बंद

भूसंपादन विभाग

अद्यावत दिनांक १४/०८/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 63 KB]. 
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  158 KB].  
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 51 KB].  
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 52 KB]. 
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 57 KB]. 
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 92 KB]. 
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 42 KB]. 
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 30 KB]. 
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 40 KB].  
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 30 KB]. 
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 29 KB].  
अद्यावत दिनांक २२/१२/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  5 MB]. 
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  7 MB]. 
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 4 MB].    
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 1 MB].     
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 738 KB].   
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 464 KB].
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 432 KB].   
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 473 KB].   
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 779 KB].    
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 84 KB].   
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 61 KB]. 
अद्यावत दिनांक १४/०७/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 446 KB].   
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  457 KB].      
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 65 KB].     
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 258 KB].   
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 249 KB].   
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 392 KB].   
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 111 KB].   
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 81 KB].   
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 271 KB].    
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 108 KB].   
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 73 KB]. 
अद्यावत दिनांक १७/०८/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 1 MB].  
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  914 KB].   
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 170 KB].   
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 139 KB]. 
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 119 KB].  
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 205 KB].  
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 205 KB].  
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 75 KB].  
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 117 KB]. 
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 81 KB].  
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 85 KB]. 
अद्यावत दिनांक १७/०८/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 75 KB].   
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 164 KB].    
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 73 KB].    
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 58 KB].   
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 51 KB].   
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 57 KB].   
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 45 KB].   
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 35 KB].   
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 72 KB].    
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 27 KB].   
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 25 KB]. 
अद्यावत दिनांक १८/१२/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे. [पी.डी.एफ 151 KB] 
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 95 KB]. 
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती. [पी.डी.एफ 301 KB] 
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 68 KB]. 
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 66 KB]. 
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 91 KB]. 
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 94 KB]. 
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ  38 KB]. 
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 121 KB].  
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 37 KB]. 
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 38 KB].  
अद्यावत दिनांक २१/१२/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 41 KB].   
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  61 KB]. 
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 67 KB].  
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 57 KB].  
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 41 KB].  
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 38 KB].   
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 37 KB].   
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 24 KB]. 
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 42 KB]. 
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 30KB].  
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 84 KB].  
अद्यावत दिनांक १७/१२/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 218 KB].   
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  183 KB]. 
 3. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 57 KB].  
 4. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 60 KB].  
 5. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 51 KB].  
 6. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 48 KB].
 7. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 30KB]. 
 8. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 68 KB].  
 9. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 75 KB].   
 10. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 30 KB].

 

संचिका क्र.                                प्रकरणाचे नाव
६०/२००५ गाव तलाव क्र. ७ मौजे जांब ता. शिरूर का. जि. बीड
१२/२००२ गाव तलाव क्र. २ मौजे भानकवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
५६/२००६ गाव तलाव क्र. ३ मौजे धनगरवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
६७/१९९६ पाझर तलाव क्र. २ मौजे भानकवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
३१/२००६ गाव तलाव क्र. ८ सांगळवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
४५/२००८ पाझर तलाव क्र. ४ मलकाचीवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
५७/२००६ गाव तलाव क्र. ३ मौजे मलकाचीवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
१२०/२००५ गाव तलाव क्र. ५ मौजे जांब ता. शिरूर का. जि. बीड
६२/२००६ गाव तलाव क्र. ६ मौजे सांगळवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
२५/२००७ गाव तलाव क्र. ६ मौजे हाटकरवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
०४/२००८ गाव तलाव क्र. ४ मौजे घाटसावळी ता. जि. बीड
०९/२०१२ गाव तलाव क्र. २ (अति) पाली हिराखोरी ता. जि. बीड
१०/२००७ गाव तलाव क्र. ५ मौजे मांडवखेल ता. जि. बीड
०४/२०११ वडगांव-भंडारवाडी साठवण तलावाच्‍या धरण रेषेवर जाण्‍यासाठी पोहोच रस्‍ता मौजे वडगांव ता. जि. बीड
१८/२००८ पाझर तलाव मौजे नेकनूर (नागझरी नाला) ता. जि. बीड
०६/२००६ पाझर तलाव क्र. २ मौजे वरवटी ता. जि. बीड
०९/२००८ पाझर तलाव क्र. २ मौजे मांडवखेल ता. जि. बीड
०४/२०१६ पाझर तलाव क्र. ८ मौजे बोरफडी ता. जि. बीड
०६/२००१ पाझर तलाव मौजे पिंपळवाडी (भाळवणी) ता. जि. बीड
०६/२०१२ पाझर तलाव क्र. २ मौजे गवारी ता. जि. बीड
२२/१९९५ पाझर तलाव क्र. १ मौजे कारेगव्‍हाण (अति) ता. जि. बीड
०१/२००१ पाझर तलाव क्र. १ मौजे पाटोदा बेलखंडी ता. जि. बीड
३०/२००३ पाझर तलाव क्र. २ बाळापूर ता. जि. बीड
१०/१९९६ पाझर तलाव बेलखंडी पाटोदा ता. जि. बीड
२६/१९९७ पाझर तलाव क्र. २ काकडहिरा ता. जि. बीड
०४/२०१९ पाझर तलाव क्र. ०१ मौजे टाकळसिंग (अति) ता. आष्‍टी जि. बीड
१७/२०१९ गाव तलाव क्र. ४ मौजे मातकुळी ता. आष्‍टी जि. बीड
०५/२०१९ पाझर तलाव क्र. १५ मौजे टाकळसिंग (अति) ता. आष्‍टी जि. बीड

संचिका क्र.                             प्रकरणाचे नाव
०१/२००९ पाझर तलाव क्र. ५ मौजे कारेगव्‍हाण ता. जि. बीड
०८/२०१२ पाझर तलाव क्र. ४ मौजे सफेपूर/ नेकनूर ता. जि. बीड
०३/२०१६ अहमदनगर-बीड-परळी वै. रेल्‍वे मार्ग मौजे वडवणी ता. वडवणी जि. बीड
०५/२००७ पाझर तलाव क्र. ६ मौजे कुटेवाडी ता. जि. बीड
२३/२००३ साठवण तलाव वडगांव / भंडारवाडी सांडव्‍यासाठी अतिरिक्‍त मौजे कारेगव्‍हाण ता. जि. बीड
३/२०१९ साठवण तलाव मौजे निमगांव चोभा बुडीत क्षेत्रातील वळण रस्‍ता ता. आष्‍टी जि. बीड
१७/२००४ गाव तलाव क्र. ४ मौजे जांब ता. शिरूर का. जि. बीड
०४/२००१ गाव तलाव तागडगांव ता. शिरूर का. जि. बीड
१२/२००३ पाझर तलाव क्र. २ पाटोदा बेलखंडी ता. जि. बीड
१२/१९९९ पाझर तलाव (शिंगरीनला) मौज ता. जि. बीड
३०/२००७ गाव तलाव सानपवाडी अतिरिक्‍त ता. जि. बीड
०९/२००७ गाव तलाव क्र. ८ मौजे बोरफडी (आसरा ओढा) ता. जि. बीड
२/२०१९ साठवण तलाव मौजे निमगांव चोभा डावा उजवा कालवा ता. आष्‍टी जि. बीड
२४/२००८ गाव तलाव क्र. ८ मौजे रायमोहा ता. शिरूर का. जि. बीड
०६/२०१२ गाव तलाव क्र. १ धरगरवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
०८/१९९७ गाव तलाव भवानवाडी ता. जि. बीड

 

 

अ. क्र  माहिती   डाऊनलोड
1 सोबतच्या यादी प्रमाणे एकूण तेरा भूसंपादन प्रकरणात भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार एकूण तेरा अधिसूचना (संकेतस्थळा वर प्रसिद्धी दि.१२/०९/२०१८) डाऊनलोड[पीडीएफ,  5 MB]
2 भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ अन्वये अधिसूचना पा.त. ३ भाळवणी व पा . त. ५ नांदूर (अति) ता . आष्टी (संकेतस्थळा वर प्रसिद्धी दि.१५/०५/२०१८) डाऊनलोड[पीडीएफ, 33 KB]
3 नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९ (१) खालील अधिसूचना (संकेतस्थळा वर प्रसिद्धी दि.०९/०५/२०१७) डाऊनलोड [पीडीएफ, 58 KB] 
4 पाझर तलाव क्र.०१ मौजे टाकळसिंग तालुका आष्टी जिल्हा बीड येथील राजपत्रची प्रत(प्रसिद्धी दि.०३/०२/२०१७ ) डाऊनलोड  [पीडीएफ, 2 MB] 
5 नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसूचना जिल्हाधिकारी बीड यांचे कार्यालय (प्रसिद्धी दि.०७/०१/२०१७ ) डाऊनलोड [पीडीएफ, 6 MB]   
 1. १२/०६ पाझर तलाव क्र.५ कळसंबर12_06 [पीडीएफ, 185 KB]   
 2. २०/९९ पा.त.कळसंबर [पीडीएफ, 196 KB]   
 3. ३८/०३ पा.त.क्र.४ कळसंबर  [पीडीएफ, 174 KB]
 4. ६४/०६ पा.त.क्र.६ कळसंबर [पीडीएफ, 166 KB]
 5. ०७/०१ गा. त. ढेकणमोह [पीडीएफ, 187 KB]
 6. २०/२ पा.त क्र ३ बेलोरा [पीडीएफ, 214 KB]   
 7. १६/०६ पा त क्र ६ इमामपूर (चिंचखोरी)[पीडीएफ, 162 KB] 
 8. ३५/०२ पा त क्र २ इमामपूर [पीडीएफ, 169 KB] 
 9. २०/०६ पा त क्र ७ कळसंबर [पीडीएफ, 163 KB]
 10. ३२/०६ गा त क्र १ काठोडा [पीडीएफ, 196 KB]
 11. ०२/१२ गा त क्र १ मांडवखेल [पीडीएफ, 196 KB]  
 12.  १५/९९ गा त पिंपळवाडी (दुधमळा) [पीडीएफ, 156 KB]
 13. ०२/०६ गा त क्र २ पिंपळगाव मोची तहात पिंगळे तरफ बीड [पीडीएफ, 178 KB]    
 14. २१/०६ गा त क्र ४ पिंपळवाडी [पीडीएफ, 176 KB]
 15. ३९/०३ पा त क्र १ वरवटी [पीडीएफ, 176 KB]
 16. १६/०४ पा त क्र २ वायभटवाडी[पीडीएफ, 156 KB]   
 17. ३९/९६ पा त पिंपळगाव मोची मौ वायभटवाडी [पीडीएफ, 174 KB]     
 18. ०२/१३ गा त वायभटवाडी [पीडीएफ, 147 KB] 
अ. क्र  माहिती   डाऊनलोड
1 भुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २००३ नुसार अहमदनगर-बीड-परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग (संचिका क्र ४/१२)बाबतचा अंतिम निवडा डाऊनलोड [पीडीएफ, 261 KB] 
2 अ.नगर -बीड -परळी वै .नवीन रेल्वे मार्ग राजपात्राची प्रत डाऊनलोड [पीडीएफ, 8 MB] 
3 प्रस्तावित गाव तलाव ,पाझर तलाव ता. आष्टी भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक ०९/११/२०१५ डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB] 
4 नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार सामाजिक परिणाम / व्यवस्थापन अभ्यासासाठी योजना तयार करणेसाठी जाहिरात डाऊनलोड [पीडीएफ, 10 MB]
5 वि.भु .अधिकारी कार्यालय जा.प्र.क्र (४) बीड मु.अंबाजोगाई / जमीन संपादन रेणापूर मध्यम प्रकल्प मौ.तळेगाव घाट अधिसूचना डाऊनलोड [पीडीएफ, 737 KB] 
6 भूसंपादन कायदा कलम १८ व २८ खालील (मागणी )सादर केलेली यादी डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]