खरीप हंगाम-२०१७ कापूस बोंडअळी अनुदान वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी (पहिला हफ्ता व दुसरा हफ्ता )

अनु.क्र तालुक्याचे नाव  पहिला हफ्ता दुसरा हफ्ता
1 गेवराई डाऊनलोड [पीडीएफ , 8 MB]  
2 केज  डाऊनलोड [पीडीएफ , 5 MB ]  
3 अंबाजोगाई डाऊनलोड [पीडीएफ, 2.34 MB]     
4 आष्टी  डाऊनलोड [पीडीएफ ,1.47 MB]    
5 पाटोदा डाऊनलोड [पीडीएफ , 4 MB]  
6 शिरूर कासार  डाऊनलोड [पीडीएफ , 5 MB] डाऊनलोड [पीडीएफ,7 MB]
7 धारूर  डाऊनलोड [पीडीएफ , 6 MB]  
8 वडवणी  डाऊनलोड [पीडीएफ , 4 MB]  
9 माजलगाव डाऊनलोड [पीडीएफ , 6 MB]   डाऊनलोड [पीडीएफ ,5 MB]
10 परळी डाऊनलोड [पीडीएफ , 4 MB]   
11 बीड  डाऊनलोड [पीडीएफ , 9 MB]