बंद

ई-पास सेवा, जिल्हया बाहेर जाण्यासाठी/जिल्ह्यात येण्यासाठी  https://covid19.mhpolice.in या संकेत स्थळाचा वापर करावा (गूगल फॉर्म ची ई-पास सेवा बंद करण्यात आली आहे. (09/05/2020 00:05 AM)

ई-पास सेवा, जिल्हया बाहेर जाण्यासाठी/जिल्ह्यात येण्यासाठी  https://covid19.mhpolice.in या संकेत स्थळाचा वापर करावा (गूगल फॉर्म ची ई-पास सेवा बंद करण्यात आली आहे. (09/05/2020 00:05 AM)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
ई-पास सेवा, जिल्हया बाहेर जाण्यासाठी/जिल्ह्यात येण्यासाठी  https://covid19.mhpolice.in या संकेत स्थळाचा वापर करावा (गूगल फॉर्म ची ई-पास सेवा बंद करण्यात आली आहे. (09/05/2020 00:05 AM)

ई-पास सेवा, जिल्हया बाहेर जाण्यासाठी/जिल्ह्यात येण्यासाठी  https://covid19.mhpolice.in या संकेत स्थळाचा वापर करावा (गूगल फॉर्म ची ई-पास सेवा बंद करण्यात आली आहे. (09/05/2020 00:05 AM)

09/05/2020 17/05/2020 पहा (76 KB)