बंद

सन २०२२ साठी पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ टँकर पुरविणेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता फेर- ई-निविदा रद्द आदेश.

सन २०२२ साठी पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ टँकर पुरविणेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता फेर- ई-निविदा रद्द आदेश.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०२२ साठी पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ टँकर पुरविणेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता फेर- ई-निविदा रद्द आदेश.

सन २०२२ साठी पिण्याचे पाणी टंचाई निवारणार्थ टँकर पुरविणेसाठी कंत्राटदार नियुक्ती करिता फेर- ई-निविदा रद्द आदेश.

04/03/2022 15/04/2022 पहा (731 KB)