बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद बीड अंतर्गत

 

अनु .क्र पदाचे नाव कौशल्य चाचणीस पात्र उमेदवारांची यादी मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
1  ए.एन.एम  डाउनलोड [पीडीएफ,39 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,43 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,35 KB]
2 ए.एन.एम  डाउनलोड [पीडीएफ,35 KB]    
3  स्टाफ नर्स   डाउनलोड [पीडीएफ,22 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,37 KB] डाउनलोड [पीडीएफ,28 KB]
4 एल.एच.व्ही    डाउनलोड [पीडीएफ,17 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,35 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,26 KB]   
5 एस.आय      डाउनलोड [पीडीएफ,29 KB]
6 लेखापाल     डाउनलोड [पीडीएफ,46 KB]  डाउनलोड [पीडीएफ,27 KB]  
08/03/2018 23/06/2018 पहा (34 KB) सुचना 2018 (21 KB)