बंद

कृषि विभाग 

अ.क्र विषय  दिनांक  इतिवृतांत   
मा. श्री. दादाजी भुसे, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षते खाली खरीप निविष्ठा व वितरण या बाबत झालेल्या आढावा बैठकीचे इतिवृत्त 22/06/2020 इतिवृत्त डाऊनलोड