बंद

पाटोदा नगरपंचायत सार्वत्रीक निवडणूक २०२१ ची प्रारूप यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. (प्रसिद्धी दि.१७/०२/२०२१)

पाटोदा नगरपंचायत सार्वत्रीक निवडणूक २०२१ ची प्रारूप यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. (प्रसिद्धी दि.१७/०२/२०२१)

अनू क्र प्रभाग क्र. 

1

प्रभाग क्र 1 ते 10 (पी.डी.एफ 8 MB)  
2 प्रभाग क्र 11 ते 17  (पी.डी.एफ 6 MB)