बंद

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बीड कडील जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळासाठी कंत्राटी स्वरूपाची पदाकारिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बीड कडील जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळासाठी कंत्राटी स्वरूपाची पदाकारिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बीड कडील जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळासाठी कंत्राटी स्वरूपाची पदाकारिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा बीड कडील जिल्हा व उपविभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळासाठी कंत्राटी स्वरूपाची पदाकारिता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी. सूचना पहा  

01/01/2020 02/01/2020 पहा (375 KB) रसायनी (290 KB) प्रयोग शाळा साहयक (354 KB) प्रयोग शाळा मदतनीस (257 KB)