बंद

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017- सहभागी शेतकऱ्यांची यादी

अनु.क्र. तालुक्याचे नाव  यादी 
1 बीड  डाऊनलोड(पीडीएफ , 5 एमबी)  
2 अंबाजोगाई 

डाऊनलोड(पीडीएफ ,4 .70 एमबी)

3 आष्टी  डाऊनलोड(पीडीएफ , 2.87 एमबी)   
4 धारूर  डाऊनलोड(पीडीएफ 3.2 एमबी)
5 गेवराई डाऊनलोड(पीडीएफ, 6.2 एमबी)
6 केज  डाऊनलोड (पीडीएफ,5 एमबी)
7 माजलगाव डाऊनलोड(पीडीएफ ,5 एमबी)  
8 परळी  डाऊनलोड(पीडीएफ ,6 एमबी)
9 पाटोदा  डाऊनलोड(पीडीएफ ,2 एमबी) 
10 शिरूर कासार  डाऊनलोड(पीडीएफ ,3 एमबी)  
11 वडवणी  डाऊनलोड(पीडीएफ ,4 एमबी)