बंद

शासकीय आयटीआय आष्टी जि. बीड येथे तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्वावर शिल्प निदेशक तारतंत्री (वायरमन) ०१ पद भरणे बाबत. मुलाखत दि. ०१/१२/२०२२ सकाळी ११ वाजता.

शासकीय आयटीआय आष्टी जि. बीड येथे तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्वावर शिल्प निदेशक तारतंत्री (वायरमन) ०१ पद भरणे बाबत. मुलाखत दि. ०१/१२/२०२२ सकाळी ११ वाजता.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शासकीय आयटीआय आष्टी जि. बीड येथे तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्वावर शिल्प निदेशक तारतंत्री (वायरमन) ०१ पद भरणे बाबत. मुलाखत दि. ०१/१२/२०२२ सकाळी ११ वाजता.

शासकीय आयटीआय आष्टी जि. बीड येथे तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्वावर शिल्प निदेशक तारतंत्री (वायरमन) ०१ पद भरणे बाबत. मुलाखत दि. ०१/१२/२०२२ सकाळी ११ वाजता.

24/11/2022 30/11/2022 पहा (197 KB)