बंद

जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय

अ.क्र विषय  दिनांक  इतिवृतांत   
सातवी आर्थिक गणना २०१९-२० च्या बैठकीचे इतिवृत २९/१०/२०२० डाउनलोड