बंद

भूसंपादन विभाग

अ. क्र  माहिती   डाऊनलोड
1 सोबतच्या यादी प्रमाणे एकूण तेरा भूसंपादन प्रकरणात भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार एकूण तेरा अधिसूचना (संकेतस्थळा वर प्रसिद्धी दि.१२/०९/२०१८) डाऊनलोड[पीडीएफ,  5 MB]
2 भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ अन्वये अधिसूचना पा.त. ३ भाळवणी व पा . त. ५ नांदूर (अति) ता . आष्टी (संकेतस्थळा वर प्रसिद्धी दि.१५/०५/२०१८) डाऊनलोड[पीडीएफ, 33 KB]
3 नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९ (१) खालील अधिसूचना (संकेतस्थळा वर प्रसिद्धी दि.०९/०५/२०१७) डाऊनलोड [पीडीएफ, 58 KB] 
4 पाझर तलाव क्र.०१ मौजे टाकळसिंग तालुका आष्टी जिल्हा बीड येथील राजपत्रची प्रत(प्रसिद्धी दि.०३/०२/२०१७ ) डाऊनलोड  [पीडीएफ, 2 MB] 
5 नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसूचना जिल्हाधिकारी बीड यांचे कार्यालय (प्रसिद्धी दि.०७/०१/२०१७ ) डाऊनलोड [पीडीएफ, 6 MB]   
 1. १२/०६ पाझर तलाव क्र.५ कळसंबर12_06 [पीडीएफ, 185 KB]   
 2. २०/९९ पा.त.कळसंबर [पीडीएफ, 196 KB]   
 3. ३८/०३ पा.त.क्र.४ कळसंबर  [पीडीएफ, 174 KB]
 4. ६४/०६ पा.त.क्र.६ कळसंबर [पीडीएफ, 166 KB]
 5. ०७/०१ गा. त. ढेकणमोह [पीडीएफ, 187 KB]
 6. २०/२ पा.त क्र ३ बेलोरा [पीडीएफ, 214 KB]   
 7. १६/०६ पा त क्र ६ इमामपूर (चिंचखोरी)[पीडीएफ, 162 KB] 
 8. ३५/०२ पा त क्र २ इमामपूर [पीडीएफ, 169 KB] 
 9. २०/०६ पा त क्र ७ कळसंबर [पीडीएफ, 163 KB]
 10. ३२/०६ गा त क्र १ काठोडा [पीडीएफ, 196 KB]
 11. ०२/१२ गा त क्र १ मांडवखेल [पीडीएफ, 196 KB]  
 12.  १५/९९ गा त पिंपळवाडी (दुधमळा) [पीडीएफ, 156 KB]
 13. ०२/०६ गा त क्र २ पिंपळगाव मोची तहात पिंगळे तरफ बीड [पीडीएफ, 178 KB]    
 14. २१/०६ गा त क्र ४ पिंपळवाडी [पीडीएफ, 176 KB]
 15. ३९/०३ पा त क्र १ वरवटी [पीडीएफ, 176 KB]
 16. १६/०४ पा त क्र २ वायभटवाडी[पीडीएफ, 156 KB]   
 17. ३९/९६ पा त पिंपळगाव मोची मौ वायभटवाडी [पीडीएफ, 174 KB]     
 18. ०२/१३ गा त वायभटवाडी [पीडीएफ, 147 KB] 
अ. क्र  माहिती   डाऊनलोड
1 भुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २००३ नुसार अहमदनगर-बीड-परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग (संचिका क्र ४/१२)बाबतचा अंतिम निवडा डाऊनलोड [पीडीएफ, 261 KB] 
2 राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ चे (१९५६ चा कायदा ४८ ) कलम ३G अन्वये अंतिम झालेले निवाडे.   
3 अ.नगर -बीड -परळी वै .नवीन रेल्वे मार्ग राजपात्राची प्रत डाऊनलोड [पीडीएफ, 8 MB] 
4 प्रस्तावित गाव तलाव ,पाझर तलाव ता. आष्टी भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक ०९/११/२०१५ डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB] 
5 नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार सामाजिक परिणाम / व्यवस्थापन अभ्यासासाठी योजना तयार करणेसाठी जाहिरात डाऊनलोड [पीडीएफ, 10 MB]
6 वि.भु .अधिकारी कार्यालय जा.प्र.क्र (४) बीड मु.अंबाजोगाई / जमीन संपादन रेणापूर मध्यम प्रकल्प मौ.तळेगाव घाट अधिसूचना डाऊनलोड [पीडीएफ, 737 KB] 
7 भूसंपादन कायदा कलम १८ व २८ खालील (मागणी )सादर केलेली यादी डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]