बंद

जिल्हा पी.पी.एम. समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या पदांची मुलाखत दि.०४-०२-२०१९ रोजी आयोजित केले बाबत

जिल्हा पी.पी.एम. समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या पदांची मुलाखत दि.०४-०२-२०१९ रोजी आयोजित केले बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा पी.पी.एम. समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या पदांची मुलाखत दि.०४-०२-२०१९ रोजी आयोजित केले बाबत

जिल्हा पी.पी.एम. समन्वयक व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक या पदांची मुलाखत दि.०४-०२-२०१९ रोजी आयोजित केले बाबत

28/01/2019 05/02/2019 पहा (235 KB)