बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल बीड (डी.एस.आर) (वाळूघाट लिलाव सन २०२०-२१) 

सुधारित जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल बीड (डी.एस.आर) (वाळूघाट लिलाव सन २०२०-२१) 

भाग एक – 1 ते 150 पान 

भाग दोन – 151- 270 पान 

15/01/2021 30/09/2021 पहा (7 MB) Part-2-Page- 151-270 (6 MB)
बीड जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती साठी मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई-निविदा.

बीड जिल्ह्यातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमती साठी मान्यता प्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करिता ई-निविदा.

22/09/2021 30/09/2021 पहा (2 MB)
जिल्हा क्रत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२१-२०२२.

जिल्हा क्रत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२१-२०२२.

22/09/2021 27/09/2021 पहा (5 MB)
आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद, बीड गट-क संवर्गातील पदभरती जाहीर प्रकटन शुधीपत्रक 

आरोग्य विभाग,जिल्हा परिषद, बीड गट-क संवर्गातील पदभरती जाहीर प्रकटन शुधीपत्रक 

07/09/2021 15/09/2021 पहा (1 MB)
शुद्धीपत्रक -1 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2021 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

शुद्धीपत्रक -1 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2021 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा
पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

04/05/2021 31/07/2021 पहा (653 KB)
शुद्धीपत्रक -2 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2021 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

शुद्धीपत्रक -2 बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2021 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेबाबत.

13/05/2021 31/07/2021 पहा (680 KB)
जिल्हा क्रत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२१-२०२२.

जिल्हा क्रत्रिम रेतन केंद्र बीड कार्यालयासाठी द्रवनत्र वाहतुकीसाठी दर करार करण्यासाठी दर पत्रक मागविणे सूचना पत्र सन २०२१-२०२२.

12/07/2021 19/07/2021 पहा (5 MB)
बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेस्तव फेर ई-निविदा बाबत.

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागात सन २०२१ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेस्तव फेर ई-निविदा बाबत.

08/04/2021 08/07/2021 पहा (10 MB)
आयपीएचएस योजने अंतर्गत बालरोग तज्ञ पदाची जाहिरात   

आयपीएचएस योजने अंतर्गत बालरोग तज्ञ पदाची जाहिरात   

16/06/2021 22/06/2021 पहा (1 MB)
अत्यावश्यक सेवेकरिता कोविड 19 ची पदभरती करणेबाबत.

अत्यावश्यक सेवेकरिता कोविड 19 ची पदभरती करणेबाबत.

10/05/2021 10/06/2021 पहा (664 KB)