बंद

नगर पंचायत विभाग

नगर पंचायत वडवणी सार्वत्रीक निवडणूक ची प्रभाग निहाय अंतिम मतदार यादी (प्रसिद्धी दि.२९/११/२०२१)

अनु.क्र प्रभाग क्र.. 
प्रभाग क्र.  १ (पी.डी.एफ 6 MB) 
प्रभाग क्र.  २ (पी.डी.एफ 1 MB) 
प्रभाग क्र.  ३ (पी.डी.एफ 2 MB) 
प्रभाग क्र.  ४ (पी.डी.एफ 1 MB) 
प्रभाग क्र.  ५ (पी.डी.एफ 1 MB) 
प्रभाग क्र.  ६ (पी.डी.एफ 2 MB) 
प्रभाग क्र.  ७ (पी.डी.एफ 2 MB) 
प्रभाग क्र.  ८ (पी.डी.एफ 2 MB) 
प्रभाग क्र.  ९ (पी.डी.एफ 2 MB) 
१० प्रभाग क्र.  १० (पी.डी.एफ 2 MB) 
११ प्रभाग क्र.  ११ (पी.डी.एफ 2 MB) 
१२ प्रभाग क्र.  १२ (पी.डी.एफ 2 MB) 
१३ प्रभाग क्र.  १३ (पी.डी.एफ 2 MB) 
१४ प्रभाग क्र.  १४ (पी.डी.एफ 2 MB) 
१५ प्रभाग क्र.  १५ (पी.डी.एफ 1 MB) 
१६ प्रभाग क्र.  १६ (पी.डी.एफ 1 MB) 
१७ प्रभाग क्र.  १७ (पी.डी.एफ 2 MB)
१८ प्रभाग क्र. ९९९ (पी.डी.एफ 15 KB)

सार्वत्रीक निवडणूक २०२१ नगर पंचायत आष्टी अंतिम प्रभाग निहाय मतदार यादी. (प्रसिद्धी दि.२९/११/२०२१)

अ.क्र प्रभाग क्रमांक

प्रभाग क्र १ (पी.डी.एफ 4 MB)
प्रभाग क्र २ (पी.डी.एफ 4 MB)
प्रभाग क्र ३ (पी.डी.एफ 3 MB)
प्रभाग क्र ४ (पी.डी.एफ 5 MB)
प्रभाग क्र ५ (पी.डी.एफ 3 MB)
प्रभाग क्र ६ (पी.डी.एफ 3 MB)
प्रभाग क्र ७ (पी.डी.एफ 3 MB)
प्रभाग क्र ८ (पी.डी.एफ 3 MB)
प्रभाग क्र ९ (पी.डी.एफ 3 MB)
१० प्रभाग क्र १० (पी.डी.एफ 4 MB)
११ प्रभाग क्र ११ (पी.डी.एफ 4 MB)
१२ प्रभाग क्र १२ (पी.डी.एफ 4 MB)
१३ प्रभाग क्र १३ (पी.डी.एफ 3 MB)
१४ प्रभाग क्र १४ (पी.डी.एफ 3 MB)
१५ प्रभाग क्र १५ (पी.डी.एफ 3 MB)
१६ प्रभाग क्र १६ (पी.डी.एफ 3 MB)
१७ प्रभाग क्र १७ (पी.डी.एफ 3 MB)

नगरपंचायत केज, आष्टी, पाटोदा, वडवणी, शिरूर कासार अनुसूची ७ ब व परिशिष्ट २ (प्रसिध्दी दिनांक २३/११/२०२१).

अ.क्र नगरपंचायत अनुसूची व परिशिष्ट 
१.  केज अनुसूची ७ ब व परिशिष्ट २ (पी.डी.एफ. – 4 MB)
२.  आष्टी अनुसूची ७ ब व परिशिष्ट २ (पी.डी.एफ. – 4 MB)
३.  पाटोदा अनुसूची ७ ब व परिशिष्ट २ (पी.डी.एफ. – 3 MB)
४.  वडवणी अनुसूची ७ ब व परिशिष्ट २ (पी.डी.एफ. – 4 MB)
५.  शिरूर कासार अनुसूची ७ ब व परिशिष्ट २ (पी.डी.एफ. – 3 MB)

नगरपंचायत केज, आष्टी, पाटोदा, वडवणी, शिरूर कासार अनुसूची ६ ब (प्रसिध्दी दिनांक १५/११/२०२१).

अ.क्र नगरपंचायत अनुसूची ६ ब
१.  केज अनुसूची ६ ब    (पी.डी.एफ.-१.७३ MB) 
२.  आष्टी अनुसूची ६ ब   (पी.डी.एफ.- २.४४ MB) 
३.  पाटोदा अनुसूची ६ ब   (पी.डी.एफ.- १.७७ MB) 
४.  वडवणी अनुसूची ६ ब    (पी.डी.एफ.- १.३६ MB) 
५.  शिरूर कासार अनुसूची ६ ब  (पी.डी.एफ.- १.७९ MB) 

नगर पंचायत केज,आष्टी,पाटोदा,वडवणी व शिरूर कासार ना.मा.प्र  व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण महिलासाठी आरक्षण व सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम २०२१.(प्रसिध्दी दिनांक १३/११/२०२१) (पी.डी.एफ.- 833KB) 

बीड नगर परिषद प्रभाग क्र.१५ जागा-अ पोट निवडणूक साठी होणाऱ्या मतदाना करिता तयार केलेली प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.(प्रसिद्धी दि.१५/०२/२०२१)

नगर पंचायत आष्टी,वडवणी,पाटोदा आणि शिरूर कासार सार्वत्रिक निवडणूक – २०२० अंतिम प्रभाग रचना परिशिष्ट – ७ अ व ७ ब

अ.क्र नगरपंचायत
१.  आष्टी (पी.डी.एफ – 2 MB ) 
२.  वडवणी (पी.डी.एफ – 3 MB ) 
३.  पाटोदा (पी.डी.एफ – 2 MB ) 
४.  शिरूर कासार (पी.डी.एफ – 2 MB ) 

नगर पंचायत आष्टी,पाटोदा, शिरूर कासार,वडवणी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना,आरक्षण सोडतीचा अंशत: सुधारित कार्यक्रम २०२०.(प्रसिध्दी दिनांक १८/११/२०२०) (पी.डी.एफ.-223 KB)

बीड जिल्हा वडवणी,शिरूर कासार,आष्टी,पाटोदा निवडणूक प्रारूप प्रभाग आरक्षण परिशिष्ट – 6 ब व अनुसूची – 6 ब.(प्रसिध्दी दिनांक १८/११/२०२०)

अ.क्र नगरपंचायत
१.  वडवणी (पी.डी.एफ.-1 MB)
२.  शिरूर कासार (पी.डी.एफ.-1 MB)
३.  आष्टी (पी.डी.एफ.-2 MB)
४.  पाटोदा (पी.डी.एफ.-1 MB)

प्रभागरचना आरक्षण सोडतीची नोटिस आष्टी, शिरूर कासार, वडवणी, पाटोदा नगर पंचायत.  (प्रसिध्दी दिनांक ०३/११/२०२०)