बंद

बीड जिल्हा संक्षिप्त

एकूण उपविभाग 5  

एकूण तालुके 11

 अ.क्र उपविभाग तालुका 
 1 बीड बीड [पीडीएफ, 463 KB],    गेवराई   [पीडीएफ, 463 KB]
 2 माजलगाव माजलगाव [पीडीएफ, 463 KB] ,   धारूर [पीडीएफ, 463 KB] ,     वडवणी [पीडीएफ, 461 KB]
परळी परळी [पीडीएफ, 463 KB]
पाटोदा पाटोदा[पीडीएफ, 461 KB],      आष्टी [पीडीएफ, 463 KB] ,    शिरूर (कासार)[पीडीएफ, 461 KB]
अंबाजोगाई  अंबाजोगाई [पीडीएफ, 463 KB],      केज [पीडीएफ, 463 KB]

वरील माहिती जनगणना माहिती 2011 च्या आधारे जनगणना व यूनिसेफच्या संचालनालयाद्वारे घेतली जाते .अधिक माहिती साठी जनगणना संचालनाल या वेबसाइटला भेट द्या.