बंद

सन २०२० साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेबाबत.

सन २०२० साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०२० साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेबाबत.

सन २०२० साठी ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी टँकरद्वारे पुरवठा करणेसाठी खाजगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणेबाबत.

02/03/2020 23/03/2020 पहा (3 MB)