बंद

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत दि. ०७-१२-२०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे मुलाखतीबाबत शुद्धीपत्रक.

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत दि. ०७-१२-२०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे मुलाखतीबाबत शुद्धीपत्रक.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत दि. ०७-१२-२०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे मुलाखतीबाबत शुद्धीपत्रक.

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अंतर्गत दि. ०७-१२-२०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे मुलाखतीबाबत शुद्धीपत्रक.

08/12/2020 11/12/2020 पहा (72 KB)