश.

सन २०२१ साठी पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ टँकर पुरविणेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता ई-निविदा रद्द आदेश.

06/01/2021 20/01/2021 पहा (614 KB)
शुद्धीपत्रक-०२ बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

शुद्धीपत्रक-०२ बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

16/12/2020 23/12/2020 पहा (3 MB)
शुद्धीपत्रक-०१ बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

शुद्धीपत्रक-०१ बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

08/12/2020 15/12/2020 पहा (9 MB)
बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त  ग्रामीण भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी  कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे बाबत.

11/11/2020 05/12/2020 पहा (9 MB)