बंद

सामाजिक अर्थसहाय्य योजना

 

अनु.क्र योजना तालुका यादी
संजय गांधी निराधार योजना
 1. आष्टी [पीडीएफ,2 MB]
 2. अंबाजोगाई [पीडीएफ,485 KB]
 3. माजलगाव [पीडीएफ,932 KB]
 4. वडवणी [पीडीएफ,292 KB]
 5. शिरूर [पीडीएफ,151 KB] 
 6. गेवरई [पीडीएफ,897 KB]
 7. धारूर [पीडीएफ,286KB]
 8. बीड [पीडीएफ,878 KB]
 9. केज [पीडीएफ,2 MB]
 10. परळी [पीडीएफ,350KB]
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना
 1. आष्टी [पीडीएफ,45 KB]
 2. अंबाजोगाई [पीडीएफ,89 KB]
 3. माजलगाव [पीडीएफ,821 KB]
 4. शिरूर [पीडीएफ,48 KB]
 5. बीड [पीडीएफ,44 KB]
 6. पाटोदा [पीडीएफ,123 KB]
 7. परळी [पीडीएफ,78KB]
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना
 1. आष्टी [पीडीएफ, 2 MB]
 2. अंबाजोगाई [पीडीएफ,5 MB]  
 3. माजलगाव [पीडीएफ, 8.5MB]
 4. वडवणी [पीडीएफ, 292 KB]  
 5. शिरूर [पीडीएफ,115 KB]  
 6. गेवरई [पीडीएफ,823 KB]
 7. धारूर [पीडीएफ,286 KB]  
 8. बीड [पीडीएफ,731 KB]
 9. पाटोदा [पीडीएफ,2 MB]
 10. परळी [पीडीएफ,356KB]
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना
 1. अंबाजोगाई [पीडीएफ,61 KB]
 2. माजलगाव [पीडीएफ,421 KB]
 3. शिरूर [पीडीएफ,36 KB]
 4. बीड [पीडीएफ,33 KB]
 5. पाटोदा [पीडीएफ,43 KB]
 6. परळी [पीडीएफ,56KB]
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
 1. आष्टी [पीडीएफ, 7 MB]
 2. अंबाजोगाई [पीडीएफ, 1.2MB]
 3. माजलगाव [पीडीएफ ,2 MB]
 4. वडवणी [पीडीएफ, 292 KB]
 5. शिरूर [पीडीएफ,544 KB]
 6. गेवरई [पीडीएफ,115 KB]
 7. धारूर [पीडीएफ,692 KB]
 8. बीड [पीडीएफ,650 KB]
 9. पाटोदा [पीडीएफ,4 MB]
 10. केज [पीडीएफ,2 MB]  
 11. परळी [पीडीएफ,697KB]