बंद

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-२०२२ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी फेर – ई – निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत.

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-२०२२ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी फेर – ई – निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-२०२२ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी फेर – ई – निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत.

बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-२०२२ या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी फेर – ई – निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत.

08/03/2022 30/04/2022 पहा (9 MB)