बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती. दीपा मुधोळ-मुंडे, भा.प्र.से जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी Collector[dot]Beed[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02442-222201 02442-222011 जिल्हधिकारी कार्यालय, नगर रोड, बीड, महाराष्ट्र, पिनकोड: ४३११२२
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.उत्तम राजाराम पाटील अप्पर जिल्हाधिकारी, बीड addlcollectorbeed[at]gmail[dot]com 02442-222273 अप्पर जिल्हाधिकार कार्यालय , जि.का. बीड
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री सुनिल विठ्ठलराव यादव अप्पर जिल्हाधिकारी, अंबाजोगाई acoamba[at]gmail[dot]com 02446-244901 अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय , अंबाजोगाई
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. संतोष राऊत निवासी उपजिल्हाधिकारी rdc[dot]beed[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02442-222604 निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. दयानंद जगताप उप जिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन dcgbeed[at]gmail[dot]com 02442-231457 उप जिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.शिरीष यादव उप जिल्हाधिकार निवडणूक dydeobeed[at]gmail[dot]com 02442-222185 उप जिल्हाधिकार निवडणूक, जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. मच्छिंद्र सुकटे उप जिल्हाधिकार (रोहयो) egsdycoll[dot]bid-mh[at]gov[dot]in 02442-222849 उप जिल्हाधिकार (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. ओंकार देशमुख जिल्हा पुरवठा अधिकारी बीड dsobeed[at]rediffmail[dot]com 02442-222319 dsobeed@gmail.com
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. मच्छिंद्र सुकटे उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) ल.पा. बीड laolapabeed12[at]gmail[dot]com
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. मच्छिंद्र सुकटे उप जिल्हाधिकारी समन्वय (भूसंपादन) बीड dy[dot]colabeed[at]gmail[dot]com 02442-224310