आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार

हेल्पलाईन नंबर : 011-1078

महाराष्ट्र राज्य

नियंत्रण कक्ष –

दूरध्वनी 022-22027990,

फॅक्स: 022-22026712

जिल्हा बीड, महाराष्ट्र

नियंत्रण कक्ष –

टोल फ्री – 1077

दूरध्वनी : 02442-222604