बंद

टंचाईग्रस्त भागात सन-२०२२ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेस्तव फेर – ई – निविदा बाबत.

टंचाईग्रस्त भागात सन-२०२२ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेस्तव फेर – ई – निविदा बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
टंचाईग्रस्त भागात सन-२०२२ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेस्तव फेर – ई – निविदा बाबत.

टंचाईग्रस्त भागात सन-२०२२ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करनेस्तव फेर – ई – निविदा बाबत.

17/01/2022 31/03/2022 पहा (3 MB)