बंद

उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष पाटोदा व गेवराई कार्यालय जागा भाड़ेतत्त्वावर घेण्याकरिता जाहिरात.

उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष पाटोदा व गेवराई कार्यालय जागा भाड़ेतत्त्वावर घेण्याकरिता जाहिरात.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष पाटोदा व गेवराई कार्यालय जागा भाड़ेतत्त्वावर घेण्याकरिता जाहिरात.

उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान अंतर्गत तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष पाटोदा व गेवराई कार्यालय जागा भाड़ेतत्त्वावर घेण्याकरिता जाहिरात.

31/12/2019 07/01/2020 पहा (938 KB)