बंद

खरीप हंगाम-२०१७ कापूस बोंडअळी अनुदान वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी (पहिला हफ्ता )

 

अनु.क्र तालुक्याचे नाव  यादी डाऊनलोड 
1 गेवराई डाऊनलोड [पीडीएफ , 8 MB]
2 केज  डाऊनलोड [पीडीएफ , 5 MB ]
3 अंबाजोगाई डाऊनलोड [पीडीएफ, 2.34 MB]   
4 आष्टी  डाऊनलोड [पीडीएफ ,1.47 MB]  
5 पाटोदा डाऊनलोड [पीडीएफ , 4 MB]
6 शिरूर कासार  डाऊनलोड [पीडीएफ , 5 MB]
7 धारूर  डाऊनलोड [पीडीएफ , 6 MB]
8 वडवणी  डाऊनलोड [पीडीएफ , 4 MB]
9 माजलगाव डाऊनलोड [पीडीएफ , 6 MB] 
10 परळी डाऊनलोड [पीडीएफ , 4 MB] 
11 बीड  डाऊनलोड [पीडीएफ , 9 MB]