सेतू अर्ज

सेतू अर्ज
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
भटक्या जातीचे प्रमाणपत्र 09/04/2018 डाउनलोड(266 KB)
अनुसूचित जाती / जमाती प्रमाणपत्र 09/04/2018 डाउनलोड(266 KB)
अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र 09/04/2018 डाउनलोड(266 KB)
नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र 09/04/2018 डाउनलोड(338 KB)
वय/ आदीवास / राष्ट्रीय प्रमाणपत्र 09/04/2018 डाउनलोड(258 KB)
३० टक्के महिला आरक्षण 07/04/2018 डाउनलोड(2 MB)
उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र 07/04/2018 डाउनलोड(168 KB)