बंद

भूसंपादन विभाग

अद्यावत दिनांक १४/०८/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 63 KB]. 
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  158 KB].  
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 51 KB].  
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 52 KB]. 
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 57 KB]. 
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 92 KB]. 
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 42 KB]. 
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 30 KB]. 
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 40 KB].  
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 30 KB]. 
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 29 KB].  
अद्यावत दिनांक २२/१२/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  5 MB]. 
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  7 MB]. 
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 4 MB].    
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 1 MB].     
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 738 KB].   
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 464 KB].
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 432 KB].   
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 473 KB].   
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 779 KB].    
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 84 KB].   
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 61 KB]. 
अद्यावत दिनांक १४/०७/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 446 KB].   
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  457 KB].      
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 65 KB].     
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 258 KB].   
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 249 KB].   
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 392 KB].   
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 111 KB].   
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 81 KB].   
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 271 KB].    
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 108 KB].   
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 73 KB]. 
अद्यावत दिनांक १७/०८/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 1 MB].  
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  914 KB].   
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 170 KB].   
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 139 KB]. 
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 119 KB].  
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 205 KB].  
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 205 KB].  
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 75 KB].  
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 117 KB]. 
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 81 KB].  
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 85 KB]. 
अद्यावत दिनांक १७/०८/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 75 KB].   
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 164 KB].    
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 73 KB].    
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 58 KB].   
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 51 KB].   
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 57 KB].   
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 45 KB].   
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 35 KB].   
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 72 KB].    
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 27 KB].   
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 25 KB]. 
अद्यावत दिनांक १८/१२/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे. [पी.डी.एफ 151 KB] 
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 95 KB]. 
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती. [पी.डी.एफ 301 KB] 
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 68 KB]. 
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 66 KB]. 
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 91 KB]. 
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 94 KB]. 
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ  38 KB]. 
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 121 KB].  
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 37 KB]. 
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 38 KB].  
अद्यावत दिनांक २१/१२/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 41 KB].   
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  61 KB]. 
 3. विवरणपत्र-२  कलम १८ खालील प्रकरणा मध्ये मा. न्यायालयाने त्रुटी काढून परत केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 67 KB].  
 4. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 57 KB].  
 5. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 41 KB].  
 6. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 38 KB].   
 7. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 37 KB].   
 8. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 24 KB]. 
 9. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 42 KB]. 
 10. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 30KB].  
 11. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 84 KB].  
अद्यावत दिनांक १७/१२/२०२०
 1. विवरणपत्र-१ (अ)  कलम १८ खालील (रोहयो व्यतरिक्त ईतर) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ 218 KB].   
 2. विवरणपत्र-१ (ब)  कलम १८ खालील (रोहयो अंतर्गत प्रकरणे) त्रुटी पूर्तता होऊन मा. न्यायालयाने दाखल करून घेऊन दावा सुरु केलेली प्रकरणे [पी.डी.एफ  183 KB]. 
 3. विवरणपत्र-३  कलम २८ (अ) खालील प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 57 KB].  
 4. विवरणपत्र-४ खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटी द्वारे अद्याप पर्यन्त प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 60 KB].  
 5. विवरणपत्र-५ कलम ६४ खालील प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 51 KB].  
 6. विवरणपत्र-६ संपादित संघाकडे निधी मागणी करूनही अद्याप निधी अप्राप्त प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 48 KB].
 7. विवरणपत्र-७ ज्या प्रयोजनासाठी निवाडा घोषित केलेला आहे परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही अश्या प्रकरणाची माहिती [पी.डी.एफ 30KB]. 
 8. विवरणपत्र-८ भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार कारवाई करावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 68 KB].  
 9. विवरणपत्र-९ भूसंपादन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे ठिकाणी जाऊन फोटो (सेल्फी) काढावयाच्या प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 75 KB].   
 10. विवरणपत्र-१० व्यपगत प्रकरणांची माहिती [पी.डी.एफ 30 KB].

               अ.क्र.       सं.क्र.                                             प्रकरणाचे नांव                                                                                         कलम                                                                    शेरा                 

                   1 10/2 गाव तलाव वडझरी (विकास वस्ती ) ता.पाटोदा जी.बीड 11   

  अ.क्र.       सं.क्र.                                          प्रकरणाचे नांव                                                                                         कलम
   १              २                                                      ३                                                                                                          ४
   १            ९७/९७                                गाव तलाव क्रमांक -१ मौजे-रोहतवाडी ता.पाटोदा जि.बीड                             कलम -११
   २           ३३/०५                                 पाझर तलाव क्रमांक -१ मौजे-भूरेवाडी ता.पाटोदा जि.बीड                              कलम -११
   ३            ४७/०६                               गाव तलाव क्रमांक -१ मौजे-खाडेवाडी ता.पाटोदा जि.बीड                              कलम -११

 

        अ.क्र.        सं.क्र.                                      प्रकरणाचे नांव                                                                                         कलम             शेरा
            १           ३५/०५                            पाझर तलाव क्रमांक -२ मौजे-बेनसुर ता.पाटोदा जि.बीड                             कलम -१९ (१)
            २           २४/१९                            पाझर तलाव क्रमांक -१ मौजे-उंबरविहिरा ता.पाटोदा जि.बीड                      कलम -१९ (१)

 

           अ.क्र.       सं.क्र.                                            प्रकरणाचे नांव                                                                                      कलम                
              १           85/05                                     गाव तलाव क्रमांक -३ मौजे-पाटोदा ता.पाटोदा जि.बीड                                  11 

            अ.क्र.      सं.क्र.                                            प्रकरणाचे नांव                                                                                     कलम
               १              २                                                        ३                                                                                                   ४
               १            ९८/२००६                  गाव तलाव क्रमांक -९ मौजे-चिंचोली ता.पाटोदा जि.बीड                                    कलम -११ 

         अ.क्र.           सं.क्र.                                                              प्रकल्पाचे नाव                                                                   कलम
          १                 ४०/०५               गाव तलाव क्रमांक ०१ नवाबवाडी / हनुमंतवाडी ता.अंबाजोगाई जि.बीड                         कलम -११
         २                 २७/९६               गाव तलाव क्रमांक ०१ कुरणवाडी ता.अंबाजोगाई जि.बीड                                               कलम -११
         ३                 २०/०७               पाझर तलाव क्रमांक -९ मौजे-केंद्रेवाडी ता.अंबाजोगाई जि.बीड                                        कलम -११
        ४                 १७/०७               गाव तलाव क्रमांक ०१ मौजे साळूंकवाडी ता.अंबाजोगाई जि.बीड                                       कलम -११
        ०५               १९/०५               गाव तलाव क्रमांक ०१ मौजे-सोमनवाडी ता.अंबाजोगाई जि.बीड                                        कलम -११
        ०६               २९/०५               पाझर तलाव क्रमांक -६ मौजे-कुसळवाडी ता.अंबाजोगाई जि.बीड                                    कलम -११
        ०७               २३/९९               गाव तलाव मौजे-राक्षसवाडी ता.अंबाजोगाई जि.बीड                                                         कलम -११
        ०८               १४/०४               पाझर तलाव क्रमांक -०३ मौजे-राजेवाडी ता.अंबाजोगाई जि.बीड                                        कलम -११
        ०९               २०/०६               पाझर तलाव क्रमांक -११ मौजे -चिंचखंडी ता.अंबाजोगाई जि.बीड                                       कलम -११
        १०               ३९/०४               पाझर तलाव क्रमांक -३ मौजे-चिंचखंडी ता.अंबाजोगाई जि.बीड                                           कलम -११

        अ.क्र.                   सं.क्र.                              प्रकरणाचे नांव                                                                                          कलम
          १                         १२/०३                          गाव तलाव मंगेवाडी ता.पाटोदा जि.बीड                                                  कलम -१९ (१)
          २                        ३८/०५                         पाझर तलाव क्रमांक -७ मौजे-सौताडा ता.पाटोदा जि.बीड                       कलम -१९ (१)
          ३                        १८९/०५                       पाझर तलाव क्रमांक -८ मौजे-सौताडा ता.पाटोदा जि.बीड                       कलम -१९ (१)
          ४                        ७२/०६                        पाझर तलाव क्रमांक -१३ मौजे-सौताडा ता.पाटोदा जि.बीड                      कलम -१९ (१)
          ५                         ८८/०६                        गाव तलाव क्रमांक -६ मौजे-वाघीरा ता.पाटोदा जि.बीड                            कलम -११

         अ.क्र.                  सं.क्र.                         प्रकरणाचे नांव                                                                             कलम                              
            १                         २                                  ३                                                                                              ४                                   
            १                       ००४/२००४            पाझर तलाव क्रमांक -६ मौजे-सौताडा ता.पाटोदा जि.बीड               कलम -११
            २                      १०७/२००५             पाझर तलाव क्रमांक -३ मौजे-भायाळा ता.पाटोदा जि.बीड               कलम -१९
            ३                      ०३२/२००६              गाव तलाव क्रमांक -४ मौजे-उंबरविहिरा ता.पाटोदा जि.बीड             कलम -१९

            अ.क्र.                सं.क्र.                     प्रकरणाचे नांव                                                                               कलम
              १                      ३८/२००५              पाझर तलाव क्रमांक -७ मौजे-सौताडा  ता.पाटोदा जि.बीड                कलम -११
              २                      १२३/२००५            पाझर तलाव क्रमांक -६ मौजे-नायगाव ता.पाटोदा जि.बीड               कलम -१९
              ३                      १८९/२००५            पाझर तलाव क्रमांक -८ मौजे-सौताडा ता.पाटोदा जि.बीड                कलम -११
              ४                      ६६/२००६             पाझर तलाव क्रमांक -२ मौजे-चिंचोली ता.पाटोदा जि.बीड                 कलम -११

           अ.क्र.             सं.क्र.                                                     प्रकरणाचे नाव
              1.             06/2018                         जमीन संपादन गाव तलाव क्र ०१उमरद (जा) ता.जि.बीड
              2.             12/2018                         जमीन संपादन गाव तलाव धनगरवाडी ता.जि.बीड
              3.             08/2006                       जमीन संपादन पाझर तलाव कोळवाडी ता.जि.बीड
              4.             35/2005                        जमीन संपादन पाझर तलाव क्र ३ भवानवाडी ता.जि.बीड
              5.             07/2011                         जमीन संपादन नाथापूर कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा ता.जि.बीड

        अ.क्र.           सं.क्र.                                                                                        प्रकरणाचे नाव
           1.           10/2018                          जमीन संपादन अहमदनगर बीड परळी वै नवीन रेल्वे मार्ग अतिरिक्त जाटनांदूर -4 ता शिरूर कासार जि.बीड.

            अ.क्र.         सं.क्र.                                    प्रकरणाचे नांव                                                       कलम                       शेरा
                १              २                                                 ३                                                                   ४                             ५
               ०१          २७/०२                 गाव तलाव क्र.4,ढाळेवाडी ता.पाटोदा जि.बीड                             ११

           अ.क्र.      सं.क्र.            प्रकरणाचे नांव                                                                                     कलम
           1            02/2022      पाझर तलाव क्र.01 साळेगाव ता.केज जि.बीड                                 कलम ११ (१)
          2            03/2022      पाझर तलाव क्र.02 साळेगाव ता.केज जि.बीड                                  कलम ११ (१)
          3            04/2022      पाझर तलाव क्र.02 साळेगाव(अति) ता.केज जि.बीड                        कलम ११ (१)
         4             05/2022      गाव तलाव क्र.02 गौरवाडी ता.केज जि.बीड                                     कलम ११ (१)
         5             01/2021       पाझर तलाव क्र.06 नागझरी ता.केज जि.बीड                                   कलम १९ (१)
         6             04/2021      पाझर तलाव क्र.11 जिवाचीवाडी ता.केज जि.बीड                              कलम १९ (१)
         7             05/2021       पाझर तलाव क्र.01 हरगरवाडी ता.केज जि. बीड                               कलम १९ (१)
         8            06/2021        पाझर तलाव क्र.07 नागझरी ता.केज जि. बीड                                   कलम १९ (१)

           अ.क्र.           सं.क्र.                                    प्रकरणाचे नांव                                                     कलम                     शेरा
             1                   2                                                3                                                                  ४                          5
            01              37/03             अप्रोच रोड बेडूकवाडी ते कालवा (दासखेड) ता.पाटोदा                        
            02             32/05              पाझर तलाव क्र.7, मौजे दासखेड ता.पाटोदा                                         
            03             92/05              पाझर तलाव क्र.4,मौजे चुंबळी ता.पाटोदा                                             
            04             94/05              पाझर तलाव क्र.3,मौजे चुंबळी ता.पाटोदा                                             
            05             99/06              पाझर तलाव क्र.1,मौजे डोंगरकिन्ही ता.पाटोदा                                      

 

       पा.त क्र.4 मौजे मिसळवाडी, गा.त.क्र.4 मौजे उंबरविहिरा, पा. त. क्र. 13 मौजे सौताडा, गा.त.क्र.1 मौजे वाघाचा वाडा,गा.त.क्र.13 मौजे चिंचोली         तालुका पाटोदा.

      अ.क्र.         सं.क्र.            प्रयोजन व गावाचे नाव
      1                 03/2022    पाझर तलाव क्र. 13 मौजे नंदागौळ ता. परळी वै, जि.बीड
      2                05/2022    पाझर तलाव क्र 7 मौजे खोडवा सावरगाव ता. परळी जि बीड
      3                20/2022    पाझर तलाव क्र 01 मौजे मोहा घोरपडदरा ता. परळी जि बीड
      4                26/2022    पाझर तलाव क्र 05 मौजे वानटाकळी ता. परळी जि बीड
      5               23/2022    पाझर तलाव क्र 2 मौजे लोणारवाडी ता. परळी जि बीड
      6               22/2022    पाझर तलाव क्र 02 मौजे लोणारवाडी (अति )ता.परळी जि बीड
      7               03/2022    पाझर तलाव क्र 02 मौजे मोहा इनामदरा ता.परळी जि बीड
      8               13/2022    गाव तलाव मौजे शंकर पार्वती नगर ता परळी जि बीड
      9               15/2022    पाझर तलाव क्र 03 मौजे दौनापूर ता परळी जि बीड
      10             12/2022    पाझर तलाव क्र 06 मौजे दौनापूर ता परळी जि बीड
      11              08/2022    गाव तलाव क्र 08 अति मौजे धर्मापुरी ता परळी जि बीड
      12             25/2022     गाव तलाव क्र 02 मौजे नंदागौळ ता परळी जि बीड
      13             26/2022     पाझर तलाव क्र 02 मौजे देव्हडा ता परळी जि बीड
      14              24/2022    पाझर तलाव क्र 02 मौजे वाघाळा ता परळी जि बीड
      15              10/2022     पाझर तलाव क्र 02 अति मौजे भोजनकवाडी ता परळी जि बीड
      16              06/2022     गाव तलाव क्र.14 मौजे नंदागौळ ता परळी जि बीड
      17              03/2022     गाव तलाव क्र 02 मौजे .कावल्याचीवाडी ता परळी जि बीड
      18              14/2022     पाझर तलाव क्र 04 दौनापूर ता परळी वै जि बीड
      19               11/2022    पाझर तलाव क्र. 05 दौनापूर ता परळी वै जि बीड

    अ.क्र.    सं.क्र.        प्रयोजन व गावाचे नाव
     1         02/2022   गाव तलाव क्र 01 मौजे तडोळी ता. परळी जि. बीड
     2        03/2021    पाझर तलाव क्र 06 मोजे खोडवा सावरगाव ता. परळी जि. बीड
     3        04/2021    पाझर तलाव क्र 08 मौजे करेवाडी (गडदेवाडी) ता. परळी जि. बीड
     4        05/2021    पाझर तलाव क्र 03 काळीमाती मौजे खोडवा सावरगाव ता. परळी जि. बीड
     5        03/2022    पाझर तलाव क्र 13 मौजे नंदागोळ ता.परळी जि. बीड
     6        04/2022    साठवण तलाव मौजे दौडवाडी ता. परळी जि.बीड

         अ.क्र.    सं.क्र.    प्रकरणाचे नांव    कलम
         01       35/05    पाझर तलाव क्र.2, मौजे बेनसुर ता.पाटोदा कलम 11
         02      70/06     गाव तलाव क्र.12, मौजे सौताडा ता.पाटोदा कलम 11
        03       53/07     गाव तलाव क्र.6, मौजे सावरगाव ता.पाटोदा कलम 11
        04       24/19      पाझर तलाव क्र.1,मौजे उंबरविहीरा ता.पाटोदा कलम 11

अ.क्र.               सं.क्र          प्रकरणाचे नांव
01         129/97        पा.त.कठाळयाची वाडी तहत कारेगाव (काळया मातीसाठी ) ता. पाटोदा कलम 19
02         02/02        गाव तलाव क्र.4, मौजे कुसळंब ता. पाटोदा कलम 19
03         07/02        गाव तलाव क्र. 9, मौजे करंजवण ता.पाटोदा कलम 19
04        12/03         गाव तलाव मंगेवाडी ता.पाटोदा कलम 11
05         27/05        गाव तलाव क्र. 3, मौजे काकडहिरा ता. पाटोदा कलम 19
06        65/05         पाझर तलाव क्र. 4, मौजे सावरगावघाट ता. पाटोदा कलम 19
07        107/05       पाझर तलाव क्र.3.मौजे भायाळा ता.पाटोदा कलम 11
08       108/06       गाव तलाव क्र.7,मौजे नाळवंडी ता. पाटोदा कलम 19
09       109/06       गांव तलाव क्र.7, मौजे तांबाराजुरी ता.पाटोदा कलम 19
10       19/07         पाझर तलाव क्र.3, मौजे पिंपळवंडी ता.पाटोदा कलम 19
11        28/07        पाझर तलाव क्र.3,मौजे उंबरविहीरा ता.पाटोदा कलम 19
12        48/07       पाझर तलाव क्र.5,मौजे कोतन ता.पाटोदा कलम 19
13        84/07       गाव तलाव क्र.2,मौजे महेंद्रवाडी ता.पाटोदा कलम 19
14       10/08        पाझर तलाव क्र.3, मौजे कठाळयाची वाडी ता.पाटोदा कलम 19
15       01/09        ल.सिं.तलावाचा मुख्य कालवा मौजे कुसळंब ता.पाटोदा कलम 19

 

संचिका क्र.                                प्रकरणाचे नाव
६०/२००५ गाव तलाव क्र. ७ मौजे जांब ता. शिरूर का. जि. बीड
१२/२००२ गाव तलाव क्र. २ मौजे भानकवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
५६/२००६ गाव तलाव क्र. ३ मौजे धनगरवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
६७/१९९६ पाझर तलाव क्र. २ मौजे भानकवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
३१/२००६ गाव तलाव क्र. ८ सांगळवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
४५/२००८ पाझर तलाव क्र. ४ मलकाचीवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
५७/२००६ गाव तलाव क्र. ३ मौजे मलकाचीवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
१२०/२००५ गाव तलाव क्र. ५ मौजे जांब ता. शिरूर का. जि. बीड
६२/२००६ गाव तलाव क्र. ६ मौजे सांगळवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
२५/२००७ गाव तलाव क्र. ६ मौजे हाटकरवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
०४/२००८ गाव तलाव क्र. ४ मौजे घाटसावळी ता. जि. बीड
०९/२०१२ गाव तलाव क्र. २ (अति) पाली हिराखोरी ता. जि. बीड
१०/२००७ गाव तलाव क्र. ५ मौजे मांडवखेल ता. जि. बीड
०४/२०११ वडगांव-भंडारवाडी साठवण तलावाच्‍या धरण रेषेवर जाण्‍यासाठी पोहोच रस्‍ता मौजे वडगांव ता. जि. बीड
१८/२००८ पाझर तलाव मौजे नेकनूर (नागझरी नाला) ता. जि. बीड
०६/२००६ पाझर तलाव क्र. २ मौजे वरवटी ता. जि. बीड
०९/२००८ पाझर तलाव क्र. २ मौजे मांडवखेल ता. जि. बीड
०४/२०१६ पाझर तलाव क्र. ८ मौजे बोरफडी ता. जि. बीड
०६/२००१ पाझर तलाव मौजे पिंपळवाडी (भाळवणी) ता. जि. बीड
०६/२०१२ पाझर तलाव क्र. २ मौजे गवारी ता. जि. बीड
२२/१९९५ पाझर तलाव क्र. १ मौजे कारेगव्‍हाण (अति) ता. जि. बीड
०१/२००१ पाझर तलाव क्र. १ मौजे पाटोदा बेलखंडी ता. जि. बीड
३०/२००३ पाझर तलाव क्र. २ बाळापूर ता. जि. बीड
१०/१९९६ पाझर तलाव बेलखंडी पाटोदा ता. जि. बीड
२६/१९९७ पाझर तलाव क्र. २ काकडहिरा ता. जि. बीड
०४/२०१९ पाझर तलाव क्र. ०१ मौजे टाकळसिंग (अति) ता. आष्‍टी जि. बीड
१७/२०१९ गाव तलाव क्र. ४ मौजे मातकुळी ता. आष्‍टी जि. बीड
०५/२०१९ पाझर तलाव क्र. १५ मौजे टाकळसिंग (अति) ता. आष्‍टी जि. बीड

संचिका क्र.                             प्रकरणाचे नाव
०१/२००९ पाझर तलाव क्र. ५ मौजे कारेगव्‍हाण ता. जि. बीड
०८/२०१२ पाझर तलाव क्र. ४ मौजे सफेपूर/ नेकनूर ता. जि. बीड
०३/२०१६ अहमदनगर-बीड-परळी वै. रेल्‍वे मार्ग मौजे वडवणी ता. वडवणी जि. बीड
०५/२००७ पाझर तलाव क्र. ६ मौजे कुटेवाडी ता. जि. बीड
२३/२००३ साठवण तलाव वडगांव / भंडारवाडी सांडव्‍यासाठी अतिरिक्‍त मौजे कारेगव्‍हाण ता. जि. बीड
३/२०१९ साठवण तलाव मौजे निमगांव चोभा बुडीत क्षेत्रातील वळण रस्‍ता ता. आष्‍टी जि. बीड
१७/२००४ गाव तलाव क्र. ४ मौजे जांब ता. शिरूर का. जि. बीड
०४/२००१ गाव तलाव तागडगांव ता. शिरूर का. जि. बीड
१२/२००३ पाझर तलाव क्र. २ पाटोदा बेलखंडी ता. जि. बीड
१२/१९९९ पाझर तलाव (शिंगरीनला) मौज ता. जि. बीड
३०/२००७ गाव तलाव सानपवाडी अतिरिक्‍त ता. जि. बीड
०९/२००७ गाव तलाव क्र. ८ मौजे बोरफडी (आसरा ओढा) ता. जि. बीड
२/२०१९ साठवण तलाव मौजे निमगांव चोभा डावा उजवा कालवा ता. आष्‍टी जि. बीड
२४/२००८ गाव तलाव क्र. ८ मौजे रायमोहा ता. शिरूर का. जि. बीड
०६/२०१२ गाव तलाव क्र. १ धरगरवाडी ता. शिरूर का. जि. बीड
०८/१९९७ गाव तलाव भवानवाडी ता. जि. बीड

 

 

अ. क्र  माहिती   डाऊनलोड
1 सोबतच्या यादी प्रमाणे एकूण तेरा भूसंपादन प्रकरणात भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ नुसार एकूण तेरा अधिसूचना (संकेतस्थळा वर प्रसिद्धी दि.१२/०९/२०१८) डाऊनलोड[पीडीएफ,  5 MB]
2 भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ अन्वये अधिसूचना पा.त. ३ भाळवणी व पा . त. ५ नांदूर (अति) ता . आष्टी (संकेतस्थळा वर प्रसिद्धी दि.१५/०५/२०१८) डाऊनलोड[पीडीएफ, 33 KB]
3 नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९ (१) खालील अधिसूचना (संकेतस्थळा वर प्रसिद्धी दि.०९/०५/२०१७) डाऊनलोड [पीडीएफ, 58 KB] 
4 पाझर तलाव क्र.०१ मौजे टाकळसिंग तालुका आष्टी जिल्हा बीड येथील राजपत्रची प्रत(प्रसिद्धी दि.०३/०२/२०१७ ) डाऊनलोड  [पीडीएफ, 2 MB] 
5 नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १९(१) खालील अधिसूचना जिल्हाधिकारी बीड यांचे कार्यालय (प्रसिद्धी दि.०७/०१/२०१७ ) डाऊनलोड [पीडीएफ, 6 MB]   
 1. १२/०६ पाझर तलाव क्र.५ कळसंबर12_06 [पीडीएफ, 185 KB]   
 2. २०/९९ पा.त.कळसंबर [पीडीएफ, 196 KB]   
 3. ३८/०३ पा.त.क्र.४ कळसंबर  [पीडीएफ, 174 KB]
 4. ६४/०६ पा.त.क्र.६ कळसंबर [पीडीएफ, 166 KB]
 5. ०७/०१ गा. त. ढेकणमोह [पीडीएफ, 187 KB]
 6. २०/२ पा.त क्र ३ बेलोरा [पीडीएफ, 214 KB]   
 7. १६/०६ पा त क्र ६ इमामपूर (चिंचखोरी)[पीडीएफ, 162 KB] 
 8. ३५/०२ पा त क्र २ इमामपूर [पीडीएफ, 169 KB] 
 9. २०/०६ पा त क्र ७ कळसंबर [पीडीएफ, 163 KB]
 10. ३२/०६ गा त क्र १ काठोडा [पीडीएफ, 196 KB]
 11. ०२/१२ गा त क्र १ मांडवखेल [पीडीएफ, 196 KB]  
 12.  १५/९९ गा त पिंपळवाडी (दुधमळा) [पीडीएफ, 156 KB]
 13. ०२/०६ गा त क्र २ पिंपळगाव मोची तहात पिंगळे तरफ बीड [पीडीएफ, 178 KB]    
 14. २१/०६ गा त क्र ४ पिंपळवाडी [पीडीएफ, 176 KB]
 15. ३९/०३ पा त क्र १ वरवटी [पीडीएफ, 176 KB]
 16. १६/०४ पा त क्र २ वायभटवाडी[पीडीएफ, 156 KB]   
 17. ३९/९६ पा त पिंपळगाव मोची मौ वायभटवाडी [पीडीएफ, 174 KB]     
 18. ०२/१३ गा त वायभटवाडी [पीडीएफ, 147 KB] 
अ. क्र  माहिती   डाऊनलोड
1 भुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २००३ नुसार अहमदनगर-बीड-परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग (संचिका क्र ४/१२)बाबतचा अंतिम निवडा डाऊनलोड [पीडीएफ, 261 KB] 
2 अ.नगर -बीड -परळी वै .नवीन रेल्वे मार्ग राजपात्राची प्रत डाऊनलोड [पीडीएफ, 8 MB] 
3 प्रस्तावित गाव तलाव ,पाझर तलाव ता. आष्टी भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक ०९/११/२०१५ डाऊनलोड [पीडीएफ, 4 MB] 
4 नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार सामाजिक परिणाम / व्यवस्थापन अभ्यासासाठी योजना तयार करणेसाठी जाहिरात डाऊनलोड [पीडीएफ, 10 MB]
5 वि.भु .अधिकारी कार्यालय जा.प्र.क्र (४) बीड मु.अंबाजोगाई / जमीन संपादन रेणापूर मध्यम प्रकल्प मौ.तळेगाव घाट अधिसूचना डाऊनलोड [पीडीएफ, 737 KB] 
6 भूसंपादन कायदा कलम १८ व २८ खालील (मागणी )सादर केलेली यादी डाऊनलोड [पीडीएफ, 2 MB]