बंद

सामाजिक अर्थसहाय्य योजना

 

अनु.क्र योजना तालुका यादी
संजय गांधी निराधार योजना
 1. आष्टी [पीडीएफ,2 MB]
 2. अंबाजोगाई [पीडीएफ, 1 MB]
 3. माजलगाव [पीडीएफ,771 KB]
 4. वडवणी [पीडीएफ,161 KB]
 5. शिरूर [पीडीएफ, 1 MB] 
 6. गेवरई [पीडीएफ, 3 MB]
 7. धारूर [पीडीएफ,578 KB]
 8. बीड [पीडीएफ, 3MB]
 9. पाटोदा [पीडीएफ, 1 MB]
 10. केज [पीडीएफ, 2 MB]
 11. परळी [पीडीएफ, 550 KB]
 12. ता. बीड अंतर्गत पात्र,अपात्र व त्रुटी मध्ये असलेल्या लाभार्थी यांची यादी.[प्रसिद्धी दि .२०-०२-२०२३ ]
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना
 1. आष्टी [पीडीएफ, 37 KB]
 2. अंबाजोगाई [पीडीएफ,562 KB ]
 3. माजलगाव [पीडीएफ, 27 KB]
 4. शिरूर [पीडीएफ, 488 KB]
 5. बीड [पीडीएफ, 388 KB]
 6. पाटोदा [पीडीएफ, 109 KB]
 7. परळी [पीडीएफ,99 KB]
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना
 1. आष्टी [पीडीएफ,  280 KB]
 2. अंबाजोगाई [पीडीएफ, 3 MB]  
 3. माजलगाव [पीडीएफ, 119 KB]
 4. वडवणी [पीडीएफ, 103 KB]  
 5. शिरूर [पीडीएफ, 528 KB]  
 6. गेवरई [पीडीएफ, 4 MB]
 7. धारूर [पीडीएफ, 159 KB]  
 8. बीड [पीडीएफ, 3 MB]
 9. पाटोदा [पीडीएफ, 1 MB]
 10. परळी [पीडीएफ,281 KB]
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना
 1. अंबाजोगाई [पीडीएफ, 441 KB]
 2. माजलगाव [पीडीएफ, 26 KB]
 3. शिरूर [पीडीएफ, 478 KB]
 4. बीड [पीडीएफ, 336 KB]
 5. पाटोदा [पीडीएफ, 39 KB]
 6. परळी [पीडीएफ,93 KB]
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
 1. आष्टी [पीडीएफ, 2 MB]
 2. अंबाजोगाई [पीडीएफ, 6 MB]
 3. माजलगाव [पीडीएफ , 2 MB]
 4. वडवणी [पीडीएफ, 392 KB]
 5. शिरूर [पीडीएफ, 2 MB]
 6. गेवरई [पीडीएफ, 6 MB]
 7. धारूर [पीडीएफ, 1 MB]
 8. बीड [पीडीएफ, 6MB]
 9. पाटोदा [पीडीएफ, 3 MB]
 10. केज [पीडीएफ, 2 MB] 
 11. परळी [पीडीएफ,1 MB]
 12. ता. बीड अंतर्गत पात्र,अपात्र व त्रुटी मधे असलेल्या लाभार्थी यांची यादी [प्रसिद्धी दि .२०-०२-२०२३ ].