बंद

सार्वजनिक सुविधा

नगरपालिका

अंबाजोगाई नगरपरिषद

मोहन टोकिजच्या समोर, परळी रोड, अंबाजोगाई जिल्हा बीड- ४३१५१७

ईमेल : coambajogai[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02446-247032
वेबसाइट दुवा : https://ambajogaimahaulb.maharashtra.gov.in/

आष्टी नगर पंचायत

आष्टी नगर पंचायत शिवाजी चौक जुने तहसील कार्यालय समोर आष्टी, पिनकोड- ४१४२०३

ईमेल : coaashti[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02441-282880
वेबसाइट दुवा : https://ashtimahaulb.maharashtra.gov.in/

केज नगर पंचायत

केज नगर पंचायत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक , ता.केज जि. बीड - ४३११२३

ईमेल : cokaij[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02442-251024
वेबसाइट दुवा : https://kejmahaulb.maharashtra.gov.in/

गेवराई नगरपरिषद

गेवराई नगरपरिषद, शास्त्री चौक, गेवराई बीड -४३११२७

ईमेल : mcgeorai[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02447-262015
वेबसाइट दुवा : https://gevraimahaulb.maharashtra.gov.in/

धारूर नगरपालिका

धारूर नगरपालिका , बाजार रोड , ता. धारूर जिल्हा बीड - ४३११२४

ईमेल : mc_dharur[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02445-274167
वेबसाइट दुवा : https://dharurmahaulb.maharashtra.gov.in/

परळी वैजनाथ नगरपालिका

वैजनाथ मंदिराजवळ , परळी जिल्हा बीड -४३१५१५

ईमेल : pmcparlivaijnath[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02446-222006
वेबसाइट दुवा : https://parlivaijnathmahaulb.maharashtra.gov.in/

बँका

आयसीआयसीआय बँक लि. बीड

सागर हाइट्स, एसटी स्टँड समोर बीड महाराष्ट्र , 431122

दूरध्वनी : 9021667777
वेबसाइट दुवा : https://www.icicibank.com/

एक्सीस बँक, बीड

वैद्यनाथ चेंबर,शिवाजी चौक ,बार्शी रोड ,बीड -४३११२२

दूरध्वनी : 18604195555
वेबसाइट दुवा : https://www.axisbank.com/

एच.डी.एफ.सी बँक लि. बीड

सागर हाइट्स, एसटी स्टँड समोर बीड, महाराष्ट्र, 431122.

दूरध्वनी : 18602676161
वेबसाइट दुवा : https://www.hdfcbank.com

डी.सी.बी बँक

बाहीरवाडी, ता.जि. बीड.

दूरध्वनी : 18002095363
वेबसाइट दुवा : https://www.dcbbank.com/

देना बँक, बीड

सागर हाइट्स, एसटी स्टँड समोर बीड महाराष्ट्र , 431122

ईमेल : BEED[at]DENABANK[dot]CO[dot]IN
दूरध्वनी : 02442-226585
वेबसाइट दुवा : https://www.denabank.com/

रुग्णालये

जिल्हा रुग्णालय , बीड

जिल्हा रुग्णालय बार्शी रोड , बीड-431122

ईमेल : cs_beed[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02442-222618

जिल्हा स्त्री रुग्णालय , नेकनूर

मेन रोड , नेकनूर तालुका केज जिल्हा बीड ४३११२५

दूरध्वनी : 02442-250061

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय रुग्णालय , अंबाजोगाई

अंबाजोगाई जिल्हा बीड - 431517

दूरध्वनी : 02446-247060
वेबसाइट दुवा : http://www.srtrmca.org/